Search form

Génesis 10

Sc'oplal smomnich'nabtac Noé

(1 Cr 1.5-23)

1Li smomnich'nabtac Sem, Cam, xchi'uc Jafet, ja' li xnich'nabtac Noee ti ivoc'an c'alal jeloven xa'ox li pulel ta vo'e, ja' li'i:

2Li xnich'nabtac Jafete ja' Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, xchi'uc Tiras. 3Li xnich'nabtac Gomere ja' Askenaz, Rifat, xchi'uc Togarma. 4Li xnich'nab Javane ja' Elisa, Tarsis, Quitim, xchi'uc Rodanim. 5Le'e ja' smomnich'nabtac Jafet ti inaquiic ta ti'ti' nabe. Ta jujun slumal stuquic inaquiic, xchi'uc jmoj la stsob sbaic ta jujuchop sbiic. Ta sc'op stuquic ic'opojic.

6Li xnich'nabtac Came ja' Cus, Mizraim, Fut, xchi'uc Canaán. 7Li xnich'nabtac Cuse ja' Seba, Havila, Sabta, Raama, xchi'uc Sabteca. Li xnich'nab Raamae ja' Seba xchi'uc Dedán. 8Li Cuse inich'naj, Nimrod sbi. Ja' sba vinic ta vo'one ti toj ech'em xu' yu'une. 9Li Nimrode ja' yabtel ta smil ti'bol yu'un jech ac'bil yu'un li Muc'ul Diose. Ja' te ilic tal li lo'il ti jech chalique: “Ja' co'ol jech chac c'u cha'al Nimrod ti jech la sc'an Muc'ul Dios ti ja' banquilal jmilchonbolometic ic'ote”, xi. 10Li lumetic bu la spas mantal ta sliquebe ja' Babel, Erec, Acad, xchi'uc Calne; ja' te oy ta yosilal Sinar. 11C'alal iloc' batel ta Sinare, ibat ta Asiria, ja' te lic spas li lum Nínive, Rehobot-Ir, Cala, 12xchi'uc li muc'ta lum Resene. Ja' ti cacal ta o'lol yu'un li lum Nínive xchi'uc Calae.

13Li Mizraime ja' smomnich'nabtac li ludetique, li anametique, li lehabetique, li naftuhetique, 14li patrusetique, li casluhetique, xchi'uc li caftoretique, ja' ti bu ilic tal sts'unubalic li filistaetique.

15Li sba xnich'on Canaane ja' Sidón sbi. Oy yan noxtoc, Het sbi. 16Li Canaane ja' smomnich'nabtac li jebusetic, li amorretic, li gergesetic, 17li hevetic, li aracetic, li sinetic, 18li arvadetic, li zemaretic, xchi'uc li hamatetique. Scotol li jaychop le'e ti liquem sts'unubalic ta Canaane lic spuc sbaic batel. 19Li yosil canaanetique imuq'uib batel. Xlic ta Sidón c'alal to ta stuq'uil yosilal Gerar xchi'uc c'alal to ta lum Gasa ta stuq'uil lum Sodoma, Gomorra, Adma, xchi'uc Zeboim, xc'ot to c'alal to ta lum Lasa. 20Le'e ja' smomnich'nabtac li Came, jech yantic xa slumalic ibatic. Ta jujuchop xa inaqui ta yosilal stuquic, xchi'uc ta sc'op stuc ic'opojic.

21Li Seme ja' sbanquil Jafet. Oy jayibuc xnich'nab ec. Scotol li xnich'nabtac Hebere ja' smomnich'nabtac li Seme. 22Li xnich'nabtac Seme ja' Elam, Asur, Arfaxad, Lud, xchi'uc Aram. 23Li xnich'nabtac Arame ja' Uz, Hul, Geter, xchi'uc Mas. 24Li Arfaxade inich'naj, Sala sbi. Li Salae inich'naj, Heber sbi. 25Ts'acal to li Hebere ivoc' chib xnich'on. Li june Peleg sbi, yu'un ja'o yorail la svoc' sbaic cristianoetic ta banamil ti c'alal ivoq'ue. Li xchi'il ta voq'uel Pelegue Joctán sbi. 26Li Joctane inich'naj, ja' Almodad, Selef, Hasar-mavet, Jera, 27Adoram, Uzal, Dicla, 28Obal, Abimael, Seba. 29Ofir, Havila, xchi'uc Jobab. Scotolic le'e ja' xnich'nabtac li Joctane. 30Te inaquiic ta Mesa banamil c'alal to ta Sefar banamil ta vitsetic ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al. 31Le'e ja' smomnich'nabtac li Seme. Ta jujun slumalic xchi'uc ta jujuchop sbiic xa inaquiic, xchi'uc ta sc'op xa stuc ic'opojic.

32Scotol le'e ja' smomnich'nabtac Noé ti la spas slumal stuquic ta jujuchop sbiic, xchi'uc ta yosilal stuquic inaquiique. Yu'un c'alal ech'em xa'ox li pulel ta vo'e, la spuc sbaic batel ta buyuc no'ox, jech te la sliquesic muc'tic lum.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index