Search form

Números 9

Ti q'uin Colele

1Ta sliquebal u yu'un ti jabile, ti jun xa jabil yech'el sloq'uelic talel ti israeletic ta Egiptoe, ti Diose xi laj yalbe ti Moisés ti c'alal laj sc'opon talel ti c'alal oyic ta sbajtical banomil yu'un Sinaie:

2“Ti israeletique, tsots sc'oplal ac'o spasic q'uin Colel ta sc'ac'alil ti c'u s'elan na'bil leque. 3Ti xcaltique, ja' ta xlic ta smalil c'ac'al ta xchanlajunebal (14) c'ac'al yu'un ti u li'e, ti mu xich' jelel jtosuc ta scotol ti c'u s'elan liquesbile, xchi'uc ti c'u s'elan xcholet caloj ta sventa sq'uinal sna'obil ta xich' pasele.”

4Ja' yu'un un, ti Moisese laj yalbe mantal ti israeletique ti ta spasbeic sq'uinal ti sna'obil ti q'uin Colele. 5Va'i un, laj spasic ta smalil c'ac'al ta xchanlajunebal sc'ac'alil ti u taje, ta sbajtical banomil yu'un ti Sinaie. Jech laj spasic scotol jech c'u cha'al albat Moisés yu'un ti Diose.

6C'u stu un, oy viniquetic ti soquesoj sbaic ta scoj ti laj stic' sbaic ta spiquel ti animae. Jech o xal un, mu stac' ta spasic sna'obil ti q'uin Colel ti jech c'ac'al taje. Ta sc'ac'alil no'ox, bat sq'uelic ta anil ti Moisese xchi'uc ti Aarone, 7ti xi laj yalbeic ti Moisese:

—Laj jpiccutic anima. Ja' yu'un un, jsoquesoj jbacutic xchi'uc ti albil sc'oplal ti mu staq'ue. ¿Mi yu'un mu xavac' ave ti xu' jmoj ta xcac'cutic matanal ta stojol Dios xchi'uc ti jlom israeletic ta sc'ac'alil ti c'usi ora albile?

8Xi tac'batic yu'un ti Moisese:

—Malaic, ba'yel ta xca'i c'u s'elan ta xac' ta na'el Dios ti va'i a'elanic taje.

9Ti Diose xi laj yalbe ti Moisés ti c'alal laj sc'opon talele:

“Xi xcholet xavalbe ya'i ti israeletic jech c'u cha'al li'e: 10Acotolic xchi'uc ti anitilulique, tsots sc'oplal ta xapasic ti q'uin Colele, yu'un ja' quich'el ta muc'. Ja'uc ti buch'utic mu staq'uic nopel ta scoj ti laj stic' sbaic ta spiquel ti animae, mi ja' ti buch'utic nom batemique, 11ja' to xu' ta spasic ta smalil c'ac'al ta xchanlajunebal c'ac'al (14) yu'un ti xchibal ue. Yu'un tsots sc'oplal ti capal ta ch'ail momol ta sti'ic ti chije, xchi'uc ti pan ti mu'yuc ac'bil ti spajubtasobile. 12Ja' no'ox un, mu xavictaic scomelal ta yan c'ac'al. Mu xac'asbeic mi junuc ti sbaquile. Ti c'alal ta xapasic ti q'uin Colele, sc'an ti mu xich' jelel jtosuc ti c'u s'elan liquem ti caloj ta xich' pasele. 13Yan ti buch'u ta xicta sba ta spasel q'uin Colel ti c'alal mu'yuc soquesoj sbaique, ti mu'yuc nom batemique, tenbil ta xloc' ta stojol ti xchi'iltaque. Yu'un mu'yuc laj yac'be smoton ti Dios ti c'alal ja' o sc'ac'alile. Ta xich' tsitsel yu'un ti smule.

14“Ti jyanlumetic ti nacal ta atojolique, tsots sc'oplal ta spasic q'uin Colel, yu'un ja' quich'el ta muc'. Jun smantalil jech c'u cha'al laj calboxuc ava'iique. Manchuc mi jyanlum, mi ja' yajval jteclum, co'ol oy yip ti smantalile.”

Ti toque xvolet ta stuq'uil Axibalna yu'un ti tratee

(Ex 40.34-38)

15Ti sc'ac'alil c'alal laj sva'anic ti ch'ulnae, ti xcaltique, ja' ti Axibalna yu'un ti tratee, volibil c'ot ta toc. Ta sba ti ch'ulnae, vinaj ta smalil c'ac'al jun c'oc' s'elan ti ja' jech yich'oj o sacube.16Jech o ta spasilan, ti ta c'ac'altique, ta xvoliat ta toc ti Axibalnae. Ti ta ac'ubaltique, ta xvinaj jun c'oc' s'elan. 17C'alal ta stoy sba muyel ti toc ta sba ti Axibalnae, jech ti israeletique ta stam batel sbeic. Ti bu ta spajtsan sba ti toque, ta slaman sbaic ta naclej xtoc ti bu taje. 18C'alal ta x'albat mantal yu'un ti Diose, jech ti israeletique ta stam batel ti sbeique. Mi mo'oje, ta slaman sbaic ta naclej. Ta xcomic ti bu volol ti toc ta sba ti ch'ulnae. 19Mi jal volol ta xcom ti toc ta sba ti ch'ulnae, jech ti israeletique ta xlic spasic ti c'usi ta sc'an ti Diose yo' jech ta xac' sbaic ta tunel. Mu stac' xanavic. 20Yan ti mi jun chib no'ox c'ac'al ta svol sba ti toc ta sba ti ch'ulnae, ta jbel no'ox smantal ti Diose, ta stam batel sbeic. Mi mo'oje, ta jbel no'ox smantal xtoc ta spajtsan sbaic. 21Oy bu ti ja' no'ox ta ac'ubaltic ta xcom ti toque. Ti ta sobe, ta svol sba batel. Ja' jechic ec ta stam batel sbeic. Mu'yuc ta alel mi ta c'ac'altic, mi ta ac'ubaltic, ti c'alal ta svol sba batel ti toque, ta stam batel ti sbeique. 22Yan ti mi volol ta xcom ti toc ta sba ti ch'ulnae, mi jun c'ac'al, mi jun u, mi jun jabil, jech ti israeletique ta xcom svol sbaic ta naclej. Mi ja'uc ta xjelavic batel. Yan ti mi ta svol sba batel ti toque, ta stam batel ti sbeique. 23Ta jbel no'ox smantal ti Diose, ta svol sbaic ta naclej. Mi mo'oje, ta jbel no'ox smantal ti Diose, ta stam batel sbeic. Ac'o mi jech un, ta ono'ox stunesatic yu'un ti Diose jech c'u cha'al yaloj ono'ox mantal ta sventa ti Moisese.