Search form

Números 21:26

26Ti Hesbone, ja' ti jteclum ti bu nacal to ox ti Sehone, ja' ti ajvalil yu'un ti amorreoetique. Ti Sehón taje letovajic to ox ta vo'ne xchi'uc ti ajvalil yu'un ti Moabe. Laj yu'ninbe ta spojbel scotol ti sbanomil ti ic'ot c'alal to uc'um Arnone.