Search form

Números 23

1Va'i un, ti Balaame xi laj yalbee:

—Meltsanbeicun vucub altar li'e. Chapanic vuc-cot vacax xchi'uc vuc-cot chij.

2Ti c'u s'elan laj yal ti Balaame, jech laj spas ti Balaque. Jech xchibalic laj yaq'uic yich' svocol jcot ch'iom vacax, jcot ch'iom chij ti ta jujun altare.

3Ts'acal to un, ti Balaame xi laj yalbe ya'i ti Balaque:

—Coman li' ta sts'el ti c'usi laj yich' svocole. Ja'uc ti vu'une xbat jq'uel quic mi ta xtal snupun ta be ti Diose. Mi laj une, ta jcholbot ava'i ti c'u s'elan laj yalbun ca'i ti Diose.

Ti Balaame ta xac'be slequilal Dios ti israeletique

Jech ti Balaame bat ta stselejal sbajtical banomil ti sts'ijlajane, 4ti laj yac' sba iluc ti Dios ti bu taje. Va'i un, ti Balaame xi laj yalbee:

—Laj xa jchapan ta meltsanel vucub altar. Ti jujune, laj xa cac'anbe jujucot vacax xchi'uc jujucot chij.

5Va'i un, ti Balaame ac'bat ta ye sti' yu'un Dios ti c'u s'elan ta sc'an alele, ti xi albate:

—Sutan ech'el ti bu oy ti Balaque ti ja' no'ox jech xavalbe ya'i jech c'u cha'al laj cale.

6Jech ti Balaame sut batel. Va'al c'ot sta ti Balac ta sts'el ti matanal jmoj xchi'uc scotol ti moletic yu'un ti Moabe. 7Va'i un, ti Balaame xi xcholet laj scaj'al jech c'u cha'al li'e:

“Ta vitstic to yu'un Aram ti oy ta sloq'ueb c'ac'ale,

laj staun talel ta iq'uel ti Balac ti ajvalil yu'un ti Moabe.

‘La' li'e, la' c'anbo slajelic ti israeletique —xiyut—.

c'anbo ti oyuc c'usi chopol c'otuc ta stojol xnich'nab ti Jacobe.’

8Ja' no'ox un, ¿mi yu'un stac' la c'anbel slajelic stubelic ti c'alal mu'yuc bisbilic ta cotol chaval yu'un ti Diose?

¿C'usi ono'ox la ta utel ti juteb ta o'ntonal ti chopol c'otuc ta stojolique?

¿C'usi ono'ox la ta utel ti c'alal mu'yuc loq'uem ta yo'nton ti Dios ti mu jechuc ta spase?

9Ti li' to ta toyol tontique, quilojic lec batel.

Yu'un ti li' to ta stselejale, xi s'elan xvinajic ta q'uelel batele:

yu'un ja' jun jteclum yan ti c'u s'elan cuxulique,

ti mu xco'olaj xchi'uc ti yan lumetique.

10Yu'un co'ol s'elan pucuquil banomil ti yepalique,

ti mu junuc buch'u xu' xchap yu'une.

¿Mi yu'un la oy buch'u sna' c'u yepalic ta j'ech'el?

Oc la ta alel ti jechuc la chamcun jech c'u cha'al ti viniquetic le' ti xa'ibeic xchiquinale,

ti jechuc la c'otuc ta jtojol jech c'u cha'al ta xc'ot ta stojol ti stuquique.”

11Va'i un, ti Balaque xi laj stic'be ta sat ti Balaame:

—¿C'usi la ta xapas ya'yel tana le' une? Yu'un ti laj quic'ot talel li'e, ja' tal ac'anbe slajelic stubelic ti jcontrataque. Ja'uc ti vo'ot une, ja' no'ox tal ac'anbe slequilal ti Dios ta stojolique.

12Jech ti Balaame xi laj stac'bee:

—Laj cal ti ja' ono'ox ta xcal ava'i ti c'u s'elan ta xac' jna' ti Diose.

13Xi xvulvun xa liquel ti Balaque:

—Batic le' ta jote, ti bu ja' no'ox ta xc'ot asat ta sq'uelel spat xocon ti bu lamalique. Ma'uc ta xata ta q'uelel scotol ti bu lamalique. Ti teyuc to c'alal xu' xac'anbe ech'el ti slajel stubelique.

14Jech ti Balaque laj yic' ech'el ti Balaam ta yosilal Zofim ta jun toyol vits yu'un Pisga ti bu laj xchapanic ta meltsanel vucub altare. Laj yac'beic yich' svocol jcot ch'iom vacax xchi'uc jcot chij ti jujune. 15Ti bu taje, ti Balaame xi laj yalbe ti Balaque:

—Coman to li' ta sts'el ti c'usi yich'ojan svocole. Ja'uc ti vu'une xba jnup jbacutic ta be xchi'uc ti Diose.

16Jech ti Diose tal snup ta be ti Balaame. Ac'bat ta ye ta sti' ti c'u s'elan xu' ta xale, ti xi albat xtoque:

—Sutan batel ti bu oy ti Balaque. Ja' no'ox xavalbe ya'i jech c'u cha'al laj calbot ava'ie.

17Ti Balaame sut ech'el. Va'al c'ot sta ti Balac ta sts'el ti milbil matanal ti chi'inbil yu'un ti banquilaletic yu'un ti Moabe. Ja'uc ti Balaque xi laj sjaq'ue:

—¿C'u xayut ti Diose?

18Ti Balaame xi xcholet laj scaj'al jech c'u cha'al li'e:

“Balac, xnich'onot ti Zipore, ts'et chiquintao ava'i li'e.

19Yu'un xi s'elan ti Dios ti mu co'oluc s'elan jech c'u cha'al ti buch'u sna' xcham xlaje:

mu sna' sjut, mi ja'uc xtal xbat ti snopobil yu'une.

Mi yu'un oy c'usi ta sc'an ta spase, ta xc'ot ono'ox ta pasel yu'un.

Mi yac'oj sc'op ti ta spase, ta xc'ot ono'ox ta pasel yu'un.

20Yu'un albilun ti ta xcac' yich'ic ti slequilal yutsilique.

C'alal ti Dios ta xac' ti slequil yutsilale,

mi ja'uc ti vu'un cajal xa xca'i ta spasel ti c'alal mu'yuc c'usi albilune.

21Yu'un mu'yuc ta xvinaj ti oy c'usi chopol ta snope,

mi ja'uc ta xlo'lavanic ti israeletic ti ja' steclumal ti Jacobe.

Yu'un chi'inbilic yu'un ti Ajvalile, ti ja' sDiosique,

yu'un ta xalbeic sc'oplal ti ja' c'otem ta Ajvalil yu'unique.

22Yu'un ti Diose laj sloq'ues talel ta Egipto,

ti ja' c'otem ta jpojvanej yu'unic jech c'u cha'al ta spoj sba xchi'uc xulub ti te'tical vacax ti ja' bufalo sbie.

23Yu'un ti Jacobe, mu'yuc c'usi xavut xamets'ta,

mi ja'uc ta xc'ot ta stojolic ti slajel stubelic ta xich' c'anbel ti Israele.

Avi tana le'e, tsots sc'oplal ti ac'o xi yich' alel ta stojol ti Israele:

‘Mu no'ox albajuc yepal ti c'usitic jun yutsiquil laj yac' ta ilel ti Dios ta atojolique.’

24Yu'un ti jteclum le'e, co'ol s'elan jcot jti'oval león ti syolinoj sba talele,

mi ja'uc spajes sbaic ja' to ti c'uxi laj sbal ta ti'el ti sve'ele,

ti ta xuch'be xch'ich'el ti smilbene.”

25Va'i un, ti Balaque xi laj yalbe ti Balaame:

—Ti mi jech mu stac' xac'anbe slajel stubel ti jteclum le'e, sbalin to ya'yel ti mu xavac'be yich' slequilal yutsilal ti Diose.

26Ti Balaame xi laj stac'bee:

—¿Mi mu lajuc ono'ox cal ti ja' no'ox xu' ta xcal ava'iic ti c'u s'elan ta xac'bun jna' ti Diose?

27Va'i un, ti Balaque xi laj yalbee:

—La', batic, yu'un ta xquic'ot ech'el li' ta jote. Xu' nan ti mu colo'uc ta xa'i ti Dios mi tey to c'alal ta xac'anbe ech'el slajel stubel ti israele.

28Jech ti Balaque laj yic' batel ti Balaam ta svitsal yu'un Peor ti xvinaj lec sjunul ti sbajtical banomil ti bu taje. 29Ti bu taje, ti Balaame xi laj yalbe ti Balaque:

—Chapano ta smeltsanel vucub altar li'e. Chapano xtoc vuc-cot ch'iom vacax xchi'uc vuc-cot chij.

30Ti Balaque laj spas jech c'u cha'al albat yu'un ti Balaame. Laj yac'be yich' svocol jcot vacax xchi'uc jcot chij ti ta jujun altare.