Search form

Números 23:23

23Yu'un ti Jacobe, mu'yuc c'usi xavut xamets'ta,

mi ja'uc ta xc'ot ta stojolic ti slajel stubelic ta xich' c'anbel ti Israele.

Avi tana le'e, tsots sc'oplal ti ac'o xi yich' alel ta stojol ti Israele:

‘Mu no'ox albajuc yepal ti c'usitic jun yutsiquil laj yac' ta ilel ti Dios ta atojolique.’