Search form

Éxodo 7

1Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

—A'yo ava'ay, Moisés, ta xcac' ti vo'ot chabat ta jq'uexol ta stojol li faraone yu'un vo'ot chapas li c'usi ta jpase. Li abanquile ja' chc'opoj avu'un. 2Vo'ot chavalbe scotol Aarón li c'usi chacalbote. Li abanquil Aarone ja' xa chalbe ec li faraón ti ac'o sloq'ues batel ta yosilal li israeletique. 3Pero vu'un ta jtsatsubtasbe yo'nton li faraone, jech ta xlic jpas ep senyailtac sq'uelubiltac te ta Egipto ti toj ch'ayel chc'ot yo'ntonic yu'une. 4Li faraone mu xayich'oxuc ta muc', pero li vu'une ta xcac' tal jc'ob te ta Egipto. Ta muc'tic sq'uelubil jtsatsal ta jloq'ues tal li soldadoetic cu'une, li jteclum cu'une, ja' li israeletique. 5C'alal me laj xa cac' ta ilel jvu'el te ta Egiptoe, xchi'uc me loq'uemic xa batel cu'un li israeletique, li egiptoetique jech chlic sna'ic ti vu'un Muc'ul Diosun ta melele —x'utat li Moisese.

6Li Moisés xchi'uc Aarone la spasic scotol li c'usi i'albatic yu'un Muc'ul Diose. 7Li Moisese yich'oj xa'ox chanvinic (80) jabil; yan li Aarone yich'oj xa'ox oxib yo'vinic (83) jabil ti c'alal ay sc'opanic li faraone.

Li Aarone la spas senyailtac ta snamte'

8Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisés xchi'uc Aarone:

9—Me oy chasc'anboxuc junuc sq'uelubil jtsatsal li faraone, albo Aarón ti ac'o stsac li snamte'e; ac'o sjip yalel ta banamil ta stojol li faraone, jech ta xc'ataj ta jti'val chon —xut.

10Li Moisés xchi'uc Aarone ibatic ta stojol li faraone; te la spasic li c'usi albilic yu'un Muc'ul Diose: Li Aarone la sjip yalel ta banamil snamte' te ta stojol li faraón xchi'uc xchi'iltac ta abtele. Li snamte'e ic'ataj ta jti'val chon. 11Li faraone la stac ta iq'uel li bijil viniquetic, xchi'uc li j'ac'chameletic yu'une, ja' li boch'otic xu' yu'un chac' ta ilel svu'elique. Jech ivu' yu'unic la spasic jech ec: 12Li jujunique la sjip yalel ta banamil li snamte'ique, jech ic'ataj ta jti'val chon yu'unic. Pero li snamte' Aarone ja' la sti'be snamte' li bijil viniquetic, xchi'uc li j'ac'chameletique. 13C'alal jech ic'ot ta pasele, itsatsub o yo'nton li faraone. Jech mu'yuc laj yich' o ta muc' c'usi yaloj li Muc'ul Diose.

Li vo'e ic'ataj ta ch'ich'

14Li Muc'ul Diose ts'acal jech laj yalbe li Moisese:

—Li faraone tsatsuben yo'nton, jech mu xac' loc'uc batel li achi'iltac ta israelale. 15Pero oc'om sob xbat aq'uel ti c'alal ja'o chyal batel ta uc'ume. Te xamala ta ti' uc'um Nilo; ich'o batel noxtoc li anamte' ti ic'ataj ta jti'val chone. 16Jech xc'ot avalbe: ‘Li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un hebreoetique, la stacun tal yu'un jech tal calbot ava'ay: Loq'ueso batel li jteclum cu'une, yu'un chbat yich'icun ta muc' ta xocol banamil, xayutot. Pero mu xac'an xach'un o. 17Ja' yu'un li Muc'ul Diose jech laj yal: Li' tanae chavil ti vu'un Diosune. C'alal ta jmaj ta jnamte' li uc'ume, li vo'e ta xc'ataj ta ch'ich'. 18Li choyetique ta xcham scotol, jech ta xtuib li uc'ume. Li egiptoetique ta x'ibaj yo'ntonic yu'un li vo'e, jech mu sc'an xuch'ic o’, uto —x'utat yu'un Dios li Moisese.

19Li Muc'ul Diose jech laj yalbe noxtoc li Moisese:

—Albo Aarón ti ac'o stsac li snamte'e. Ac'o stoy sc'ob ta sba uc'umetic, ta bevo'etic, xchi'uc bu ts'anajtic bic'tal nabetic, xchi'uc ta buyuc no'ox ts'anajtic vo' te ta Egipto banamil, xchi'uc ta scotol li yav ya'alique, yu'un jech ac'o c'atajuc ta ch'ich' scotol. Jech puru ch'ich' xa te ts'anajtic tstaic ta yavil ya'alic ti pasbil ta te', o me ta tone —x'utat li Moisese.

20Li Moisés xchi'uc Aarone la spasic jech chac c'u cha'al i'albatic yu'un li Muc'ul Diose. Te ta sat faraón xchi'uc xchi'iltac ta abtel la stsac snamte' li Aarone. La smaj o li uc'um Niloe, jech ic'ataj ta ch'ich' scotol li vo'etique. 21Li choyetique ichamic, jech ituib ta jyalel li uc'ume. Li egiptoetique mu xa sc'an xuch'ic li vo' ta uc'ume. ¡Puru ch'ich' xa oy ta scotol li Egiptoe!

22Pero li boch'otic xu' yu'un chac' ta ilel svu'elic te ta Egiptoe ja' jech la spasic ec. Jech yo'to itsatsub lec yo'nton li faraone; muc xich'be o ta muc' sc'opic li Moisés xchi'uc Aarone, ja' li c'usi albilic yu'un Muc'ul Diose. 23Li faraone isut batel ti bu spasubmantale; me jutuc mu'yuc tsots sc'oplal laj ya'ay li c'usi i'albate. 24Scotol egiptoetic lic sjoq'uic yan joq'uetic ta ti'ti' uc'um sventa ac'o staic yan lequil vo', yu'un li uc'ume mu stac' uch'el.

Ital ep xch'uch'etic

25C'alal i'ech' xa'ox vucub c'ac'al la smaj vo' te ta uc'um li Diose,

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index