Search form

Éxodo 32

1C'alal laj yil israeletic ti ijalij ta vits li Moisese, la stsob sbaic tal ta stojol li Aarone, jech laj yalbeic:

—Pasbun jdioscutic yu'un ja' ba'yucbe chbat cu'uncutic. Yu'un li Moisés ti la sloq'uesuncutic tal ta Egiptoe, mu jna'tic c'usi la spas ti yoquel to mu'yuc ta sut tale —xutic.

2Itac'ov li Aarone:

—Loq'uesbeic tal staq'uinal xchiquin avajnilic xchi'uc staq'uinal xchiquin aqueremic atsebic ti pasbilic ta c'anal taq'uine. Ich'bicun tal li'i —xi.

3Ja' yu'un scotol israeletic la sloq'uesic tal li taq'uinal chiquiniletic pasbilic ta c'anal taq'uin ti xojajtic ta xchiquinique; laj yac'beic li Aarone. 4Li Aarone laj yich' li c'anal taq'uine; laj yunijes ta c'oc'. La stunes jun cincel ja' to ti c'alal imeltsaj yu'un jcot ch'ium tot vacaxe. Jech lic yal scotolic:

—Li'i ja' dios cu'untic vu'utic li israelutique, ja' ti la sloq'uesutic tal ta Egiptoe —xiic.

5C'alal laj yil jech li Aarone, lic spasbe jun scajleb smoton li sloc'obal ch'ium tot vacaxe. Tsots i'avan, jech laj yal:

—Oc'ome ta jpastic jun q'uin ta sventa li Muc'ul Diose —xi.

6Ta yoc'omal sob iliquic; la xchic'beic smoton, xchi'uc laj yaq'uic yantic matanaletic sventa co'ol yo'ntonic. Scotolic ichotiic; te ive'ic, i'uch'bajic, te lic spasic c'usi tsc'an sbec'talic.7Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Yalan batel ta ora, yu'un li achi'iltac ta israelal ti laj aloq'ues tal ta Egiptoe ich'ayic xa ta be. 8Yu'un ta ora no'ox la scomtsanic li lequil be ti caloj ja' tstamic batele. Laj xa spasic jun sloc'obal ch'ium tot vacax ta unijesbil c'anal taq'uin. Ja' xa chich'ic ta muc', chchic'beic smoton, jech chalic: ‘Israeletic, li'i ja' dios cu'untic ti la sloq'uesutic tal ta Egiptoe’, xiic —xut.

9Li Muc'ul Diose jech to laj yalbe li Moisese:

—Li achi'iltaque, laj xa quil ti stalelic toj tsots yo'ntonique. 10¡Ja' yu'un li' ta orae tsots chi'ilin ta stojolic! ¡Mu me c'usi xal avo'nton, yu'un ta xcules scotolic! Vo'ot xa no'ox ta aventa xu' ta jliques jun muc'ta lum —x'utat.

11Li Moisese te lic sc'anbe vocol li Diose, jech laj yalbe:

—Muc'ul Dios, ¿c'u yu'un cha'ilin ta stojol li jteclum avu'un ti laj aloq'ues tal ta Egipto ta amuc'ul atsatsale? 12¿Me yu'un ja' chac'an ti jech chlic yalic li egiptoetique?: ‘Ti jech la sloq'ues batel li jteclum yu'un Diose, yu'un chopol c'usi snopoj. Yu'un tsc'an tsmil te ta vitsetic, yu'un jech tstu'pbe o sts'unubalic li' ta banamil’, xu' xiic. Ja' lec mu xa xa'ilin. Mu xanop ti chamil li jteclum avu'une. 13Na'o me c'usi avalojbe ta jamal atuc li avajtunel Abraham, Isaac, xchi'uc Jacobe. Jech laj avalbe: ‘Ta xcac' boluc ep amomnich'nabic jech chac c'u cha'al c'analetic ta vinajel. Ja' ta xcac'beic comel amomnich'nabic li banamil laj calbote. Ja' yu'unic chcom o’, xavut ono'ox —xut.

14Ja' yu'un li Muc'ul Diose te lic yal ti mu'yuc ta smil scotol li jteclum yu'une. 15Li Moisese iyal batel ta vits; te yich'oj yalel li cha'pech ton ti ts'ibabil xcha'jotal ta mantaletic yu'un Diose.16Ja' Dios la spas stuc li cha'pech tone, xchi'uc ja' Dios la sts'iba stuc.

17C'alal laj ya'ay Josué ti toj tsots ch-avanic li xchi'iltaquique, jech laj yalbe li Moisese:

—Toj tsots ch-avanic; liquem pleito yu'unic te ta carpanaetic ya'yel —xut.

18Li Moisese jech la stac':

—Mu ja'uc snuq'uilal sventa xcuxet yo'ntonic ti itsalvanic ta pleitoe, xchi'uc mu ja'uc snuq'uilal sventa at-o'nton ti laj yich'ic tsalele. Yantic q'ueoj no'ox chca'ay —xi li Moisese.

19C'alal inopaj batel ta carpanaetic li Moisese, ja' to laj yil ti te oy sloc'obal li ch'ium tot vacaxe, xchi'uc laj yil ti ch-ac'otajique. Bats'i tsots i'ilin; la sjip ta banamil li cha'pech tone. Biq'uitic la slilin comel te ta yoc vits. 20Lic stsac noxtoc li sloc'obal ch'ium tot vacaxe; la stic' ta c'oc'. Biq'uitic la slilin; ipas ta pucuc yu'un. La stani ochel ta vo'; ja' laj yac'be slup yuch'ic li israeletique. 21Li Moisese jech laj yalbe li Aarone:

—¿C'usi la spasbot li jchi'iltactic li'i ti laj avac'be spasic tsatsal mulile? —xut.

22Itac'ov li Aarone:

—Quits'in, mu xa'ilin ta jtojol. Li jchi'iltactique xana' ono'ox ti ja' tsc'an tspasic li c'usitic chopole. 23Yu'un jech laj yalbicun: ‘Pasbun jdioscutic yu'un ja' ba'yucbe chbat cu'uncutic, yu'un mu jna'tic c'usi la spas li Moisés ti la sloq'uesuncutic tal ta Egiptoe’, xiyuticun. 24Jech la jtac'beic: ‘Li boch'o oy c'anal taq'uin yu'une ich'bicun tal’, xcutic. Jech laj yich'bicun tal. La jtic' ta c'oc', ta jech no'ox ipas ta sloc'obal li ch'ium tot vacax li'i —xut.

25C'alal laj yil Moisés ti ja' xa te batem o yo'ntonic yu'un mulil li israeletic ta scoj ti te no'ox sq'ueloj ec li Aarone, xchi'uc ti chac' sbaic ta labanel yu'un li yajcontraique, 26jech te ibat sva'an sba ta yochebal scarpanaic. Jech laj yal:

—Scotol li boch'otic tsc'an to chich'ic ta muc' li Muc'ul Diose, li' ac'o talicuc ta jtojole —xut.

Jech te la stsob sbaic batel ta stojol Moisés scotol li levietique. 27Li Moisese jech laj yalbe:

—Jech chayalboxuc li Muc'ul Dios cu'untique: ‘Chuquino batel avespadaic jujunoxuc. Batanic ta naetic; ochanic ta jujuch'oj ti'na. Milic comel li achi'ilic ta voq'uele, li boch'otic lec xac'opan aba achi'uquique, xchi'uc li avuts' avalalique’, xayutoxuc li Muc'ul Diose —xut.

28Li levietique la xch'unic li c'usi i'albatic yu'un Moisese, jech ta jun no'ox c'ac'al la smilic oxmil li xchi'iltaquique. 29Jech laj yal li Moisese:

—Li' ta orae tsots avabtelic ic'ot ta stojol Muc'ul Dios ta sventa ti mu'yuc sc'oplal ta avo'nton laj ava'yic me anich'onic, me avuts' avalalic no'ox laj amilique. Jech chayac'boxuc ep bendición li Muc'ul Diose —xut.

30Ta yoc'omal jech laj yalbe xchi'iltac li Moisese:

—Li vo'oxuque ataoj xa tsots amulic. Pero li vu'une chimuy batel yo' bu oy li Muc'ul Diose; jq'ueltiquic me ta to xch'ayboxuc ta yo'nton li amulique —xut.

31Jech li Moisese isut batel yo' bu oy li Muc'ul Diose, jech laj yalbe:

—Ta jc'opanot ta sventa li jchi'iltaque yu'un ta melel la sta tsots smulic ta atojol ta sventa ti la spas sdiosic ta c'anal taq'uine. 32Ja' yu'un ta jc'anbot vocol ti ac'o apasbe perdón yu'un li smulique. Yan me mu xach'aybe ta avo'nton li smulique, vu'un xatu'pbun jbi ta vun ti te tsacal avu'une —xut.

33Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Ja' no'ox ta jtu'pbe ta vun sbi li boch'o tsta smul ta jtojole. 34Ja' lec batan xa; ic'o batel li achi'iltac yo' bu calojbote. Ja' ta stojobtasot batel li j'almantal cu'une. C'alal tsta yoraile, vu'un chcac'be stojol li smulique —xi.

35Li Muc'ul Diose la stac tal tsatsal chamel ta stojol li israeletic ta sventa ti ja' laj yich'ic ta muc' li sloc'obal ch'ium tot vacax la spas Aarone.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index