Search form

Números 22:15

15Ja'uc ti Balaque mu x'ech' yo'nton. Laj no'ox xcha'tac ech'el moletic ti x'ech xa yepalique, ti x'ech' to ich'bil yeique, ti ja' mu sta ta ba'yele.