Search form

Éxodo 10

Ital epal c'ulubetic ta stojol li egiptoetique

1Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Batan yan velta ta stojol li faraone yu'un jtsatsubtasojbe xa yo'ntonic xchi'uc li xchi'iltac ta abtele, yu'un jech ac'o yilic li muc'tic sq'uelubil jtsatsal ta jpase. 2Jech li vo'oxuque xu' chavalbe ya'yic anich'nabic xchi'uc amomnich'nabic c'u x'elan laj cac'be svocolic li egiptoetique xchi'uc c'u x'elan li muc'tic sq'uelubil jtsatsal la jpas ta stojolique. Yu'un jech ac'o sna'ic ti ta melel vu'un Muc'ul Diosune —xut.

3Jech li Moisés xchi'uc Aarone ibatic ta stojol li faraone. Jech laj yalbeic:

—Jech chayalbot li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un hebreoetique: ‘¿Baq'uin to chabic'tajes aba ta jtojol? Coltabun batel li jteclum cu'une yu'un chbat yich'icun ta muc'. 4Me mu xacoltabun batele, oc'om ta jtac tal epal c'ulubetic li' ta avosilal. 5Me ital li c'ulubetique, ta smaquic scotol li banamile mu xa xvinaj chcom yu'unic. Ja' ta xvul yulesic scotol li c'usitic comenic to ta bote, xchi'uc ta slo'ic scotol li yanal te'etique. 6Ta xnoj ta c'ulub li apasubmantale, xchi'uc li snaic achi'iltac ta abtele, xchi'uc snaic scotol li egiptoetique. Mu'yuc ono'ox baq'uin jech xilic c'alal ich'iic tal li amoltot ayame'ique xchi'uc li atot ame'ique, xchi'uc mu'yuc ono'ox bu jech xavilic c'alal to tana ec li vo'oxuque’, xi li Muc'ul Diose —xut.

C'alal laj yo'nton ta lo'il li Moisese, iloc' batel ta stojol li faraone; isut batel. 7Li xchi'iltac ta abtel faraone jech laj yalic:

—¿Ajvalil, baq'uin to chlaj jvocoltic yu'un li vinic le'e? Ja' lec coltao batel li cristianoetique; ac'o bat yich'ic ta muc' li Muc'ul Dios yu'unique. ¿Me yu'un muc chavil ti ep xa isoc li Egiptoe? —xutic.

8Li faraone la stac ta iq'uel yan velta li Moisés xchi'uc Aarone. Jech laj yalbe:

—Bat ich'ic ta muc' li Muc'ul Dios avu'unique. Pero albicun ba'yuc li boch'otic chbatique —xut.

9Itac'ov li Moisese:

—Chibat jcotolcutic c'alal ta ololetic cu'uncutic, c'alal ta mol me'eletic, c'alal ta queremetic tsebetic, xchi'uc c'alal ta jchijcutic, ta jvacaxcutic, yu'un ja' jun muc'ta q'uin ta sventa Muc'ul Dios chbat jpascutic —xut.

10Li faraone jech laj yal:

—Toj lec xvinaj ti ja' no'ox chopol c'usi oy ta avo'ntonique. ¿Me yu'un chanopic ti chaxchi'inoxuc batel li Muc'ul Dios avu'unique, xchi'uc ti chajcoltaoxuc batel achi'uc li avalab anich'nabique? 11Mu'yuc ta jpas jech. Ja' no'ox batanic vo'oxuc li muc'tic vinicoxuque; bat ac'beic smoton li Muc'ul Dios avu'unique yu'un jech chac'anic —xi.

Li faraone laj yal mantal ti ac'o staquic loq'uel te ta stojole. 12Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Toyo ac'ob ta sba li Egipto banamile yu'un ac'o taluc epal c'ulubetic. Ac'o slajesic scotol li te'etic li' ta banamile xchi'uc scotol li c'usitic icomelaj ta bote —xut.

13Li Moisese la stoy snamte' ta sba li Egipto banamile, jech li Muc'ul Diose laj yac' taluc tsots ic' ta sloq'ueb c'ac'al. Ta c'ac'al ta ac'ubal xpujet no'ox loq'uel tal li ic' te ta Egipto banamile. Ta yoc'omal c'alal chloc' tal li ic' ta sloq'ueb c'ac'ale, te xcuchoj tal epal c'ulubetic. 14Te ic'ot scotol ta Egipto banamil. Bats'i ep li c'ulubetique. Mu'yuc ono'ox jech xc'ot ta pasel ta vo'one, me ja'uc ta to xc'ot ta pasel jech ta ts'acal. 15Li c'ulubetique solel la snojesic li banamile. Ic'uben icom yu'unic. La slo'ic scotol li vomoletique xchi'uc li sat te'etic icomelaj ta bote. Mu'yuc xa c'usi yox chvinaj ta scotol li Egipto banamile: me ja'uc jobeltic me ja'uc muc'tic te'etic, solel mu c'usi xvinaj o.

16Li faraone ta ora la stac ta iq'uel li Moisés xchi'uc Aarone, jech laj yalbe:

—Laj xa jta jmul ta stojol li Muc'ul Dios avu'unique xchi'uc ta atojolic ec li vo'oxuque. 17Ta jc'anboxuc vocol ti ac'o apasbicun xa perdón junuc velta li jmule. C'anbicun vocol li Muc'ul Dios avu'unique ti ac'o sloq'ues batel li tsatsal tojol mulil li' chismiluncutique —xut.

18C'alal iloc' batel ta stojol faraón li Moisese, la sc'anbe vocol li Muc'ul Diose. 19Ja' yu'un li Muc'ul Diose la stac tal tsots ic' ta smaleb c'ac'al; ja' la xcuch batel li epal c'ulubetique. Te to c'ot yac' chamuc ta Tsajal Nab. Me jcotuc c'ulub mu'yuc xcom ta scotol li Egiptoe. 20Pero li Muc'ul Diose la stsatsubtasbe yo'nton noxtoc li faraone, jech muc scolta batel li israeletique.

I'ic'ub osil ta Egipto banamil

21Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Toyo muyel ac'ob ta vinajel yu'un ac'o ic'ubuc osil ta scotol li Egiptoe, jech solel mu xa c'usi xvinaj chcom o ta j'ech'el —xut.

22Li Moisese la stoy muyel sc'ob ta vinajel, jech toj ven ic' osil icom ta scotol li Egiptoe. 23Oxib c'ac'al mu'yuc boch'o xu' tsq'uel jutuc xchi'il ta naclej, me jutuc mu xu' c'usi tspasic o. Yan ti bu nacalic li israeletique lec sac osil.

24Li faraone la stac ta iq'uel li Moisese, jech laj yalbe:

—Bat ich'ic ta muc' li Muc'ul Diose. Iq'uic batel li anich'nabique. Yan li achijic xchi'uc avacaxique comtsanic li'i —xut.

25Li Moisese jech laj yal:

—¡Mu jechuc! Ti jechuque yo'to vo'ot chavac' batel ats'unub avovol sventa chbat jmilbecutic, chbat jchic'becutic ta smoton li Muc'ul Dios cu'uncutique. 26Li jts'unub covolcutique ta xquic'cutic batel. Me jcotuc mu'yuc ta jcomtsancutic, yu'un ja' ta jt'ujcutic jaycotuc sventa chcac'becutic smotonin li Muc'ul Diose. Li' ta orae mu to jna'cutic c'usi chtun cu'uncutic ta sventa chquich'cutic o ta muc' li Muc'ul Diose ja' to me te xa oyuncutique —xut.

27Pero li Muc'ul Diose la stsatsubtasbe yo'nton li faraone, jech mu'yuc la scolta batel li israeletique. 28Li faraone jech laj yalbe li Moisese:

—Loc'an batel li'i, pero mu xa me xtal aq'uelun yan velta. Me latal ta jtojol yan veltae, ta jmilot —xut.

29Itac'ov li Moisese:

—Toj lec li c'usi laj avale. Mu'yuc xa chtal jq'uelot yan velta —xut.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index