Search form

Éxodo 13

1Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

2“Voc'bicun li sba anich'nabique, yu'un scotol li sba xnich'nab achi'iltac ta israelale xchi'uc scotol li sba yol sts'unub yovolique ja' cu'un”, xut.

3Li Moisese jech lic yalbe li xchi'iltac ta israelale: “Na'ic me ti tsots sc'oplal li jun c'ac'al li'i. Mu me xave'ic pan ti yich'oj svolesubil xch'ute, yu'un ja' sc'ac'alil la sloq'uesoxuc tal ta Egipto ta svu'el stsatsal li Muc'ul Dios ti bu to'ox tiq'uiloxuc ta mozoile. 4Li c'usi ora laloq'uic tal li'i ja' ta u Abib. 5Ja' tsc'an ja' jech u chapasic jujun q'uin c'alal me laj xa'ox yic'oxuc ochel te ta banamil li Muc'ul Diose, ja' ti bu ta xloc' ep ya'lel xchu' vacax xchi'uc pom jech chac c'u cha'al chloc' vo'e. Ja' li yosilal canaanetic, hetetic, amorretic, hevetic, xchi'uc jebusetic, ti albil ono'ox jmoltotic ta vo'one cha'ac'batique. 6Vucub c'ac'al xave'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute. Ta svucubal c'ac'ale ja' xa yorail chapasic li q'uin sventa chavich'ic ta muc' li Muc'ul Diose. 7Li vucub c'ac'al chave'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute, tsc'an ti mu'yuc boch'o oy svolesubil xch'ut pan yu'une, xchi'uc tsc'an mu'yuc boch'o oy pan yu'un ti yich'oj svolesubil xch'ut ta scotol ti c'u smuc'ul avosilalique. 8Li jun c'ac'al le'e ja' yorail ti tsc'an jech chavalbe ya'yic li anich'nabique: ‘Ti jech ta jpastique, ja' sventa ti c'u x'elan la sloq'uesuncutic tal ta Egipto li Muc'ul Diose. 9Ja' yu'un tsc'an chcom senyail ta ac'obic, o ta ati'baic ya'yel, yu'un jech cht'ab ta avo'ntonic ti tsc'an ja' chalo'iltaic o li mantaletic yu'un Muc'ul Diose. Yu'un ja' la sloq'uesutic tal ta smuc'ul stsatsal te ta Egipto banamil. 10Ja' yu'un ja' tsc'an jech chapasilanic o jujun jabil li q'uin jech ora chac c'u cha'al li'i’, utic.

11“C'alal me laj xa'ox yic'oxuc ochel ta yosilal canaanetic li Muc'ul Diose, me laj xa'ox yac'boxuc avich'ic jech chac c'u cha'al yalojboxuc, xchi'uc jech chac c'u cha'al yalojbe li jmoltotic ta vo'onee, 12ja' tsc'an chavac'beic o li sba aqueremique xchi'uc li sba yol ats'unub avovolic ti me stote, yu'un ja' yu'un li Muc'ul Diose. 13Pero li sba yol aburoique aq'uic jcotuc ch'ium chij ta xq'uexol, o me jcot ch'ium tentsun. Yan me muc xavac'beic xq'uexole, ja' xac'asbeic snuc' li unin buroe. Tsc'an chavac'beic xq'uexol noxtoc li sba anich'onique. 14C'alal me jech chasjac'boxuc ta yoc'omal li anich'nabique: ‘¿C'usi sventa le'e?’, me xayutoxuque. Jech xatac'beic: ‘Yu'un li Muc'ul Diose ta smuc'ul stsatsal la sloq'uesuncutic tal ta Egipto ti bu to'ox tiq'uiluncutic ta mozoile. 15Yu'un li faraone toj tsots yo'nton jech muc xac' loc'cuncutic tal. Ja' yu'un li Muc'ul Diose la smilbe sba xnich'nabic li egiptoetic ta jujubej snaique xchi'uc scotol li sba yol sts'unub yovolique. Ja' yu'un ja' smelol ti chcac'tic ta smoton Dios li sba yol jts'unub covoltic ti me stote, xchi'uc chcac'becutic xq'uexol li sba jqueremcutique. 16Ti jech chich' pasele, ja' svulesubil ta avo'ntonic ec ti ta svu'el stsatsal Muc'ul Dios la sloq'uesuncutic tal ta Egiptoe. Jech xco'laj xchi'uc oy smarcail ta jc'obtic, o me ta jti'batic ya'yel’, uto li anich'nabique”, xut xchi'iltac li Moisese.

Li Diose laj yac' sba ta ilel ta toc xchi'uc ta c'oc'

17C'alal la scolta loq'uel israeletic li faraone, li Diose muc teuc laj yic' batel ta tuq'uil be ti xjelov ta yosilal filistaetique. Yu'un la snop me chchibaj yo'nton li israeletic c'alal oy pleito ta orae, jech xu' tsutic batel ta Egipto. 18Ja' yu'un xi to bat yac'be spasic tal velta ta sbelal xocol banamil ti xc'ot ta Tsajal Nabe.

Li israeletique lec chapal xchi'uc yabtejebic c'alal iloq'uic tal ta Egipto. 19Li Moisese la xcuchbeic loq'uel tal sbaquil li Josee. Yu'un li Josee laj ono'ox yalbe israeletic ti ac'o yalic ta jamal me tspasic jeche. Jech laj yalbe: “Ta melel, ta to sta yorail chtal sloq'uesoxuc batel li Diose; c'alal me ic'ot ta pasel jeche, xacuchbicun me batel li jbaquile”, xut ono'ox.

20Li israeletique iloq'uic batel ta Sucot; te c'ot spas scarpanaic ta Etam, ja' ti bu xlic batel xocol banamile. 21Li Muc'ul Diose ja' ba'yucbe ital yu'unic. Ta c'ac'altique laj yac' sba ta ilel ta jun toc, yu'un ja' tsbeiltasatic ti bu xu' chbatique. Yan ta ac'ubaltique, ta c'oc' laj yac' sba ta ilel yu'un jech chil sbeic. Ja' jech ivu' yu'un ixanovic ta c'ac'al ta ac'ubal.22Li toque ja' ba'yucbe ital yu'unic ta c'ac'altic. Ta ac'ubaltique ja' ba'yucbe ital yu'unic li c'oq'ue.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index