Search form

Números 20:13

13Ti taje, ja' sat vo' Meriba sbi. Yu'un ti israeletique, ja' ti bu laj stsaquic ta c'op ti Diose, xchi'uc laj yac' ta ilel ti slequilal yutsilale.