Search form

Números 18:4

4Xu' xaschi'inot ti c'usitic tsots sc'oplal sc'an spasel ta Axibalna ti bu nupel ta bee, xchi'uc scotol ti c'usi jujutos sc'an pasele. Ja' no'ox un, mu me xu' xaschi'inoxuc yan ti mi mu'yuc yich'oj yabtelique.