Search form

Números 5:15

15Ti c'uc s'elan ti xcha'tosal taje, ti vinique ta xic' batel ti yajnil ta stojol ti palee. Ta xac' chib kilo matanal juch'bil jchop o ta trigo ta sventa ti yajnile. Ja' no'ox un, mu'yuc ta smalbe ti aceite ta sba ti harinae. Mi ja'uc ta xac'be pom. Yu'un ja' jun matanal ta scoj ti it'ixale, ti ja' jun matanal ta svinajesel ti mulile.