Search form

Éxodo 19

Ic'otic ta vits Sinaí li israeletique

1Li israeletique te ic'otic ta vits Sinaí te ta xocol banamil ta yoxibal u sloq'uelic tal ta Egipto. 2C'alal iloq'uic tal ta Refidime, te ivulic ta xocol banamil ta Sinaí. Te vul spas scarpanaic ta yeloval vits Sinaí. 3Li Moisese imuy batel yo' bu oy li Dios te ta vits Sinaie. Te ic'opanat yalel tal yu'un li Muc'ul Diose. Jech i'albat:

—Jech xavalbe ya'yic scotol li smomnich'nabtac Jacobe, ja' li israeletique: 4‘Li vo'oxuque laj avilic c'usi la jpasbeic li egiptoetique, xchi'uc ti c'u x'elan laj quic'oxuc tal ta jtojole. Xco'laj xchi'uc ta jxic' la jcuchoxuc tal jech chac c'u cha'al xic. 5Ja' yu'un me chach'unic scotol li c'usi caloje, xchi'uc me chavich'ic ta muc' li c'usi chapanbil cu'une, vo'oxuc no'ox atuquic lec chaquiloxuc ta scotol li yantic lumetique yu'un ja' cu'un scotol li banamile. 6Vo'oxuc pale c'otemoxuc cu'un, xchi'uc vo'oxuc jun lum ti voc'biloxuc o ta jtojole’, xi li Diose, uto li achi'iltaque —x'utat li Moisese.

7Ja' yu'un li Moisese lic yic'an li banquilaletic yu'un israeletique. Laj yalbe ya'yic scotol li c'usitic i'albat yu'un Muc'ul Diose. 8C'alal laj ya'yic li israeletique jech laj yal scotolic:

—Scotol li c'usi laj yal Muc'ul Diose ta jpascutic —xiic.

Jech li Moisese bat yalbe Muc'ul Dios c'u x'elan itac'ov li israeletique. 9Li Muc'ul Diose jech laj yal:

—A'yo ava'ay, te chibat ta atojol ta jun pimil toc, yu'un ac'o ya'yic scotol achi'iltac ti ta jchi'inot ta lo'ile, jech xu' chayich'icot ta muc' —x'utat.

Li Moisese te lic yalbe ya'ay c'u x'elan itac'ovic li israeletique. 10Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Batan, bat albo achi'iltac ti ac'o xchapan sbaic li' ta ora xchi'uc oc'ome. Ac'o xchuc' lec sc'u'ic; 11ac'o xchapan sbaic lec sventa cha'ej. Yu'un cha'ej chiyal tal ta vits Sinaí ta sat scotol achi'iltac, vu'un li Muc'ul Diosune. 12Ac'bo senyail ti bu no'ox c'alal xu' tset sbaic ta sjoyobal li vitse yu'un jech mu xjelovic tal. Albo ya'yic noxtoc ti mu me xmuyic tal li' ta vitse, xchi'uc ti mu me xjelovic tal ti bu senyaile. Li boch'o ta xjelov tale milic. 13Pero mu me boch'o xac' sc'ob avu'unic. Ja' tsc'an ta ton, o me ta flecha ta xich' milel. Ac'o me cristiano, o me ats'unub avovolic te chbat, persa ta xich' milel. Ja' to xu' chmuyic tal ta vits me laj ya'yic laj yich' jupanel cachue —x'utat li Moisese.

14Li Moisese iyal tal ta vits; vul yalbe xchi'iltac ti ac'o xchapan sbaic, ti ac'o xchuc' lec sc'u'ique. 15Li Moisese jech laj yalbe li xchi'iltaque:

—Chapano abaic sventa cha'ej; mu xa me xachi'in avajnilic —xut.

16Ta yoxibal c'ac'al c'alal isacub osile, xleblajet no'ox sacsevul, ibac' ep chauc, xchi'uc te ivul ta vits pimil toc. Tsots i'oc' oq'ues, jech iniquic ta xi'el scotol li israeletique. 17Li Moisese laj yic' loq'uel ta scarpanaic li israeletique, bat snupic li Diose; te ic'otic ta yoc vits. 18Li vitse iloc' ep xch'ayilal yu'un iyal tal ta c'oc' li Muc'ul Diose. Li xch'ayilale xco'laj xchi'uc xch'ayilal tocalte'. Li vitse tsots inic. 19Yantic itsatsub x'oc' jujun velta li oq'uese. Li Moisese ic'opoj. Li Diose itac'ov jech chac c'u cha'al xbac' chauc.

20Li Muc'ul Diose te iyal tal ta mero jolvits Sinaí. Laj yalbe Moisés ti ac'o muyuc batel ta jolvitse, jech imuy batel li Moisese. 21Jech laj yalbe:

—Yalan batel; bat albo ya'yic achi'iltac ti mu me xjelovic tal ti bu oy senyail sventa chtal sq'uelicune, yu'un naca me toj ep ichamic. 22Albo noxtoc li paleetic ti mu me xjelovic tale, naca me chamicuc cu'un. Ac'o me xu' ono'ox chnopajic ta jtojol li stuquique, pero tsc'an chac' sbaic ta lecubtasel ec —xi.

23Li Moisese jech la stac'be li Muc'ul Diose:

—Li jchi'iltaque mu xmuyic tal li' ta vitse, yu'un laj ono'ox aval ti ac'o cac'be senyail bu xu' chpajique, xchi'uc laj aval ti ts'u'iltasbil avu'un li vitse —xut.

24Pero li Muc'ul Diose jech laj yal:

—Yalan batel; ts'acal to xamuy tal achi'uc li Aarone. Li paleetic xchi'uc scotol li achi'iltac ta israelale mu xu' chjelovic tal ti bu senyail sventa chmuyic tal li' ta jtojole, yu'un naca me chamicuc cu'un —xi.

25Li Moisese iyal batel, c'ot yalbe ya'yic yan velta xchi'iltac ti mu me xnopajic batel ta vitse.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index