Search form

Números 7:5

5“Ch'amo ti carretaetique xchi'uc ti vacaxetique. Ac'bo jelavel ti levitaetique, ti ac'o tunuc yu'unic ta sventa ti yabtelic ti oy sc'oplal ta Axibalna ti bu ti nupel ta bee, ja' ti c'u s'elan ti yabtelic ta jujun tale.”