Search form

Éxodo 31

It'ujat yu'un Dios li Bezaleel xchi'uc Aholiabe

(Ex 35.30; 36.1)

1Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

2“A'yo ava'ay, jt'ujoj xa jun vinic te ta jchop yu'un Judá, ja' li Bezaleel, xnich'on Uri, smomnich'on Ure. 3Cac'ojbe lec sbijil; cac'ojbe xa lec sna' c'u x'elan xu' tspas c'usiuc no'ox abtelal. 4Yu'un jech oy c'usi sna' lec sloc'tael, xchi'uc jech sna' lec x'abtej ta c'anal taq'uin, ta saquil taq'uin, xchi'uc ta bronce taq'uin. 5Xchi'uc jech xu' yu'un tspas lequil tonetic xchi'uc snacanel ta snaclebtac, xchi'uc oy c'usi xu' yu'un tsloc'ta ta te'etic, yu'un jech xu' yu'un spasel c'usiuc no'ox c'upilic sba. 6Jech noxtoc jt'ujojbe yajcoltaubbail ta abtel, ja' li Aholiab, xnich'on Ahisamac, liquem ta jchop yu'un Dane. Ja' xjelov sbijil cac'ojbe jech chac c'u cha'al li boch'otic oy c'usi lec sna'ic spasele, yu'un jech xu' yu'un tspasic li c'usitic laj calbot tsc'an pasele: 7ja' li ch'ulna pasbil ta nucule, li xcaxail jmantale, li smac caxae, xchi'uc scotol li c'usitic chtun te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 8Ja' li mexae xchi'uc scotol li c'usitic te chtune, xchi'uc li candelero ti sc'an pasel ta bats'i c'anal taq'uine, xchi'uc li c'usitic chtun yu'une, xchi'uc li scajleb xchic'ubil pome, 9xchi'uc li scajleb jmoton sventa xchic'ubil matanaletique xchi'uc scotol li c'usitic te chtune, xchi'uc li perole, xchi'uc li snaclebe, 10xchi'uc li jalbil c'u'ile, ja' li ch'ul c'u'iletic sventa pale Aarone, xchi'uc li c'u'iletic sventa xnich'nabtac c'alal tspas yabtelic ta paleale, 11xchi'uc li aceite sventa ich'ub abtelale xchi'uc li pom sventa chich' aq'uel ta ch'ulnae. Le'e ja' xu' yu'unic spasel scotol jech chac c'u cha'al laj calbote.

Sc'ac'alil chcux yo'nton israeletic

(Ex. 35.1-3)

12Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

13“Li achi'iltac ta israelale, jech xavalbe chac li'i: ‘Tsc'an chavich'ic ta muc' li sc'ac'alil chacux avo'ntonic cu'une yu'un ja' sna'ubil chcom cu'untic c'alal ta avalab anich'nabic, yu'un jech chana'ic ti vu'un no'ox jtuc Muc'ul Diosun avu'unic, ti t'ujbiloxuc cu'une. 14Ja' tsc'an chavich'ic ta muc' li sc'ac'alil chacux avo'ntonique yu'un ja' jun c'ac'al ti ts'u'iltasbil ta aventaique. Li boch'o mu xich' ta muq'ue, ac'o yich' milel. Xchi'uc li boch'o ta spas jchopuc abtel li jun c'ac'al le'e, ac'o yich' loq'uesel ta atojolic. 15Vaquib no'ox c'ac'al xu' cha'abtejic. Yan ta svucubal c'ac'ale ja' sc'ac'alil chacux avo'ntonic; ja' voc'bil cu'un, vu'un li Muc'ul Diosune. Me oy boch'o ta x'abtej avu'unic ta sc'ac'alil chacux avo'ntonique, ac'o yich' milel’, uto li achi'iltaque. 16Ja' yu'un li achi'iltac ta israelale ac'o me yich'ic ta muc' li sc'ac'alil chacux avo'ntonique, jech me ac'o spasilanic o batel scotol c'ac'al, yu'un ja' jech chapal chcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic. 17Ja' jun senyail chcom o cu'untic, vo'oxuc li israeloxuque”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Yu'un li Muc'ul Diose ta vaquib no'ox c'ac'al imeltsaj yu'un li vinajel banamile. Yan ta svucubal c'ac'ale muc xa x'abtej; la xcux yo'nton.

La spasic sloc'obal ch'ium tot vacax ta c'anal taq'uin

18C'alal ilaj yo'ntonic ta lo'il xchi'uc Muc'ul Dios li Moisés te ta vits Sinaie, te i'ac'bat yalel tal li cha'pech ton yo' bu ts'ibabil li mantaletic ti la sts'iba tal stuc li Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index