Search form

Éxodo 33

Li Diose laj yal ti ac'o xa stam batel sbeic yan velta li israeletique

1Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Totsanic xa batel achi'uc li achi'iltac ti la jloq'ues tal ta Egiptoe. Batanic te ta banamil yo' bu calojbe ono'ox li Abraham, li Isaac, xchi'uc li Jacob ti chcac'be li smomnich'nabique. 2Ta jtacbot tal j'almantal cu'un yu'un ja' chastojobtasot batel. Vu'un ta jnuts loq'uel te ta banamil li canaanetique, li amorretique, li hetetique, li ferezetique, li hevetique, xchi'uc li jebusetique. 3Batanic te ta banamil ti bu ta xloc' ep ya'lel xchu' vacax xchi'uc pom jech chac c'u cha'al chloc' vo'e. Li vu'une mu'yuc chajchi'inoxuc batel yu'un naca me te xculesoxuc ta be, yu'un ven jtoyba cristianooxuc —xut.

4Li israeletique lic yat yo'ntonic ta sventa ti jech i'albatic yu'un Muc'ul Diose, jech mu'yuc xa laj yac' ta sbec'talic li c'usitic c'upilic sbae. 5Yu'un li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Jech xavalbe li achi'iltaque: ‘Li vo'oxuque ven jtoyba cristianooxuc. ¡Me chtal jchi'inoxuc jliqueluque, ta ora ta xculesoxuc acotolic! Loq'uesic ta ora li c'usitic c'upilic sba avac'oj ta abec'talique; te ta jnop c'usi ta jpasboxuc’, uto —x'utat li Moisese.

6Jech li israeletique te ta vits Horeb lic scomtsanic stunesel li c'usitic c'upilic sbae.

Ch'ulna pasbil ta nucul yo' bu tsc'opan sbaic xchi'uc Muc'ul Dios

7Li Moisese laj yich' loq'uel li ch'ulna pasbil ta nucule. Nom to jutuc bat yac' yo' bu spasoj scarpanaique. Ja' ch'ulna pasbil ta nucul yo' bu chc'opanat Muc'ul Dios, xi sbi laj yac'be. Jech c'alal oy c'usi tsc'an tsjaq'uic ta stojol Muc'ul Diose, te to chbatic yo' bu oy li ch'ulna pasbil ta nucule yu'un nom xa jutuc yiloj sbaic xchi'uc ti bu spasoj scarpanaique. 8Jujun velta c'alal chbat ta ch'ulna pasbil ta nucul li Moisese, scotol israeletic va'ajtic ta sti' scarpanaic tsq'uelic batel li Moisese ja' to ti me i'och ta ch'ulna pasbil ta nucule. 9C'alal ch-och ta yut ch'ulna pasbil ta nucul li Moisese, chyal tal li toque; te chtal yac' sba ta sti' li ch'ulna pasbil ta nucule. Te chc'opanat yu'un Muc'ul Dios li Moisese. 10C'alal chilic israeletic ti te chvul yac' sba ta sti' ch'ulna pasbil ta nucul li toque, ta jujuntal te chlic squejan sbaic ta sti' scarpanaic sventa chich'ic ta muc' li Muc'ul Diose.

11Li Muc'ul Diose lec laj ya'ibe sba sc'opic xchi'uc li Moisese, ja' jech la sc'opan sbaic jech chac c'u cha'al tsc'opan sbaic li boch'o lec xotquin sbaique. Ts'acal tsut batel ta scarpanaic li Moisese. Yan li querem Josué, xnich'on Nune, ja' li yajcoltaubbail Moisese, te chcom ta ch'ulna pasbil ta nucul.

Li Muc'ul Diose laj yac' ta ilel xojobal ta stojol li Moisese

12Li Moisese jech laj yalbe li Muc'ul Diose:

—Q'uelavil, laj avalbun ti vu'un ta xquic' batel li jchi'iltaque, pero mu'yuc xavalbun ca'ay boch'o chavac' jchi'in batel. Jech noxtoc avaloj ti apatoj avo'nton cu'une, xchi'uc ti lec chavilune. 13Ja' yu'un me ta melel lec chavilune, albun ca'ay scotol li c'usitic chapanbil avu'une yu'un jech ta jpat co'nton ta atojol. Jech ta jna' ti lec chavilune. Na'o me ava'ay, li jchi'iltaque ja' ateclumal —xi li Moisese.

14Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Vu'un jtuc ta jchi'inot batel, xchi'uc vu'un ta xcac' acux avo'nton —xi.

15Itac'ov li Moisese:

—Me mu'yuc chbat achi'inuncutique, mu me xaloq'uesuncutic batel li'i. 16Yu'un me mu'yuc chbat achi'inuncutique, ¿c'u x'elan xu' chich' na'el ti lec ac'anojuncutic xchi'uc li jchi'iltaque? Pero me chachi'inuncutic batele, ja' svinajeb ti voc'biluncutic avu'un ta stojol li yantic lumetic li' ta sba banamile —xut.

17Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Xu' ta jpas li c'usitic laj avalbune yu'un lec chaquilot ta melel, xchi'uc jpatoj co'nton avu'un —xi.

18Jech laj yal noxtoc li Moisese:

—Ac'bun quil li axojobale —xi.

19Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Xu' ta xcac'bot avil scotol c'u x'elan slequil co'nton, xchi'uc xu' ta xcalbot ava'ay li jch'ulbie. Ta jcolta li boch'o ta jc'an ta jcoltae, ta jc'uxubin li boch'o ta jc'an ta jc'uxubine. 20Pero chacalbot ti mu xu' chavilbun li jsate yu'un mu'yuc boch'o xu' cuxul chcom me laj yilbun jsate —xi.

21Jech laj yal noxtoc li Muc'ul Diose:

—Q'uelavil, li' ta jts'ele oy to xocol. Va'lan li' ta tone. 22C'alal chvinaj li jxojobale, ta jtic'ot ochel li' ta yut li tone; ta jmacot ta jc'ob ja' to me lijelov xa batele. 23Ts'acal ta jloq'ues li jc'obe, jech ja' xa no'ox jpat chavilbun, yu'un li jsate mu xu' chavilbun —xi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index