Search form

Números 5:4

4Jech ti israeletique laj xch'unbeic smantal Dios ti albatic yu'un ti Moisese. Laj sloq'uesic batel c'alal to sti'il jteclum ti buch'utic oy svocolic yu'un ti va'i s'elan taje.