Search form

Números 7:9

9Yan ti snitilultac ti Coate, mu'yuc x'ac'batic ti carretae, mi ja'uc ti vacaxe, yu'un ja' sbainojic ta yich'el batel ti ta scajanic ta snequebic ti c'usitic ac'bil xa jelavel ta ventainele.