Search form

Números 3:40

40Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese:

“Lic Tsacbo sbiic sbanquilal nich'nabic ti israeletique, ti jun u yich'oje xchi'uc ti x'ech' xa ta jun u yich'ojique, ti bejel t'unbo ti sbiique.