Search form

Deuteronomio 3

Li israeletique la stsalic li ajvalil Og te ta Basane

(Nm. 21.31-35)

1“Ts'acal la jtamtic batel yan be. Tuc' lijbatutic ta Basán. Pero li ajvalil Og te ta Basane ital stsacutic ta pleito xchi'uc scotol yajsoldadotac te ta Edrei.

2“Li Muc'ul Diose jech laj yalbun: ‘Mu me xaxi' yu'un li ajvalile, xchi'uc li yajsoldadotaque, xchi'uc li steclumale, yu'un cac'ojbot xa ta ac'ob. Chbat atsal jech chac c'u cha'al laj atsal li ajvalil yu'un amorretic, ja' li Sehón ti te to'ox nacal ta Hesbone’, xiyutun.

3“Li c'usi laj yalbutic Muc'ul Diose, jech ic'ot o. Ivu' cu'untic la jmiltic comel li ajvalil Oge xchi'uc scotol li yajsoldadotaque, me junuc mu'yuc cuxul la jcomtsantic. 4La jventainbetic scotol li lumetic yu'unique. Me junuc lum mu'yuc la jcomtsantic; scotol la jpojtic. Ta scotol oy oxvinic ta lum te ta yosilal Argob ti ventainbil yu'un li ajvalil Og te ta Basane. 5Scotol li lumetique setbilic ta coralton, toyolic pasbil, xchi'uc ep ta ch'oj sti' yich'ojan lec stsatsal taq'uinetic. Oy to ep lumetic mu'yuc setbilic ta coralton pero le'e mu'yuc atbil. 6La jinestic scotol jech chac c'u cha'al la jpasbetic li ajvalil Sehón te ta Hesbone. La jmiltic comel scotol li viniquetic, li antsetic xchi'uc li ololetique. 7Ja' laj quich'tic scotol li sts'unub yovolique xchi'uc li c'usitic toyolic stojol oy yu'unique.

8“Ja' jech ora la jtsaltic li chib muc'tic ajvaliletic yu'un amorretic ti te to'ox nacajtic ta jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale. Li yosilique xlic ta uc'um Arnón c'alal to ta vits Hermón. 9Li vits le'e, ja' Sirión sbi yu'unic li sidonetique. Yan li amorretique ja' Senir sbi yu'unic. 10Scotol li lumetic ta stenlejaltique, xchi'uc scotol li lumetic ta Galaad, ta Basán, xchi'uc c'alal to ta Salca xchi'uc ta Edrei ti sventainoj to'ox li ajvalil Og ta Basane, laj quich'tic comel scotol. 11Li ajvalil Og ta Basane ja' sts'unubal li refaetic ti muc'tic, ti natic sts'unubalique. Ja' xa no'ox stuc cuxul comen. Li svayabe ta bats'i stsatsal taq'uin pasbil, ja' chanib metro snatil, jutuc xa mu sta chib metro sjamalil, jech chac c'u cha'al oy to yu'unic te ta lum Rabá ta yosilal li amonetique.

Li jchop sts'unubal Rubén, xchi'uc Gad, xchi'uc li o'lol jchop sts'unubal Manasese te icomic ta jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al.

(Nm 32.1-42)

12“Li osil laj quich'tic comele ja' te xlic ta lum Aroer ta ti' uc'um Arnón c'alal to ta o'lol svitsal Galaad xchi'uc c'alal ta lumetic. Le'e ja' laj cac'beic li jchop sts'unubal Rubén xchi'uc li jchop sts'unubal Gade. 13Ti c'u to yepal icom li osil te ta Galaad xchi'uc scotol li yosilal Basán ti sventainoj to'ox li ajvalil Oge, xchi'uc scotol li yosilal Argob, ja' li yosilal refaetique, ja' laj cac'beic li o'lol jchop sts'unubal Manasese. 14Li Jair, smomnich'on Manasese, ja' laj yich' scotol li yosilal Argob c'alal to yo' bu xlic li yosilal Gesur xchi'uc Maacae. Li osil laj yich' te ta Basane, Havot-jair laj yac'be sbi; ja' jech sbi o c'alal to tana. 15Li Maquire ja' laj cac'be li osil te ta Galaade. 16Li jchop sts'unubal Rubén xchi'uc Gade ja' laj cac'beic li osil xlic ta Galaad c'alal to ta ti' uc'um Arnone. Te to xpaj ta stenlejaltic, xchi'uc c'alal to ta uc'um Jaboc ja' li sts'aquil yosilal amonetique. 17Xchi'uc laj cac'beic li osil te ta Arabá, c'alal ta yoc vits Pisga ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale, xchi'uc c'alal ta ti' uc'um Jordán, c'alal to ta nab Cineret, xchi'uc c'alal ta nab Arabá ti bu Nab Muerto sbie.

18“Ja'o yorail te lic calbeic li mantal jech chac li'i: ‘Li Muc'ul Diose, ja' laj yac'boxuc ta ac'obic li osil li'i. Li boch'o sna' paspleito avu'unique, ac'o yich' batel yabtejebic. Ac'o jelovicuc batel ta ba'yucbe yu'un scotol li jchi'iltactique. 19Ja' xa no'ox ac'o comuc li antsetic avu'unique, xchi'uc li ololetique, xchi'uc scotol li c'usitic oy avu'unic te ta lumetic ti laj cac'boxuque, yu'un jna'oj ti oy ep c'usitic oy avu'unique. 20Ja' to me laj cac'be yosilic yo' bu xu' chcux yo'ntonic ec li achi'iltaquic te ta jot uc'um Jordán, jech chac c'u cha'al laj cac'boxuc li vo'oxuque, ja' to xu' chasutic tal ta avosilic ti bu laj cac'boxuque’, xcutic.

21“Ja'o yorail jech laj calbe noxtoc li Josuee: ‘Laj avil ta asat atuc c'usi la spas Muc'ul Dios ta stojol li chib muc'tic ajvaliletique. Ja' no'ox jech xu' ta spas batel ta stojol li yantic ajvaliletic ti bu chajelov batele. 22Mu me xaxi' yu'unic, yu'un li Muc'ul Diose ja' stuc ta stsalboxuc batel scotol li avajcontraique’, xcut.

Muc x'aq'ue ochuc ta Canaán banamil li Moisese

23“Ja'o yorail te la jc'anbe vocol li Diose. Jech laj calbe: 24‘Cajval, Muc'ul Dios, laj xa avac'bun quil ep avu'el atsatsal, vu'un li avajtunelune. Mu'yuc yan Dios me ta vinajel, o me ta banamil, ti xu' yu'un tspas jech chac c'u cha'al chapas ta avu'el atsatsal li vo'ote. 25Ja' yu'un ta jc'anbot vocol ta atojol ti avac'uc jelovcun ec ta jot uc'um Jordane. Yu'un ta jc'an chquil ec li lequil osile, xchi'uc li toyolal te'tic ti toj c'upilic sba ta q'uelele, xchi'uc li Libanoe’, xcut. 26Pero li Muc'ul Diose i'ilin ta jtojol. Vo'oxuc ta acojic ti muc xiyac'bun li c'usi la jc'anbee. Jech laj yalbun: ‘¡Ch'anxachan vulvunel! Mu xa jc'an xca'ay li c'usi chavalbune’, xiyutun no'ox. 27Muyan ta jolvits Pisga. Q'uelo batel scotol ta norte ta sur, ta sloq'ueb c'ac'al, xchi'uc ta smaleb c'ac'al. Yu'un li vo'ote mu xu' chajelov batel ta jot uc'um Jordán. 28Albo mantal li Josuee. Patbo yo'nton; tsatsubtasbo yo'nton, yu'un ja' xa chic' jelovel scotol li achi'iltaque. Ja' chac'be ta sc'obic scotol li osil ti le' chaq'uel batele’, xiyutun li Muc'ul Diose.

29“Jech te no'ox lijcomutic ta stenlejal ta stuq'uil Bet-peor.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index