Search form

Deuteronomio 1

Li Moisese la svulesbe ta sjol xchi'iltac c'usitic albilic ono'ox yu'un Muc'ul Dios c'alal te to'ox oyic ta yoc vits Sinaie

1Li c'op li'i ja' ti laj yal Moisés ta stojol scotol israeletic c'alal te oyic ta jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale. Ja' te ta xocol banamil ta yosilal Arabá ta stuq'uil Suf ti cacal ta o'lol yu'un li yosilal Parán, Tofel, Labán, Hazerot, xchi'uc Dizahabe. 2Ja' buluchib (11) c'ac'al sbelal ti xlic ta vits Horeb c'alal ta Cades-barnea, me ja' tstamic batel li be xjelov ta vits Seire. 3-4Ta sba c'ac'al li xbuluchibal (11) u ta xcha'vinical (40) jabil c'alal laj xa'ox stsalic li Sehón, ja' li ajvalil yu'un amorretic ti nacal to'ox ta Hesbone, xchi'uc li Og, ja' li ajvalil ta Basán ti nacal to'ox ta Astarot ta nopol Edreie, li Moisese lic yalbe ya'yic yan velta scotol israeletic li c'usitic albilic ono'ox yu'un Muc'ul Dios ac'o spasique. 5C'alal te oyic ta jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al ta yosilal moabetique, li Moisese jech lic yal chac li'i:

6“Li Muc'ul Dios, ja' li Dios cu'untique, jech laj yal ti c'alal te to'ox oyutic ta vits Horebe: ‘Ep xa jabil ti li' oyoxuc ta vitse. 7Ich'ic xa batel scotol li c'usitic oy avu'unique. Batanic ta yosilal li amorretique xchi'uc ta lumetic ti te nopolique: Ja' te xabatic ta Arabá, ta vitsetic, ta stenlejaltic, ta Néguev, ta ti'ti' nab, ja' li yosilal canaanetique, xchi'uc c'alal ta Líbano, xchi'uc c'alal to ta muc'ta uc'um Éufrates. 8Yu'un laj xa cac'boxuc ta ac'obic scotol li osil le'e. Ochanic batel; ich'ic li avosilique, ja' ti laj ono'ox calbe amoltotic Abraham, Isaac, xchi'uc Jacob ta vo'one ti chcac'beic xchi'uc smomnich'nabique’, xijyututic.

It'ujat jchapanvanejetic

(Ex 18.13-27)

9“Ja' yorail ti jech laj calboxuc ava'yique: ‘Li vu'une mu xu' cu'un ti jtuc no'ox chajventainoxuc acotolique. 10Yu'un li Muc'ul Dios, ja' li Dios cu'untique, bats'i ep xa laj yac'boxuc li avol anich'onique. Li' ta orae bats'i epoxuc xa jech chac c'u cha'al c'analetic ta vinajel ti mu stac' atele. 11Li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un jmoltotactic ta vo'onee, ac'o xa yac' bolanic jmil (1,000) velta jech chac c'u cha'al avepalic li' ta orae, xchi'uc ac'o xa yac'boxuc ep bendición jech chac c'u cha'al yaloj ono'ox chijyac'butique 12Ja' yu'un li vu'une mu xu' cu'un chajventainoxuc jtuc. Yu'un xco'laj xchi'uc yalal epal icatsil ta cuchel chca'ay li avocolique xchi'uc li c'opetic chlic avu'unique. 13Ja' yu'un t'ujic viniquetic ta jujuchopoxuc, ja' xat'ujic li boch'otic bijique, ti oy lec srazonique xchi'uc ti oy xa ep c'usitic yilojique, yu'un ja' ta xlic sventainoxuc acotolic’, xacutoxuc.

14“Jech laj avalic: ‘Toj lec chca'icutic li c'usi chavale’, xachiic acotolic.

15“Jech lic quic'an li boch'o t'ujbil avu'unic ta jujuchopoxuc, ti oy lec sbijilique, ti yilojic xa c'u x'elan ta chapanel c'opetique. Laj cac'be yabtel ta atojolic yu'un ac'o sventainoxuc. Oy laj cac'be sventainic jmil (1,000) viniquetic. Oy laj cac'be sventainic vo'vinic (100). Oy laj cac'be sventainic lajuneb yoxvinic (50). Oy laj cac'be sventainic lajuneb. Oy yantic laj cac'be yabtelic yu'un ac'o sventainic li jujuchop jchi'iltactique. 16Jech lic jchanubtasic lec li jchapanvanejetic avu'unique yu'un jech tsna'ic c'u x'elan lec ac'o spas li yabtelique. Jech laj calbeic: ‘Ventainic lec scotol li jchi'iltactique; chapanvananic lec. Tuc' me xachapanic scotol li jchi'iltactique xchi'uc c'alal ta yanlumetic. 17C'alal chachapanvanique, mu me xat'ujic li boch'o chac'uxubinique. Co'ol me xachapanic scotol, ac'o me muc ich'bilicuc ta muc', o me ich'bilic ta muc'. Mu me boch'o xaxi'ic yu'un, yu'un li avabtelic chachapanvanique ja' sventa Dios. C'alal me oy c'usi toj tsots ti mu xu' avu'unique, xtal avalbicun. Vu'un ta jchapan’, xcutic.

18“Ja'o yorail te la jchanubtasic lec scotol c'u x'elan xu' lec tspas li yabtelique.

Lajchab (12) viniquetic bat sq'uelic c'u x'elan li osile

(Nm 13.1-14.4)

19“C'alal lijloc'utic tal ta vits Horebe, tuc' lijtalutic ta vitsetic ta yosilal amorretic, ja' la jch'untic ti jech ono'ox yalojbutic li Muc'ul Dios cu'untique. La jxantic tal scotol li muc'ta xocol banamil ti toj xi'bal sba laj avilique, ja' to ti c'alal lijc'otutic ta Cades-barneae. 20C'alal te oyutique, jech laj calboxuc ava'yic: ‘Lijvulutic xa li' ta yosilal li amorretic ti sc'oplal ja' chijyac'butic li Muc'ul Dios cu'untique. 21Q'uelavilic, li osil li'i yac'ojboxuc xa ta ac'obic li Dios cu'untique. Ochanic batel. Ich'ic li avosilic jech chac c'u cha'al yaloj ono'ox li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un jmoltotactic ta vo'onee. Mu me xaxi'ic. Mu me xchibaj avo'ntonic’, xacutoxuc. 22Pero li vo'oxuque jech laj avalbicun: ‘Ja' lec jtactic batel jayibuc viniquetic yu'un ac'o bat sq'uelic tal ba'yuc c'u x'elan li osile. C'alal me isutic tale, ja' chvul yalbutic bu beal tsc'an chijbat, xchi'uc bu lumal tsc'an chij'ochutic’, xachiic.

23“Li c'usi laj avalbicune, lec laj ca'ay ec. Jech lic jt'uj lajchab (12) viniquetic. Jun vinic la jt'uj ta jujuchopoxuc. 24Ja' ibatic, ixanovic batel ta scotol vitsetic. Ic'otic c'alal ta stenlejaltic Escol. La xanic comel scotol li osile. 25Laj yich'butic tal jq'ueltic sat li c'usitic ch'iemic te ta osile. Jech vul yalbutic: ‘Toj lec li osil chijyac'butic Muc'ul Dios cu'untique’, xiic vulel. 26Pero li vo'oxuque muc xac'an xa'ochic batel. Jech laj abajbeic smantal li Muc'ul Dios cu'untique. 27Lic ajapuic bic'talvulajetel te ta anaic. Jech laj avalic: ‘Li Muc'ul Diose laj xa sbajutic. Ja' no'ox la sloq'uesutic tal ta Egipto, tal yac'utic ta sc'ob li amorretique yu'un ac'o yulesutic o ta j'ech'el. 28¿Bu xa chijbatutic? Yu'un li jchi'iltactique laj xa xchibajesbutic o co'ntontic. Yu'un chalic ti toj tsots slomoic, xchi'uc ti ven natic li viniquetic tee. Xchi'uc chalic ti toj muc'tic li lumetique xchi'uc ti lec setbilic ta coraltone, ti bats'i toyolic li coraltonetic yu'unique. Xchi'uc laj yalbutic ti te laj yilbeic sts'unubal li Anac ti ven tsots slomoe xchi'uc ti toj nate’, xachiic.

29“Li vu'une jech laj calboxuc: ‘Mu xachibajes avo'ntonic. Mu xaxi'ic. 30Ja' ba'yucbe chbat avu'unic li Muc'ul Dios cu'untique. Ja' stuc ta stsalboxuc batel avajcontraic jech chac c'u cha'al laj avilic la spas ta atojolic te ta Egipto, 31xchi'uc ta xocol banamile. Li Muc'ul Dios cu'untique spetojoxuc tal ta xanubal c'alal to lavulic li' yo' bu oyutic jech chac c'u cha'al jun totil ti spetoj ta xanubal xnich'one’, xacutoxuc. 32Ac'o me jech laj calboxuc, pero muc ono'ox xc'ot ta avo'ntonic ti ja' chascoltaoxuc li Muc'ul Diose, ja' li Dios cu'untique; 33ja' ti ba'yucbe ono'ox ital avu'unique, ti laj yic'oxuc tal li' ta osil yo' bu chanaquiique. C'alal laj yac' tal avilic be ta ac'ubaltique, c'oc' la stojobtasoxuc tal. Yan ta c'ac'altique, toc la stojobtasoxuc tal.

I'ilintaatic yu'un Dios li israeletique

(Nm 14.20-35)

34“Li Muc'ul Diose laj ya'ay ti jech xabic'talvulajetique, jech i'ilin ta atojolic. La sva'an sba ta testigo stuc. Jech laj yal: 35‘Ta sventa ti toj chopol c'usi tsnopic li cristianoetic le'e, me junuc mu xu' ch-ochic ta lequil osil ti bu calojbe ono'ox smoltotic ta vo'one chcac'beique. 36Ja' no'ox xu' ch-och batel li Calebe, ja' li xnich'on Jefone. Xu' ch-ochic batel xchi'uc xnich'nab xchi'uc smomnich'nabtac, yu'un ja' tuc' yo'nton ta jtojol’, xi li Muc'ul Diose.

37“Jech noxtoc vo'oxuc ta amulic ti jech laj yalbun li Muc'ul Diose: ‘Li vo'ote, mu xu' cha'och batel. 38Ja' ch-och ta aq'uexol li avajcoltaubbail Josuee, ja' li xnich'on Nune. Patbo me yo'nton yu'un ja' chlic yac'be ta sc'obic achi'iltac ta israelal li osil le'e. 39Li avol anich'onic ti laj anopic ti chbatic ta pojel yu'un li avajcontraique, le'e mu to sna'ic c'usi lec, c'usi chopol. Ja' ch-ochic batel ta osil; ja' chcac'be sventainic o. 40Yan li vo'oxuque, sutanic batel ta xocol banamil te ta sbelal li Tsajal Nabe’, xiyutun li Muc'ul Diose.

Li israeletique itsalatic ta scoj ti la sbajbeic smantal Diose

(Nm 14.39-45)

41“Li vo'oxuque jech laj avalbicun: ‘Laj xa jta jmulcutic ta stojol li Muc'ul Diose. Ja' lec ta xibatcutic. Ta xbat jtsalcutic scotol li cajcontratic jech chac c'u cha'al yalojbutic Diose’, xachiic. Jech lic achapan abaic xchi'uc avabtejebic sventa pleito. Laj anopic ti lec no'ox chava'yic ti c'alal chaxanovic batel ta vitsetique. 42Pero li Muc'ul Diose laj yalbun ti mu me xabatique. Jech laj yalbun: ‘Albo li achi'iltaque: mu me xbatic; mu me xbat spasic pleito stuquic yu'un jech mu teuc stsalatic tal yu'un li avajcontraique yu'un mu'yuc ta jchi'inic batel’, xiyutun.

43“C'alal laj calboxuc c'usi laj yalbun li Muc'ul Diose, muc xach'unic. Laj abajbeic smantal li Diose. Ta yipal avo'nton atuquic labatic. Lamuyic batel ta vitsetic. 44Pero li amorretique iloq'uic tal, tal staoxuc. La snutsoxuc tal ta Seir c'alal to ta Horma jech chac c'u cha'al tsnutsvan xchanul mumetic. 45Jech te lasutic o tal. Ep vul avoc'ta abaic ta stojol li Muc'ul Diose. Pero li Muc'ul Diose muc stuc'ulanboxuc li ac'opique. 46Ja' yu'un ep jabil te lacomic ta Cades.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index