Search form

Éxodo 6

1Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Tana chavil c'usi ta jpas ta stojol li faraone. Yu'un me tsots c'usi ta jpasbee, ja' to jech xu' ch-ac'van loq'uel li' ta slumale. Stuc xa chlic yal ti ac'o loc'anic batele —xi.

Li Moisese ic'opanat yan velta yu'un li Diose

2Li Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

—Vu'un li MUC'UL DIOSUNE, 3laj cac' jba ta otquinel ta stojol Abraham, Isaac, xchi'uc Jacob vu'un ti “Ech'em Stsatsal”, xi jbie. Pero mu'yuc laj cac'be yotquinic ti ta melel ja' Muc'ul Dios jbie. 4Jech noxtoc la jchapan ta stojolic ti chcac'beic li osil te ta Canaán banamile, ja' li osil bu i'ech' naquiicuc jayibuc c'ac'al jech chac c'u cha'al jch'om banamiletic no'oxe. 5Li' ta orae laj xa jna' c'u x'elan svocolic li achi'iltac ta israelale; laj xa jna' ti ep ta sujvanic ta abtel li egiptoetique, jech it'ab ta co'nton li c'usi jchapanoj ono'oxe. 6Ja' yu'un bat albeic achi'iltaquic ti vu'un Muc'ul Diosun ta jpoj loq'uel ta mozoil xchi'uc ta sventa li tsatsal abtel ac'bilic yu'un egiptoetique. Ta xcac' ta ilel c'u x'elan li jvu'ele; ta jcoltaic o loq'uel ta sventa li jtsatsal jvu'el ta jpas ta stojolique. 7Chaquic'oxuc, jech jteclumal chac'otic o, xchi'uc vu'un Diosun avu'unic chic'ot. Ja' jech chlic sna'ic o ti vu'un Muc'ul Diosun avu'unique, ti vu'un la jcoltaoxuc loq'uel ta spasel li tsatsal abtel ac'bil apasic yu'un li egiptoetique. 8Ja' te chaquic'oxuc batel ta banamil ti bu calojbe ono'ox chcac'be li Abrahame, li Isaaque, xchi'uc li Jacobe; ja' chacac'boxuc avu'uninic o, vu'un li Muc'ul Diosune —x'utat li Moisese.

9Ja' yu'un li Moisese bat yalbe ya'yic yan velta li xchi'iltaque, pero muc xa xich'ic ta muc', yu'un chibajem yo'ntonic ta scoj ti toj tsots mozoinbilique. 10Ja' yu'un li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

11—Bat xa albo faraón ti ac'o sloq'ues batel li achi'iltaque —xut.

12Li Moisese jech la stac'be li Muc'ul Diose:

—Mu xiyich'bicun ta muc' c'usi laj calbeic li jchi'iltaque. ¿C'u x'elan xu' chiyich'bun ta muc' jc'op faraón ti vocol chloc' ta que c'usi chcale? —xut.

13Ja' yu'un li Muc'ul Diose laj yalbe Moisés xchi'uc Aarón ti ac'o bat yalbeic israeletic, xchi'uc ac'o bat yalbeic faraón ti yich'ojic xa tsots mantal ti ac'o yac' loq'uel ta Egipto scotol israeletique.

Sc'oplal sbi smoltotic ta vo'one Aarón xchi'uc Moisés

14Li'i ja' li banquilaletic ta jujuchop na ta sventa stotique.

Li banquilal xnich'on Israele ja' li Rubene. Li xnich'nabtaque ja' li'i: Hanoc, Falú, Hezrón, xchi'uc Carmi. Le'e ja' jchop xnich'nabtac li Rubene.

15Li xnich'nabtac Simeone ja' li'i: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, xchi'uc Saúl, ja' yol jun canaán ants. Le'e ja' jchop xnich'nabtac li Simeone.

16Li xnich'nabtac Leví xlic ta banquilal c'alal ta its'inale ja' li'i: Gersón, Coat, xchi'uc Merari. Li Levie icuxi vuclajuneb svucvinic (137) jabil. 17Li xnich'nabtac Gersón ti ta jujuchop sbiic ibatique ja' li'i: Libni xchi'uc Simei. 18Li xnich'nabtac Coate ja' jech sbiic: Amram, Izhar, Hebrón, xchi'uc Uziel. Li Coate icuxi oxlajuneb svucvinic (133) jabil. 19Li xnich'nabtac Merarie ja' jech sbiic: Mahli xchi'uc Musi. Le'e ja' li smomnich'nab Leví ti xlic ta banquilal c'alal ta its'inaletique.

20Li Amrame laj yic' sbaic xchi'uc sjunme', ja' Jocabed sbi. Ivoc' yalab, ja' li Aarón xchi'uc Moisese. Li Amrame icuxi vuclajuneb svucvinic (137) jabil.

21Li xnich'nabtac Izhare ja' jech sbiic: Coré, Nefeg, xchi'uc Zicri.

22Li xnich'nabtac Uziele ja' jech sbiic: Misael, Elzafán, xchi'uc Sitri.

23Li Aarone laj yic' sbaic xchi'uc Elisabet, ja' li stseb Aminadabe xchi'uc ja' xchi'il ta voq'uel li Naasone. Li Elisabete ivoc' yalabtac, ja' Nadab, Abiú, Eleazar, xchi'uc Itamar.

24Li xnich'nabtac Coree ja' Asir, Elcana, xchi'uc Abiasaf. Le'e ja' jchop sbi coreetic.

25Li Eleazare, ja' li jun xnich'nab Aarone, laj yic' sbaic xchi'uc jun stseb Futiel. I'alaj li tsebe, Finees sbi.

Le'e ja' banquilaletic ta jujuchop sbiic li levietique; lec jmoj xcholet xyal ta jujuchop sbiic.

26Li Aarón xchi'uc Moisese ja' ti jech i'albatique: “Bat loq'uesic tal ta Egipto li achi'iltac ta israelale. Lec jmoj cholol xabatic jech chac c'u cha'al jtsob soldadoetic”, ti x'utatique. 27Ja'ic ono'ox Moisés xchi'uc Aarón ti ay sc'opanic li faraón ajvalil ta Egipto sventa bat sloq'uesic tal ta Egipto banamil li israeletique.

Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta Moisés xchi'uc Aarón

28C'alal ic'opanat yu'un Muc'ul Dios li Moisés te ta Egiptoe, 29jech i'albat:

—Vu'un Muc'ul Diosun. Scotol li c'usi chacalbote, bat albo ya'ay faraón, ja' li ajvalil te ta Egiptoe —x'utat.

30Li Moisese jech la stac'be:

—Muc'ul Dios, toj vocol chloc' xic'opoj, ja' yu'un ¿C'uxi xu' chiyich'un ta muc' li faraone? —xut.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index