Search form

Números 24:18

18Ta stsal ti Edome, ta xu'nin xtoc ti Seir ti ja' yajcontrae.

Yu'un muc'tic no'ox ta j'ech'el ti c'usitic ta xc'ot ta pasel yu'un ti Israele.