Search form

Números 4:25

25Ja' yabtelic ta xich'ic batel ti poq'uetic yu'un ti ch'ulnae, ti Axibalnae, ti jun yutsiquil nucul ti ja' yaxibe, ti poc' ti oy ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee.