Search form

Números 16:50

50C'alal ech' ti c'usi chopol c'ot ta pasele, ja'uc ti Aarone sut ech'el ta ochebal sti' ti Axibalnae yo' ta xchi'in sba xchi'uc ti Moisese.