Search form

Éxodo 3

Li Moisese it'ujat yu'un Dios

1Li Moisese ja' chchabibe xchij li smuni' Jetroe, ja' li pale te ta Madiane. Ta yan c'ac'al laj yic' jelovel ta xocol banamil li chijetique; ic'ot c'alal to ta vits yu'un Dios, ja' li Horeb sbie. 2Te laj yac' sba ta ilel yaj'almantal Muc'ul Dios ta o'lol yat c'oc' te ta jpets ch'ix. Li Moisese la sq'uel lec; ja' to laj yil ti yu'un tsanem li jpets ch'ixe, pero mu'yuc chc'ac'. 3Jech la snop: “¿C'usi le'e? ¡Toj yan sba ta q'uelel chquil! Chbat jq'uel quic, yu'un mu'yuc chc'ac' yilel li ch'ixe”, xi.

4C'alal laj yil Muc'ul Dios ti inopaj xa batel li Moisese, ic'opoj tal te ta jpets ch'ix:

—Moisés, Moisés —xut.

—Li' oyune —xi li Moisese.

5Li Muc'ul Diose jech laj yalbe:

—Mu me xanopaj tal li'i. Loq'ueso axonob, yu'un ja' ch'ul banamil ti bu va'alote —xut.

6Jech laj yal noxtoc:

—Vu'un Diosun yu'un li amoltotac ta vo'onee. Vu'un Diosun yu'un Abraham, Diosun yu'un Isaac, Diosun yu'un Jacob —xi.

Li Moisese la smac sat yu'un ta xi' ta sq'uelel li Diose, 7pero li Muc'ul Diose te to chlo'ilaj o:

—Quiloj scotol c'u x'elan xc'uxul svocolic li jteclum cu'un te ta Egiptoe. Ca'yoj ti xvocoletic ta jtojol ta scoj li boch'otic tsujvanic ta abtele, xchi'uc jna'oj lec scotol ti c'u x'elan chich'ic vocole. 8Ja' yu'un liyal tal; tal jcolta loq'uel ta sc'obic li egiptoetique. Ta xbat jloq'uesic tal te ta banamil yo' bu oyique. Ta xquiq'uic batel ta yan banamil ti lec jamale, ti toj jun yutsile. Ja' ti bu chloc' ep ya'lel xchu' vacax, xchi'uc pom jech chac c'u cha'al chloc' vo'e. Ja' li banamil yo' bu nacalic li canaanetique, li hetetique, li amorretique, li ferezetique, li hevetique, xchi'uc li jebusetique. 9A'yo ava'ay, li vu'une c'otem xa ta jtojol c'u x'elan xvocoletic ta sventa svocolic li israeletique, xchi'uc quiloj noxtoc c'u x'elan li uts'intael ch-ac'batic yu'un li egipto cristianoetique. 10Ja' yu'un li' ta orae tamo batel abe. Vu'un ta jtacot batel ta stojol li faraone, yu'un chbat aloq'ues tal ta Egipto li jteclum cu'une, ja' li israeletique —x'utatic.

11Pero li Moisese jech laj yalbe li Diose:

—¿C'usi xu' cu'un ti vu'un chibat ta stojol faraón yu'un chbat jloq'ues tal ta Egipto li jchi'iltac ta israelale? —xi.

12Itac'ov li Diose:

—Vu'un chajchi'inot. Li' chacalbot c'usi senyail ti vu'un chajtacot batele: c'alal loq'uem xa tal avu'un li jteclumale, acotolic li' chvul avich'icun ta muc' li' ta vitse —xi.

13Pero li Moisese jech laj yal:

—Li c'usi vocol chca'ye ja' ti c'alal jech chc'ot calbe li jchi'iltaque: ‘Li Dios yu'un jmoltotic ta vo'onee, ja' la stacun tal li' ta atojolique’, me xcute, me jech chisjac'bicune: ‘¿C'usi sbi?’, me xiyuticune. ¿C'uxi ta jtac'be? —xi.

14Itac'ov li Diose:

—VU'UN TI TE ONO'OX OYUN OE. Jech xavalbe li achi'iltaque: ‘VU'UN la stacun tal ta atojolic’, uto —xi.

15Li Diose jech laj yalbe noxtoc li Moisese:

—Jech xavalbe noxtoc li achi'iltac ta israelale: ‘Li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un jmoltotactic ta vo'onee, ja' li Dios yu'un Abraham, Isaac, xchi'uc Jacobe, ja' la stacun tal li' ta atojolique’, uto. Ja' Muc'ul Dios li jbie; mu xlaj sc'oplal o sbatel osil. 16Batan, bat tsobo scotol li banquilaletic yu'un achi'iltaque, jech xavalbe: ‘Li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un jmoltotic ta vo'onee, ja' li Dios yu'un Abraham, Isaac, xchi'uc Jacobe, laj yac' sba ta ilel ta jtojol. Laj yalbun ti oy ta yo'nton tsc'an chascoltaoxuque, yu'un laj yil li c'usi chapasbatic li' ta Egiptoe. 17Xchi'uc laj yalbun ti chascoltaoxuc loq'uel ta sventa li xc'uxul avocolic li' ta Egiptoe, yu'un chayic'oxuc batel ta banamil yo' bu nacalic li canaanetique, li hetetique, li amorretique, li ferezetique, li hevetique, xchi'uc li jebusetique. Ja' li jun banamil ti bu ta xloc' ep ya'lel xchu' vacax xchi'uc pom jech chac c'u cha'al chloc' vo'e’, uto. 18Li banquilaletique ta xich'ot ta muc'. Jech te chaxchi'inicot batel c'alal chabat ta stojol li ajvalil ta Egiptoe. Jech xc'ot avalbeic: ‘Li Muc'ul Dios cu'uncutic, vu'uncutic li hebreouncutique, talem snupuncutic ta be. Ja' yu'un coltauncutic to batel yu'un chibatcutic ta xocol banamil, yu'un te chbat cac'becutic smoton li Muc'ul Dios cu'uncutique; ja' oxib c'ac'al li sbelale’, utic c'otel. 19Pero jna'oj lec ti mu ono'ox xayac'oxuc loq'uel tal li ajvalil ta Egipto ti me mu xich' tsots sujele. 20Ja' yu'un vu'un ta xcac' ta ilel jvu'el jtsatsal. Li Egiptoetique ta xcac'be stojic ta sventa li sq'uelubiltac jtsatsal ta jpas ta stojolique: ja' to jech chayac'oxuc loq'uel tal li faraone. 21Jech noxtoc li egiptoetique ta xcac' ayinuc slequil yo'ntonic ta stojol li achi'iltaque, yu'un jech mu jeche'uc smeyoj sc'obic ti c'alal chaloq'uic tale. 22Li jujun antsetique ac'o sc'anbeic tal c'usi oy yu'unic li boch'o nopol nacal xchi'uquique, boch'ouc no'ox antsil ti te nacal xchi'uquique. Ac'o sc'anic tal li c'usitic pasbil ta saquil taq'uin, ta c'anal taq'uin, xchi'uc c'u'il pac'aletic, yu'un jech oy sc'u'ic li aquerem atsebique. Ja' jech chapojbeic o tal scotol sc'ulejalic li egiptoetique —x'utat.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index