Search form

Números 19

Smantalil ti sventa poquel tusele

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese xchi'uc ti Aarón ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Ti vu'un Ajvalilune xichi ta xcalbot ti jmantale: Albo ya'iic ti israeletique ti ac'o yich'ic talel jcotuc tsajal me' vacax ti mu'yuc jutebuc ti xchopolile, ti mu bac'niuc xojbil ta sjol ti yabtejebe. 3Ac'beic yich' ti pale Eleazare. Jech ti stuque ta snit loq'uel ta sti'il xa ti bu lamaloxuc ta nacleje, ti ta xal mantal ti va'al ta sq'uel ta xich' milele. 4Jech ti pale Eleazare ta sts'aj jutebuc sni' sc'ob ta xch'ich'ele. Vucub velta ta svij ech'el ta stuq'uil yeloval Axibal na ti bu nupel ta bee. 5Mi laj taj une, va'al sq'ueloj ta xich' chiq'uel ti me' vacaxe, xchi'uc ta xich' chiq'uel xtoc ti snuculile, sjunul ti sbec'tale, ti xch'ich'ele, xchi'uc yic'obal ti xch'ute. 6Ta anil no'ox ta stsac talel jpechuc ch'ut te' ti palee, jvich sc'ob hisopo te', xchi'uc tsajal poc'. Scotol ta stic' ech'el ta c'oc' ti bu ta xich' chiq'uel ti me' vacaxe. 7Mi laj une, ta xchuc' sc'u', xchi'uc ta x'atin lec ta vo'. Ts'acal to un, xu' x'och batel ti bu lamalic ta nacleje, ac'o mi ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile. 8Ja'uc ti buch'u laj xchic' ti me' vacaxe, ta xchuc' lec ti sc'u' xtoque. Ta x'atin lec ta vo', ac'o mi ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile. 9Ta xtal yan vinic ti mesbil tusbile, ja' ta stsob loq'uel stanil ti me' vacaxe. Ta xbat yac' ti bu tuc'ulanbil lec ti oy ta sti'il xa ti bu lamalic ta nacleje. Stanil ti me' vacax taje, ja' ta stunesic ti israeletic c'alal ta smeltsanic ti vo' sventa ti mesel tusele. Scotol taje, ja' no'ox ta xtun ta sventa ti c'usi laj yich' aq'uel yu'un ti mulil colo'ile. 10Ti buch'u ta stsob loq'uel ti tane, ta xchuc' sc'u'. Ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile. Taje, ta xc'ot ta c'usi jbel tsots albil sc'oplal ti bejel ta xcom ta atojolic ti vo'oxuc israeloxuque, xchi'uc ta stojol ti jyanlumetic ti nacal ta atojolique.

11“Ti buch'u ta stic' sba ta spiquel ti animae, vucub c'ac'al sjalil ta xc'ot ta stojol ti xcuchoj ti sbolile. 12Ti ta yoxibal c'ac'ale, xchi'uc ti ta yucubal c'ac'ale, tsots sc'oplal ta stus ta spoc sbaic ta sventa ti jtusvanej jpocvanej vo'e. Ja' to jech ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile. Yan ti mi mu slecubtas sba ta yoxibal c'ac'ale, xchi'uc ti ta yucubal c'ac'ale, xcuchoj ti sbolile. 13Ti mi oy buch'u laj stic' sba ta spiquel ti animae, ti mi mu smes stus sbae, ta soquesbe sc'oplal ti xch'ulna Dios yu'une. Tsots sc'oplal tenbil ta xloc' ta stojol ti israeletique, ja' ti mu'yuc laj yich' mesel tusel yu'un ti jtusvanej vo'e. Staoj yav ti xcuchoj ti sbolile.

14“Ti smantaliltac ti sc'an pasel ta sventa ti buch'u ta xcham ta yut snaic ti bu lamalic ta nacleje, xi s'elane: Yu'un scotolic ti c'usi x'ayan ta yut axibal na xchi'uc ti buch'u ta x'ochique, vucub c'ac'al sjalil ti xcuchojbe ti sbolile. 15Yu'un scotol ti lech-lech taq'uin ti mu'yuc smaque, xchi'uc ti mu'yuc macbil lec ta smaque, xcuchojbe ti sbolil xtoque.

16“Ja'uc ti buch'utic ta stic' sbaic ta spiquel ti buch'u lajem ta milele, mi ta lequil chamel no'ox, mi ja' baquetic, mi ta muquinal ti oyic ta osiltique, vucub c'ac'al sjalil, xcuchojbe ti sbolile.

17“Ti jech xcuchojbe ti sbolil taje, ta xich' jopel tal uni jopuc stanil ti me' vacax ti laj yich' svocol ta scoj ti mulile. Ta xich' aq'uel ta jun lech-lech taq'uin ti tane. Ta xich' malbel vo' ta sba ti pulbil talel ta sat vo'e. 18Mi laj une, ta xtal jun vinic ti mu'yuc soquesoj sbae. Ta stsac jvichuc sc'ob hisopo te' ti ta sts'aj ochel ta vo'e. Ta svits'ulta batel xchi'uc ti Axibalnae, ti lech-lech taq'uine, ti buch'utic oyic to ox ta yute, xchi'uc ti buch'u laj stic' sba ta spiquel ti jmilele, mi ja' ti lequil chamel laj ya'ie, mi ja' ti baque, mi ja' ti muquinale. 19Jech ti vinic ti smesoj stusoj sbae, ta yoxibal c'ac'al, xchi'uc ta yucubal c'ac'al, ta svits'ulta ta vo' ti buch'u mu'yuc mesbil tusbile. Va'i un, ti ta yucubal c'ac'al une, ta sta ti mesbil tusbil ta xc'ote. Jech ti buch'u xcuchoj ti sbolile, ta xchuc' sc'u', ta x'atin lec ta vo', ac'o mi ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile. 20Mi oy buch'u ti xcuchoj ti sbolil ta scoj ti mu'yuc yac'oj sba ta lecubtasele, tenbil ta xloc' ta stojol ti steclumale. Yu'un ta soquesbe sc'oplal ti xch'ul na ti Dios yu'une. Ja' ti mu'yuc laj yich' lecubtasel yu'un ti jlecubtasvanej vo'e. Jech o xal un, tey to xcuchoj ti sbolile. 21Taje, ja' ta xc'ot ta jbel c'usi tsots albil ti bejel ta xcom oe. Ti buch'u ta xvits'tavan ta sventa ti jlecubtasvanej vo'e, tsots sc'oplal ta xchuc' sc'u'. Jech ti buch'u ta stsac ti jlecubtasvanej vo'e, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile. 22Scotol ti c'usi picbil ta xc'ot yu'un ti buch'u xcuchoj ti sbolile, ta xcuchbe sbolil ec. Ti buch'u tijil ta xc'ot ta stojol ti buch'u mu stac' nopele, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip xcuchojbe ti sbolile.”