Search form

Éxodo 40

Laj yaq'uic ta sc'ob Muc'ul Dios li ch'ulnae

1Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

2“Ta sba c'ac'al li sliqueb ue xu' xa chlic ava'anic li ch'ulnae, ja' li ch'ulna bu ta jta jbatic ta c'opanele. 3Te xatic' ochel ta yut ch'ulna li xcaxail jmantale; xamac lec ta poc'. 4Te xatic' ochel noxtoc li mexae xchi'uc li candeleroe. Sa'bo lec yav li mexae, xchi'uc chapano lec li candeleroe. 5Li scajleb xchic'ubil pom pasbil ta c'anal taq'uine te xavac' ta yeloval li xcaxail jmantale, xchi'uc te xajoc'an noxtoc li poc' ta sti' ch'ulnae. 6Jech noxtoc li scajleb xchic'ubil jmotone te xavac' ta xocon ti'ch'ulna, ja' li ch'ulna bu ta jta jbatic ta c'opanele. 7Nojeso ta vo' li perole; te xalechan ta o'lol yu'un li ch'ulna xchi'uc scajleb jmotone. 8Ta slajeb to xapas li scoralil yamaq'uil ch'ulnae; te xajoc'an noxtoc li poc' sventa smac sti' scoralile.

9“Ja'o xatsac li aceite sventa ich'ub abtelale. Malbo ta sba li ch'ulna pasbil ta nucule xchi'uc scotol li c'usitic te oy ta yute. Ja' jech xats'u'iltas scotol li c'usitic te chtune, jech ts'u'iltasbil chcom o. 10Maltao ta aceite noxtoc li scajleb xchic'ubil jmotone xchi'uc scotol li c'usitic te chtune. Jech ts'u'iltasbil chcom o avu'un. Ja' xa xch'ul cajleb matanal chcom o. 11Maltao ta aceite noxtoc li perole xchi'uc li snaclebe, jech ts'u'iltasbil chcom o.

12“Ic'o batel ta nopol ti'ch'ulna li Aarón xchi'uc xnich'nabe. Albo ti ac'o atinicuque. 13Li Aarone ac'bo slap li ch'ul c'u'ile. Ja'o xajaxbe aceite ta sjol sventa voc'bil chcom o ta paleal cu'un. 14Ts'acal xavac'be slap sc'u'ic ec li xnich'nabe. 15Jaxbo aceite ta sjolic jech chac c'u cha'al chapasbe li Aarone, jech chcomic o ta paleal cu'un. Li aceite chamalbee mu xlaj sc'oplal o. Te chcom o c'alal ta yalab xnich'nabic li abtel sventa paleale”, x'utat yu'un Dios li Moisese.

16Li Moisese la spas jech chac c'u cha'al i'albat yu'un li Muc'ul Diose. 17Ta sba c'ac'al li sliqueb u ta xchibal jabil sloq'uelic tal ta Egiptoe, ja'o imeltsaj li ch'ulna pasbil ta nucule. 18Li Moisese lic sva'an li ch'ulnae. Laj yac'be li snaclebtaque, xchi'uc li scucubale, xchi'uc li sc'atubte'altaque; lic spajan li oyetique. 19Lic xlich'anbe li smac jole. Laj yac' noxtoc li yan smac sjol ti ja' xa ta sba yac'ol chc'ot, jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

20-21Li Moisese la stsac li cha'pech ton yo' bu ts'ibabil lajuneb mantale. La stic' ta caxa; laj xojbe ochel xq'uechubiltac li caxae, xchi'uc laj yac'be li smaque. Te la stic' ochel ta yut ch'ulna. Te la sjoc'an noxtoc li poq'ue, jech macal icom li xcaxail smantal Dios jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Diose.

22Ts'acal la stic' ta yut ch'ulna noxtoc li mexae, te laj yac' ta jot xocon ta stuq'uil norte li' no'ox ta sba cuarto ta jot spat li poq'ue. 23Te laj yac' ta ba mexa li pan ac'bil ta stojol Muc'ul Dios jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

24La stic' ta yut ch'ulna noxtoc li candeleroe, te laj yac' ta yeloval mexa ta jot xa xocon ch'ulna ta stuq'uil sur. 25Te lic stsanbe li scandilaltac ta stojol Muc'ul Dios jech chac c'u cha'al albil ono'ox yu'un Diose. 26Li scajleb xchic'ubil pom pasbil ta c'anal taq'uine te laj yac' ta yut ch'ulna ta yeloval yo' bu joc'ol li poq'ue. 27Te lic xchic' pom jech chac c'u cha'al albil ono'ox yu'un Muc'ul Dios li Moisese. 28Li Moisese ts'acal la sjoc'an li poc' sventa smac sti' ch'ulnae. 29Te laj yac' ta nopol ti'ch'ulna noxtoc li scajleb xchic'ubil smoton Diose. Te la xchic'be milbil matanal xchi'uc yantic matanaletic jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

30Li perole te laj yac' ta o'lol yu'un li ch'ulna xchi'uc scajleb smoton Muc'ul Diose. La snojes ta vo' sventa tspoc o sc'obic xchi'uc yacanic. 31Ja' te la slup spoc sc'obic xchi'uc yacanic li Moisés, xchi'uc Aarón, xchi'uc xnich'nabe. 32C'alal ch-ochic batel ta ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc c'alal chnopajic batel ta scajleb smoton Diose, la spoc ochel sc'obic xchi'uc yacanic jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

33Ja' slajeb xa la smeltsanbe li scoralil yamaq'uil ch'ulnae xchi'uc li scajleb smoton Diose, xchi'uc la sjoc'an li poc' sventa smac sti' scoralile.

Ivul slaman sba ta ba yac'ol ch'ulna li toque

(Nm 9.15-23)

C'alal itsuts yabtel li Moisese, 34li ch'ulna pasbil ta nucule ital pixatuc ta toc, jech inoj ta xojobal Muc'ul Dios li yut ch'ulnae. 35Li Moisese muc xa xu' x'och batel ta yut ch'ulna pasbil ta nucul yu'un te lamal o li toque, xchi'uc nojem ta xojobal Muc'ul Dios li yute. 36C'alal itots batel ta sba yac'ol ch'ulna li toque, li israeletique itotsic batel ec; laj yich'ic batel li scarpanaique. 37Me mu'yuc tstots batel li toque, li israeletique mu'yuc tstotsic batel ec; ja' to tstotsic batel c'alal me tstots batel li toque. 38Ta c'ac'altique te oy ta sba ch'ulna li toc yu'un Muc'ul Diose. Yan ta ac'ubaltique c'oc' xa tsanem laj yilic li israeletique. Ja' jech ic'ot ta pasel ti buyuc no'ox ixanovic batele.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index