Search form

Números 18:11

11“Ja' jech xtoc ti matanaletic ti jelavem stunel ta j'ech'el ti laj yac'beicun ti israeletique, ta xcac'bot avich' xchi'uc ti avalab anich'nab ti oy ta atojole. Taje, bejel ta xcom o ta jbel ti c'usi tsots albile. Buch'uuc no'ox ti avuts' avalal ti mu'yuc soquesoj sbaic xchi'uc jtosuc ti albil sc'oplal ti mu staq'ue, xu' ta sti'ic ec.