Search form

Éxodo 15

Li Moisés xchi'uc xchi'iltaque la sq'uejintabeic stsatsal Dios

1Li Moisés xchi'uc xchi'iltac ta israelale, la sq'uejintaic jun q'ueoj sventa chich'ic ta muc' li Diose. Ja' jech li sq'ueojique:

“Li' chiq'uejin yu'un chquich' ta muc' li Muc'ul Diose,

yu'un toj jun yutsil ti c'u x'elan itsalvane;

ja' ti la smuc ta nab xchi'uc yajvaltac li ca'etique.

2Ti chiq'uejine ja' ta sventa li Muc'ul Diose,

yu'un ja' jtsatsal xchi'uc jcoltael c'otem.

Ja' Dios cu'un, jech ta jq'uejintabe slequilal.

Ja' Dios yu'un li jtote, jech tsc'an chcac' ta ich'el ta muc'.

3Li Muc'ul Diose ja' muc'ta jpaspleito.

Ja' Muc'ul Dios sbi.

4Li Muc'ul Diose ja' la smucbe ta nab scaretatac xchi'uc yajsoldadotac li faraone;

li lequil banquilal soldadoetic st'ujoje te ijic'ovic ta Tsajal Nab.

5Its'untsajic yalel c'alal ta chac nab jech chac c'u cha'al tonetic;

te imucatic o yu'un li natil nabe.

6Muc'ul Dios, ta stsatsal svu'el abats'ic'ob laj alilin li avajcontrataque.

7Ta amuc'ul atsatsal laj avules li boch'o la sva'lebinote;

itsan li sc'ac'al avo'nton yu'unique.

Li stuquique ic'aq'uic jech chac c'u cha'al taqui jobel.

8Laj ajuch'ta ta yic'al ave li vo'e jech la stsob sba;

li yip nabe la sva'an sba muyel jech chac c'u cha'al ton.

Li o'lol ya'lel natil nabe la spat sba.

9Li jcontrainvaneje jech la snop:

‘Chbat jnuts, ja' to me la jtae.

Ta jpuc li c'usi ta jpojbee;

ja' cux xi co'nton me ivu' cu'une.

Ta jloq'ues li espada cu'une;

ta to xac' lec ca'tic li jc'obe’, xi.

10Pero li vo'ote laj ajuch'ta, jech ibic'atic ochel yu'un li nabe;

imuctsajic yalel ta muc'ul nab jech chac c'u cha'al ton.

11Muc'ul Dios,

me junuc yan dios mu xco'laj jech chac c'u cha'al vo'ot.

Mu'yuc boch'o yan toj muc', toj tuc' jech chac c'u cha'al li vo'ote.

Yu'un toj labalic sba, toj xi'balic sba li c'usitic chapase.

Lec snup o ti ep chavich' q'uejintabel alequilale.

12Laj avac' ta ilel li atsatsale,

jech ibic'atic yu'un li banamile.

13Ta slequil avo'nton chatojobtas batel li ateclumal

laj apoj loq'uel tale.

Ta avu'el atsatsal chavic' batel ta ch'ulna avu'un.

14Li muc'tic lumetique toj ep ta xi'ic ti c'alal cha'yique;

li filistaetique mu xa xcuch yu'un cha'yic li vocole.

15Li banquilal soldadoetic yu'un Edome jeche' xa chcomic o;

li banquilaletic yu'un moabetique chniquic ta xi'el,

xchi'uc ta xlaj stsatsal yo'ntonic li canaanetique.

16Muc'ul Dios,

ac'o xi'icuc; ac'o c'unibuc yo'ntonic.

Ta amuc'ul, ta atsatsaluc ac'o macuc yeic

jech chac c'u cha'al tonetic,

ja' to ti me ijelovic batel li jteclum avu'une,

ja' li ateclumal ti laj acolta loq'uel tale.

17Muc'ul Dios,

Ic'uncutic batel ta naclej te ta ch'ul vitsetic avu'un,

ja' ti bu t'ujbil avu'un sventa te chinaquicutique,

ja' li lequil na ti pasbil ono'ox avu'une.

18Li Muc'ul Diose ja' tspas mantal sbatel osil”, xi li q'ueoj la sq'uejintaique.

Li Mariae iq'uejin

19C'alal i'ochic ta nab li caretaetic xchi'uc li ca'etic yu'un faraone, li Muc'ul Diose laj yac' yaluc tal ta sba yac'olic li nabe. Pero c'alal ijelovic batel ta jot nab li israeletique, ja' jech chac c'u cha'al taqui banamil laj ya'yic. 20Ja' yu'un li j'alc'op Mariae, ja' li xvix Aarone, la stsac jun sepsep taq'uin. Scotol li antsetique la xchi'inic ta ac'ot; co'ol la stijic li sepsep taq'uine. 21Ja' jech la sq'uejinta:

“Q'uejinanic sventa chquich'tic ta muc' li Muc'ul Diose,

yu'un toj jun yutsil ti c'u x'elan itsalvane.

Ja' ti la smuc ta nab xchi'uc yajvaltac li ca'etique”, xi li sq'ueoje.

Ch'a la staic vo' te ta Mara

22Li Moisese laj yalbe israeletic ti ac'o totsicuc batel ta Tsajal Nabe. Jech ibatic ta xocol banamil ta Shur. Oxib c'ac'al ixanovic batel, pero mu'yuc bu la sta ya'alic. 23C'alal ic'otic ta Marae, mu stac' uch'el laj ya'yic li vo' tee yu'un toj ch'a. Ja' yu'un Mara laj yac'beic sbi li banamile.

24Li israeletique te lic chopolc'opojicuc ta stojol li Moisese, jech la sjac'beic: “¿C'usi ta xcuch'tic?”, xutic. 25Li Moisese te lic sc'anbe vocol li Muc'ul Diose, jech i'ac'bat yil jpets te'. Bat sts'aj ta vo' li te'e, jech lec chi' icom li vo'e.

Ja' te iq'uelbat yo'ntonic yu'un li Diose. I'albatic jun mantal li c'usi tsc'an tspasique. 26Jech i'albatic: “Me chavich'ic lec ta muc' c'usi chacalboxuc vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique, me chapasic li c'usi ta jc'ane, me chach'unic, me chavich'ic ta muc' li mantaletic cu'une, mu'yuc ta xcac' taluc jchopuc avocolic jech chac c'u cha'al laj cac' ta stojol li egiptoetique. Yu'un vu'un Muc'ul Diosun; vu'un chajcoltaoxuc ta achamelic”, x'utatic yu'un li Diose.

27Ts'acal ic'otic ta Elim, ja' te oy lajcha'ch'oj nio'etic xchi'uc lajuneb xchanvinic (70) ta pets xan. Ja' te la spas scarpanaic ta nopol li nio'etique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index