Search form

Números 16:40

40Ti va'i s'elan taje, ja' c'ot ta scaj-sbijubtaselic ti israeletic ti mu'yuc buch'u junucal xu' ta xnopajic ta yaq'uel pom ta altar ta stojol ti Dios ti mi ma'uc snitilultac ti Aarone. Yan mi mo'oje, jech ta xc'ot ta stojolic jech c'u cha'al ti Coree xchi'uc ti xchi'iltaque. Scotol jech c'ot ta pasel jech c'u cha'al albat mantal ti Eleazar yu'un ti Dios ta sventa ti Moisese.