Search form

Números 20:10

10Va'i un, ti Moisese xchi'uc ti Aarone laj stsobic ech'el ti jteclum ta sts'el ti bu oy ti tone. Ti Moisese xi laj yalbe ti jteclume:

—A'yio ava'iic lec li'e, toyobbaetic, ¿mi yu'un ta xavac'toicuc ti xu' ta xt'om talel vo' ti ta ton li'e yo' jech ta xcac'cutic avuch'ic?