Search form

Éxodo 28

Sc'oplal c'u x'elan laj yich' pasbel sc'u'ic paleetic

(Ex 39.1-31)

1“Li abanquil Aarón xchi'uc xnich'nabe, ja' li Nadab, Abiú, Eleazar, xchi'uc Itamare, voc'bun loq'uel ta stojol li achi'iltac ta israelale yu'un ja' chcomic o ta paleal cu'un. 2Ac'bo ta pasbel ch'ul c'u'iletic sventa li abanquil Aarone; lec c'upilic sba, xchi'uc lec t'ujumic ac'o yich' pasel. 3Ja' xac'opan li boch'otic lec sna'ic spasele, ja' li boch'otic cac'ojbe xa lec sbijilique. Ja' ac'o spasbeic sc'u' li Aarone, jech voc'bil chcom o ta paleal cu'un. 4Li c'u'iletic tsc'an pasele ja' jech chac li'i: vorxapoc', mocan c'u'il, natil c'u'il oy sc'ob, xchi'uc yan natil c'u'il mu'yuc sc'ob, xchi'uc xpix sjol pasbil ta lino no, xchi'uc chuquil. Ja' jech ac'o yich' pasbel lequil c'u'iletic ta sventa li abanquil Aarón xchi'uc xnich'nabe yu'un ja' paleetic chcomic o cu'un. 5Li boch'otic tspasic c'u'iletique ja' ac'o stunesic c'anal taq'uin, yax'elan poc', ic'ic'tic sba stsajal, bats'i tsoj, xchi'uc ts'otbil lino no.

6“Li mocan c'u'ile ac'o yich' pasel ta c'anal taq'uin, ta yax'elan poc', ta ic'ic'tic sba stsajal, ta bats'i tsoj, xchi'uc ta ts'otbil lino no. Ac'o yac'beic lec xnichimaltac, 7xchi'uc ac'o yac'be cha'jis bic'tal poc' ta snecub-necub. 8Li xchuquilal mocan c'u'ile tsc'an jmoj stsacoj sba chich' pasel, ja' ta c'anal taq'uin, ta yax'elan poc', ta ic'ic'tic sba stsajal, ta bats'i tsoj, xchi'uc ta ts'otbil lino no.

9“Tsaco cha'bejuc ónice ton. Ja' te xats'ibabe sbiic li xnich'nab Israele. 10Xquechet xatsacbe yalel sbiic ti c'u x'elan voq'uemique; vacvac biil xatsac ta jujubej ton. 11Li biiletic chich' pasel ta tone ja' ac'o spas li boch'o ja' yabtel yajanel lequil tonetique. Ja' jech ac'o snabanan jech chac c'u cha'al jun sello. Ac'o yac'be snacleb ta c'anal taq'uin xcha'bejal li tone. 12Ja' te ac'o snaban ti bu pac'bil li cha'jis bic'tal poc' ta snecub mocan c'u'ile. Li tone ja' sna'ubil chc'ot yu'unic li avalab anich'nabique. Jech li Aarone te x'ich'-un o yu'un ta snecub sbiic achi'iltac ti c'alal ch-och ta jtojole, yu'un jech ta jna'ic o. 13Ta c'anal taq'uin me xapas li snaclebtac tone. 14Paso cha'licuc cadena ta c'anal taq'uin. Ja' te xapac' ta joyob li snacleb tone.

15“Li vorxapoq'ue xchi'uc li c'usitic yich'oj sventa tsna' o c'usi ta jc'ane, ja' jech xapas jech chac c'u cha'al li mocan c'u'ile. Pasbo lec xnichimal noxtoc. Paso ta c'anal taq'uin, ta yax'elan poc' xchi'uc ta ic'ic'tic sba stsajal, ta bats'i tsoj, xchi'uc ta ts'otbil lino no. 16Lec pim xapas xchi'uc co'ol sjamalil ta set. Ja' jch'ix xchi'uc jbej c'ob sjamalil ta jujujot xapas. 17Maco ta chanchol lequil tonetic. Ta sba cholale ac'bo jbej rubí, jbej crisólito, xchi'uc jbej esmeralda. 18Ta xcha'cholale, ac'o jbej granate, jbej zafiro, xchi'uc jbej jade. 19Ta yoxcholale, ac'o jbej jacinto, jbej ágata, xchi'uc jbej amatista. 20Ta xchancholale ac'o jbej topacio, jbej ónice, xchi'uc jbej jaspe. Li tonetique ac'bo yunin naclebtac pasbil ta c'anal taq'uin. 21Li tonetique lajchab (12) tsc'an, yu'un lajcha'chop (12) sbiic li xnich'nab Israele. Ta jujubej tone te ac'o yich' nacanbel sbi li jujuchop israeletique, ja' jech ac'o yich' pasel jech chac c'u cha'al sello.

22“Pasbo jaylicuc yaq'uil ta bats'i c'anal taq'uin li vorxapoq'ue; lec xabal jech chac c'u cha'al ch'ojon. 23Paso chib xotxot c'anal taq'uin; te xanaban ta xchiquin li vorxapoq'ue. 24Li cha'lic cadena pasbil ta no bonbil ta c'anal taq'uine, te xatsoyan ta xotxot taq'uin ti te nabajtic ta xchiquin ta sjol li vorxapoq'ue. 25Li sbaba cadenae te xatsoyan ta snacleb li tonetic nabanbil ta cha'jis poc' ta snecub li mocan c'u'ile. 26Paso yan chib xotxot c'anal taq'uin; te xanaban ta yan xcha'jotal xchiquin ta yoc li vorxapoq'ue. Ta yut xanaban yu'un jech xu' tstsac sba xchi'uc li mocan c'u'ile. 27Paso yan chib xotxot c'anal taq'uin. Ja' te xanaban ta yan cha'jis poc' pac'bil ta mocan c'u'il te ta sts'el sts'isbenal xocon ta yac'ol jutuc xchuquilale. 28Li slucajtic taq'uinal vorxapoc' xchi'uc li slucajtic taq'uinal mocan c'u'ile, jmoj ac'o snu'p sba avu'unic. Chuquic ta yax'elan no, jech mu stots o li vorxapoq'ue. Jech te nabal chcom o ta yac'ol xchuquilal li mocan c'u'ile. 29Jech c'alal ch-och ta yut ch'ulna pasbil ta nucul li Aarone, te pac'al ochel o li vorxapoq'ue. Jech te x'ich'un o ochel yu'un ta jtojol sbiic li jaychop achi'iltaque, jech mu xch'ayic o ta co'nton. 30Li Urim xchi'uc Tumime, te xatic' ta xvorxapoc' li Aarone yu'un ja' chtun sventa tsna' o c'usi tsc'an co'nton. Jech te tiq'uil o ta vorxapoc' scotol c'ac'al ti c'alal ch-och ta jtojole. Jech scotol c'ac'al te x'ich'-un o yu'un c'alal ch-och ta jtojol li c'usi chtun yu'un sventa tsna' c'usi tsc'an co'ntone.

31“Li natil c'u'il mu'yuc sc'ob ti xchi'inoj sba xchi'uc mocan c'u'ile, paso ta yax'elan poc'. 32Jatbo snuc'; lec pim xabalbe li snuq'ue yu'un jech mu xch'i'. 33Ta sti'ti' yoc li natil c'u'il mu'yuc sc'obe, pasbo sloc'obal caranatoetic ta yax'elan no, ta ic'ic'tic sba stsajal, xchi'uc ta bats'i tsoj. Xchi'uc paso bic'tal campanaetic ta c'anal taq'uin noxtoc; te xat'uyanan ta joyob. 34C'alal chat'uyan jbej sloc'obal caranatoe, ja'o xat'uyan jun biq'uit campana. Ja' jech xbat o ta scotol li sti'ti' yoc c'u'ile. 35Jech te x'ich'-un o yu'un c'alal tspas yabtel li Aarone. Jech mu xcham ti c'alal ch-och, ti c'alal chloc' ta ch'ulna pasbil ta nucule, yu'un chvinaj sts'inlajet li bic'tal campanaetique.

36“Paso junuc unin biq'uit pech'pech' c'anal taq'uin. Pasbo sts'ibal jech chac c'u cha'al sello. ‘Voc'bil yu'un Muc'ul Dios’, xi sts'ibal xavac'be. 37Li pech'pech' taq'uine te xanaban ta xpix sjol ta stuq'uil sti'ba li palee. Chuco ta yax'elan no. 38Jech te nabal o scotol c'ac'al ta sti'ba Aarón li pech'pech' taq'uine. Yu'un li Aarone ja' chcuch c'alal me oy c'usi mu'yuc lec tspasic israeletic c'alal tsvoc'bicun loq'uel li ch'ul matanaletic chaq'uique. Pero li pech'pech' taq'uin te nabal o ta sti'bae ja' sventa c'u cha'al xu' ta xquich'beic li ch'ul matanaletic chaq'uique.

39“Paso ta lino no li natil c'u'il ti oy sc'obe, xchi'uc li xpix sjol palee. Li xchuquilale lec luchtabil xapas. 40Li xnich'nabtac Aarone pasbo snatil c'u'ic ec ti oy sc'obe, xchi'uc xchuquic, xchi'uc xpix sjolic, yu'un jech lec c'upil sba chc'ot xchi'uquic.

41“Ja' jech sc'u'ic xavac'be slap li abanquil Aarón xchi'uc xnich'nabe. Ja'o xamalbe aceite ta sjolic, yu'un jech voc'bil chcomic o ta paleal cu'un. 42Pasbo sbic'tal-vexic ta lino no noxtoc, xc'ot c'alal ta smuc'ul yo'ic. 43Jech te slapojic o c'alal ch-ochic ta ch'ulna ti pasbil ta nucule xchi'uc ti c'alal chnopajic ta sts'el scajleb jmoton ta spasel yabtelique. Yu'un jech mu sta smulic ta jtojol, jech mu xchamic. Ja' jech jmantal chcom o ta stojolic c'alal ta smomnich'nabic.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index