Search form

Números 2

Smantalil ti c'u s'elan ta xich' pasel ti bu ta svol sbaique

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese xchi'uc ti Aarone ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Ti israeletique, tsots sc'oplal sc'an ti nom nomtic ta sjoy sbaic ta naclej ti bu ta sbejanic ti Axibalna ti bu nupel ta bee, yu'un vololic ta jujuchop ta yolon ti bu pajal ti sbanderaique, ti xvinajic lec ta q'uelel buch'uic ti jujuvoq'ue.

3“Ta yeloval sloq'ueb c'ac'al, ja' tey ta svol sbaic ti jvoc' ti sts'acliojic ta xanobal sbandera ti Judae. Ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Judae, ti ja' banquilal yu'unic ti Naasone, xnich'on ti Aminadabe, 4loc' ta chapel ti chanlajuneb xchanvinic ta mil xchi'uc vaquib ciento (74,600) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 5Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ja' ti jvoc' snitilultac ti Isacare, ti ja' banquilal yu'unic ti Natanaele, xnich'on ti Zuare, 6ti loc' ta chapel chanlajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (54,400) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 7Ja' jech xtoc nopol ta xchi'in sbaic ta volej xchi'uc ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Zabulone, ti ja' banquilal yu'unic ti Eliabe, xnich'on ti Helone, 8ti loc' ta chapel vuclajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (57,400) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 9Ti jech taj une, ta xc'ot ta oxvoc' yu'un ti Judae, ti ja' vaquib slajunvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (186,400) ta vo' viniquetic ti loc' ta chapel ta scotole, ti ja' jba'be ta xanav ech'el yu'unic ti israeletique.

10“Ta yolon ti yac'ol xocon sloq'ueb c'ac'ale, laj svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti sts'acliojic ta xanobal sbandera ti Rubene. Ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Rubene, ti ja' banquilal yu'unic ti Elisure, xnich'on ti Sedeure, 11loc' ta chapel vaquib yoxvinic ta mil xchi'uc vo'ob ciento (46,500) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 12Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ja' ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Simeone, ti ja' banquilal yu'unic ti Selumiele, xnich'on ti Zurisadaie, 13ti loc' ta chapel balunlajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc vo'lajunvinic (59,300) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 14Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ja' ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Gade, ti ja' banquilal yu'unic ti Eliasafe, xnich'on ti Reuele, 15ti loc' ta chapel vo'ob yoxvinic ta mil xchi'uc o'lol yucubal ciento (45,650) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 16Ti jech taj une, ta xc'ot ta oxvoc' yu'un ti Rubene, ti ja' buluchib xvaxacvinic ta mil xchi'uc o'lol yo'obal ciento (151,450) ta vo' viniquetic ti loc' ta chapel ta scotole, ti ja' xa xcha'voc'al ti xvoletic batel ta patile.

17“Ja'uc ti levitaetic une volibilic ech'el ta xanobal ta chanvoc' ti xcuchojic batel ti Axibalna ti bu nupel ta bee. Jech ti chanvoq'uique, lec svoc'ol voc'ol ta xanavic batel ta be jech c'u cha'al svoc'ol voc'ol ti lamalic ta naclej ti bu pajal ti sbanderaique.

18“Ta yeloval ti smaleb c'ac'ale, ja' ta svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti xvoletic ti bu lich'il sbandera ti Efraine, ti ja' banquilal yu'unic ti Elisamae, xnich'on ti Amiude, 19ti loc' ta chapel cha'vinic ta mil xchi'uc vo'ob ciento (40,500) ta vo' viniquetic ta scotolic ti laj yich' tsaquel ti biile. 20Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ja' ta svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Manasese, ti ja' banquilal yu'unic ti Gamaliele, xnich'on ti Pedasure, 21ti loc' ta chapel lajcheb xcha'vinic ta mil xchi'uc lajunvinic (32,200) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 22Ti ta svol sbaic ta naclej ta sts'elic xtoque, ja' ti jvoc' snitilultac ti Benjamine, ti ja' banquilal yu'unic ti Abidane, xnich'on ti Guidonie, 23ti loc' ta chapel vo'lajuneb xcha'vinic ta mil xchi'uc chanib ciento (35,400) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 24Ti jech taj une, ta xc'ot ta oxvoc' yu'un ti Efraine, ti ja' vaxaquib svacvinic ta mil xchi'uc vo'vinic (108,100) ta vo' viniquetic ti loc' ta chapel ta scotole, ti ja' xa yoxvoc'al ta vo' xvoletic batel ta xanvil ta patile.

25“Ta yolon ti yolon xocon sloq'ueb c'ac'ale, ja' ta svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti xvoletic ti bu lich'il sbandera ti Dane. Ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Dane, ti ja' banquilal yu'unic ti Ahiezere, xnich'on ti Amisadaie, 26loc' ta chapel chib xchanvinic ta mil xchi'uc vucub ciento (62,700) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 27Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ta svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Asere, ti ja' banquilal yu'unic ti Pagiele, xnich'on ti Ocrane, 28ti loc' ta chapel jun yoxvinic ta mil xchi'uc vo'ob ciento (41,500) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 29Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ta svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Neftalie, ti ja' banquilal yu'unic ti Ahirae, xnich'on ti Enane, 30ti loc' ta chapel oxlajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (53,400) ta vo' viniquetic ti c'alal laj yich' tsaquel ti biile. 31Ti jech taj une, ta xc'ot ta oxvoc' soldadoetic yu'un ti Dane, ti ja' vucub xvaxacvinic ta mil xchi'uc vaquib ciento (157,600) ta vo' viniquetic ti loc' ta chapel ta scotole, ti smacojic batel ta xanvil ta spat ti sbanderaique.”

32Ti tsacob-biil ti ech' ta stojol ti yalab xnich'nabic ti israeletique, ti ja' sc'oplal ti epal jnaclejetique, loc' ta chapel ta scotol oxib yucubal ciento ta mil xchi'uc o'lol svaquibal ciento (603,550) ta vo' viniquetic. 33Ti jech laj spas ti Moisés jech c'u cha'al albat yu'un ti Diose, mi ja'uc laj stsaquic ta atel ti levitaetique.

34Ti israeletique jech laj spasic scotol jech c'u cha'al ti xi s'elan albat mantal yu'un Dios ti Moisese. Yu'un ta jujuvoc' laj slaman sbaic ta naclej ti vololic ti bu oy ti sbanderaique, xchi'uc ta jmoj xcholetic batel ta xanobal ta jujuchop ti totil me'il yu'unique.