Search form

Números 18:7

7Ja'uc ti c'usi sc'an pasel ta stojol ti altare, xchi'uc ti c'usi sc'an ta spat ti bu lich'il ti muc' ta poc' ta sventa ti paleale, ja' me avabtelic ta xapasic xchi'uc ti anich'nabe. Taje, ja' avabtelic ta sbainel. Yu'un c'ot ta nopel cu'un ti ta xa'abtejic ta paleale. Mi oy buch'u ta x'abtej ta paleal s'elan ti c'alal ma'uc yabtele, chapal sc'oplal ta xich' milel.”