Search form

Números 4:41

41Ja' jech yepal loc' ta chapel snitilultac ti Gersone, ti xu' yu'unic ta xac' sbaic ta tunel ta Axibalna ti bu nupel ta bee c'alal tsacbatic ti sbiic yu'un ti Moisese xchi'uc ti Aarone ta sventa smantal ti Diose.