Search form

Éxodo 34

Laj yich' cha'pasel li cha'pech ton yo' bu ts'ibabil li mantaletique

(Dt. 10.1-5)

1Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—Paso yan cha'pechuc ton co'ol jech chac c'u cha'al ta ba'yuque, yu'un te ta jts'iba yan velta li mantaletic ti ts'ibabil to'ox ta yan cha'pech ton laj avoq'ue. 2Xchi'uc chapano aba sob oc'om. Muyan batel ta vits Sinaí; te xc'ot ava'an aba ta jtojol ta mero sjol vits. 3Mu me boch'o xachi'in muyel, xchi'uc mu me boch'o xbat te ta vits. Me chijuc, me vacaxuc mu me xbat sa' sve'elic te ta yoc li vitse —xi li Muc'ul Diose.

4Li Moisese lic spas li cha'pech ton jech chac c'u cha'al ta ba'yuque. Sob ta yoc'omal imuy batel ta vits Sinaí; laj yich' muyel li cha'pech ton jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Diose. 5Li Muc'ul Diose iyal tal ta toc; te la xchi'in sbaic xchi'uc li Moisese. Te lic yal li sbie. 6Ijelov batel ta stojol li Moisese, tsots ic'opoj, jech laj yal:

—Vu'un Muc'ul Diosun. Vu'un Muc'ul Diosun. Jc'uxubinvanejun, toj lec co'nton, muc ta aniluc chi'ilin, toj ep c'uxubinel cu'un, xchi'uc melel c'usi chcal. 7C'ux ta co'nton epal mil cristianoetic; ta jch'aybe ta co'nton li smulique, li stoyobbailique, li xchopolilique. Pero mu teuc no'ox jq'ueloj li boch'o ta sa'ilan smule; ta persa chcac'be stoj. Ta xcac'be stoj smul li totiletique, li nich'naletique, li momnich'naletique, xchi'uc c'alal ta xchanc'olal momnich'naletic —xi li Muc'ul Diose.

8Li Moisese ta anil la squejan spatan sba ta banamil; laj yich' ta muc' li Muc'ul Diose. 9Jech laj yal:

—Cajval, Cajval, me ta melel lec chavilune, bat chi'inuncutic jchi'uc li jchi'iltaque. Ac'o me toj tsots yo'ntonic ta melel li jchi'iltaque, pasbuncutic perdón li jmulcutique li jchopolilcutique. Ic'uncutic ta mero anich'on —xut.

Li Diose oy c'usi ach' la xchapan ta stojol israeletic

(Dt 7.1-5)

10Li Muc'ul Diose jech laj yal:

“A'yo ava'ay: oy c'usi ta jchapan ta stojol scotol li achi'iltaque. Ta xcac' ta ilel xch'ayubil o'ntonal ti mu'yuc ono'ox boch'o jech spas ta yantic lumetic ta sbejel li banamile. Scotol li cristianoetic yo' bu chabatique ta xilic ec li cabtel ta jpas, vu'un li Muc'ul Diosune, yu'un toj tsots li c'usi ta jpase.

11“Ch'unic me li c'usi chacalboxuc ava'yic li' ta orae. Vu'un ta jnuts loq'uel ta atojolic li amorretic, li canaanetic, li hetetic, li ferezetic, li hevetic, xchi'uc li jebusetique.

12“Mu me c'usi xachapan achi'uquic li boch'otic te nacajtic ta banamil ti bu cha'ochic batele yu'un jech mu xayalic ta lum ta scojic. 13Vuq'uesbeic li scajlebtac smoton sdiosique; voc'beic li sloc'obaltac sdiosique, ts'etic li sloc'obal Asera te pajajtic yu'unique.

14“Mu me xavich'ic ta muc' yan dios, yu'un ta me x'it'ixaj co'nton vu'un li Muc'ul Diosune. Yu'un li jbie ja' Dios j'it'ixajel.

15“Ja' yu'un mu me c'usi xachapan achi'uquic li cristianoetic te nacajtic ta banamile, yu'un xu' te xayic'oxuc o batel ta yich'el ta muc' li sdiosique. Jech xu' te chlic avac'beic smoton ec, xchi'uc xu' te chayic'oxuc o ta ve'el, jech te chati'beic o ec li smoton sdiosique. 16Xchi'uc xu' te chic' sbaic xchi'uc aqueremic li tsebetic yu'unique, xu' te chlo'lavanic o ta yich'el ta muc' sdiosic li tsebetique, jech xu' te chbat yich'ic ta muc' ec li aqueremique.

17“Me jutuc mu me xapasic sloc'obal diosetic ta unijesbil taq'uin.

Sc'oplal q'uinetic ta jujun jabil

(Ex. 23.14-19; Dt. 16.1-17)

18“Pasic me li q'uin sventa pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ut, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. Vucub c'ac'al xave'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute. Li c'usi ora calojboxuc chapasique ja' ta Abib, yu'un ja' jech u ti laloq'uic tal ta Egiptoe.

19“Scotol li sba anich'nabique ja' cu'un. Jech noxtoc li sba yol avacaxic, achijic, xchi'uc sba yol atentsunique, me stote, ja' cu'un. 20Jech noxtoc li sba yol aburoique aq'uic jcotuc ch'ium chij, o me ch'ium tentsun ta xq'uexol. Me muc xavac'beic xq'uexole, ja' xac'asbeic snuc' li unin buroe. Jech noxtoc tsc'an chavac'beic xq'uexol li jujun sba anich'nabique. Mu me junuc boch'o jeche' xmeymun tal sc'ob c'alal chtal ta jtojol, vu'un li Muc'ul Diosune.

21“Vaquib no'ox c'ac'al xu' cha'abtejic. Ta svucubal c'ac'ale tsc'an chacux avo'ntonic, ac'o me yorail ovol, o me yorail c'aoj.

22“Pasbeic sq'uinal li Xemunaetique, ja' ti c'alal chloc' sba sat atrigoique, xchi'uc ti c'alal chlaj atsobic ta slajeb jabile.

23“Acotolic vo'oxuc li vinicoxuque oxib velta ta jun jabil xatalic ta jtojol, vu'un li Muc'ul Diosun avu'unic, vo'oxuc li israeloxuque. 24Vu'un ta jnuts loq'uel ta atojolic li yanlum cristianoetique; ta jmuq'uibtas batel li avosilique. Mu'yuc boch'o xu' ta xpich'-o'nta avosilic ti c'alal chatalic ta jtojol oxib velta ta jujun jabil, vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique.

25“Li xch'ich'al jmoton chamilbicune, mu me co'oluc xavac'bicun xchi'uc li pan yich'oj svolesubil xch'ute, xchi'uc mu me xaq'uejic comel sventa yoc'omal li jmoton chamilbicun ta sventa q'uin Coltaele.

26“Scotol li sba sat c'usitic ats'unojic ti lequique ich'bicun batel ta ch'ulna cu'un, vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique.

“Mu me xapanic ta ya'lel xchu' sme' li ch'ium tentsune”, xi li Muc'ul Diose.

Li Moisese la sts'iba yan velta li lajuneb mantale

27Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese: “Ts'ibao li c'opetic li' chacalbote, yu'un ja' mero yibel li c'usi la jchapan ta atojolic xchi'uc li achi'iltac ta israelale”, xut. 28Li Moisese te xchi'uc sbaic xchi'uc Muc'ul Dios cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal. Me jutuc mu'yuc c'usi la sve', mu'yuc c'usi laj yuch'. Te la sts'iba ta cha'pech ton li ya'yejal c'usi chapanbile, ja' li lajuneb mantaletique. 29Ts'acal iyal tal ta vits Sinaí li Moisese; te yich'oj yalel tal li cha'pech ton yo' bu ts'ibabil li mantaletique. C'alal iyal tal ta vitse, li Moisese muc sna' me oy xa xojobal sat ta sventa ti la sc'opan sbaic xchi'uc Diose. 30C'alal laj yil Aarón xchi'uc scotol israeletic ti oy xa xojobal sat li Moisese, ixi'ic. Jech muc xnopajic batel ta stojol. 31Li Moisese laj yic'an li xchi'iltaque, jech inopajic batel ta stojol Moisés li Aarón xchi'uc li banquilaletic yu'un israeletique. Te lic chi'inaticuc ta lo'il. 32Ts'acal inopajic batel scotol li israeletique. Li Moisese te lic yalbe ya'yic scotol li mantaletic i'albat yu'un Muc'ul Dios te ta vits Sinaie. 33C'alal ilaj yo'nton ta sc'opanel xchi'iltac li Moisese, lic smac sat ta poc'.

34C'alal chbat sc'opan sbaic xchi'uc Muc'ul Dios li Moisese, ta sloq'ues li poc' ti smacoj o sate jech jamal xa sat ti c'alal chbate, ja' to tsmac ti c'alal chloc' tale. Jech te chlic yalbe ya'ay scotol israeletic li c'usi i'albat tal yu'un Muc'ul Diose. 35C'alal chilic israeletic ti oy xojobal o sat li Moisese, chlic smac ta poc' yan velta li sate. Ja' to tsloq'ues ti c'alal chbat sc'opan sbaic xchi'uc Muc'ul Dios yan veltae.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index