Search form

Génesis 11

Sc'oplal toyol q'uelub osil ta Babel

1Li cristianoetic ta vo'one jun to'ox sc'opic scotolic.2C'alal ibatic ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale, te la staic jun stenlejaltic ta yosilal Sinar, jech te inaquiic o. 3Oy jun c'ac'al jech laj yalbe sbaic: “Jpastic ep ladrillo; jchic'tic ta c'oc'”, xut sbaic. Jech te la stunesic ladrilloetic ta xq'uexol tonetic, xchi'uc la stunesic chapopote ta xq'uexol ach'el. 4Ts'acal to jech laj yalbe sbaic noxtoc: “Jliquestic spasel jun muc'ta lum xchi'uc jun toyol q'uelub osil, ac'o c'otuc cu'untic c'alal to ta vinajel. Me jech ta jpastique, chpuc lec jc'oplaltic, jech ich'bil ta muc' chijc'ot. Jech mu persauc ta jpuc jbatic batel ta scotol banamil”, xut sbaic.

5Li Muc'ul Diose iyal tal, yu'un tal sq'uel li lume xchi'uc li q'uelub osil tspasic li cristianoetique. 6Li Muc'ul Diose jech la snop: “Ta scoj ti jun no'ox slumalic scotol li cristianoetique xchi'uc ti jun no'ox sc'opique, ja' yu'un la sliquesic li abtel yu'unique. Jech mu c'uxi xpaj o li c'usiuc no'ox snop tspasique. 7Ja' lec yalcutic; bat jc'atajesbetic li sc'opique yu'un jech mu xa xa'ibe sba sc'opic”, xut sbaic.

8Ja' yu'un li Muc'ul Diose la spuc batel ta scotol banamil li cristianoetique. Jech te iquechaj o spasel li slumalique. 9Li slumalic bu la sliquesic spasele ja' Babel ic'ot sbi. Yu'un li Muc'ul Diose ja' te la sc'atajesbe sc'op scotol li cristianoetic ta banamile, xchi'uc ja' te lic spuc batel ta sbejel banamil.

Sc'oplal smomnich'nab Sem

(1 Cr 1.24-27)

10Li'i ja' smomnich'nabtac Sem. C'alal chib xa'ox jabil sjelovel pulel ta vo'e, yich'oj xa'ox vo'vinic (100) jabil li Seme, ja'o ivoc' li xnich'on Arfaxad sbie. 11Li Seme icuxi to batel yan vo'ob ciento (500) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

12Li Arfaxade yich'oj xa'ox vo'lajuneb xcha'vinic (35) jabil ti c'alal ivoc' xnich'on Sala sbie. 13Li Arfaxade icuxi to batel yan chanib ciento xchi'uc oxib (403) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

14Li Salae yich'oj xa'ox lajuneb xcha'vinic (30) jabil ti c'alal ivoc' xnich'on Heber sbie. 15Li Salae icuxi to batel yan chanib ciento xchi'uc oxib (403) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

16Li Hebere yich'oj xa'ox chanlajuneb xcha'vinic (34) jabil c'alal ivoc' li xnich'on Peleg sbie. 17Li Hebere icuxi to batel yan chanib ciento xchi'uc lajuneb xcha'vinic (430) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

18Li Pelegue yich'oj xa'ox lajuneb xcha'vinic (30) jabil ti c'alal ivoc' xnich'on, Reu sbie. 19Li Pelegue icuxi to batel yan chib ciento xchi'uc baluneb (209) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

20Li Reue yich'oj xa'ox lajchab xcha'vinic (32) jabil ti c'alal ivoc' xnich'on, Serug sbie. 21Li Reue icuxi to batel yan chib ciento xchi'uc vucub (207) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

22Li Serugue yich'oj xa'ox lajuneb xcha'vinic (30) jabil ti c'alal ivoc' li xnich'on, Nacor sbie. 23Li Serugue icuxi to batel yan chib ciento (200) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

24Li Nacore yich'oj xa'ox baluneb xcha'vinic (29) jabil ti c'alal ivoc' li xnich'on, Taré sbie. 25Li Nacore icuxi to batel yan balunlajuneb svacvinic (119) jabil. Jech ivoc' to yan squeremetic xchi'uc stsebetic.

26Li Taree yich'oj xa'ox lajuneb xchanvinic (70) jabil ti c'alal ivoc'an li xnich'nabe, ja' Abram, Nacor, Harán sbiic.

Sc'oplal smomnich'nabtac Taré

27Li'i ja' smomnich'nabtac li Taree, ja' li stotic Abram, Nacor, xchi'uc Harane. Li Harane inich'naj, Lot sbi. 28Li Harane te icham ta Ur ta yosilal Caldea ti bu ivoq'ue yu'un ja' ba'yuc icham li stuque; ja' icom to yu'un li stote.

29Li Abrame laj yic' yajnil, Sarai sbi. Yan li Nacore ja' Milca sbi li yajnile, ja' stseb Harán; ja' xchi'il ta voq'uel li Iscae. 30Pero li Saraie mu sna' x'alaj.

31Li Taree iloc' batel ta Ur te ta yosilal Caldea yu'un chbat nacluc ta Canaán banamil. Laj yic' batel li xnich'one, ja' li Abrame, xchi'uc li yalibe, ja' li Saraie, xchi'uc smomnich'on, ja' li Lote. Pero c'alal ic'otic ta lum Harane, te no'ox inaquiic o. 32Li Taree te icham ta Harán; yich'oj xa'ox chib ciento xchi'uc vo'ob (205) jabil.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index