Search form

Números 4:45

45Taje, ja' jech yepal snitilultac ti Merarie, ti xu' yu'unic ta xac' sbaic ta tunel ta Axibalna ti bu nupel ta bee, ti c'alal laj stsaquic biil ti Moisese xchi'uc ti Aarone, ja' co'ol s'elan jech c'u cha'al albat mantal ti Moisés yu'un ti Diose.