Search form

Génesis 13

Li Abrame la svoc' sbaic xchi'uc Lot

1C'alal iloc' batel ta Egipto li Abram xchi'uc yajnile xchi'uc scotol c'usitic oy yu'une, te isutic batel ta yosilal Néguev. Te xchi'uc batel li sjunich'on Lote. 2Li Abrame toj ep sc'ulejal. Oy ep c'anal taq'uin, saquil taq'uin yu'un. Ep sts'unub yovol noxtoc. 3Ta c'unc'un iloc' batel ta yosilal Néguev ic'ot c'alal to ta Betel. Iloc' batel noxtoc; te ibat ti bu to'ox inaqui ta ba'yuque, ja' cacal ta o'lol yu'unic li Betel xchi'uc Haie. 4Le'e ja' ti bu ono'ox la spasbe scajleb smoton Muc'ul Dios ta ba'yuque, xchi'uc ti bu laj yich' ta muc' li Muc'ul Diose.

5Li Lote ep sc'ulejal ec. Co'ol sc'ulejalic xchi'uc li sjuntot Abrame. Oy ep xchijtac, xvacaxtac, xchi'uc svinictac co'ol inaquiic xchi'uc. 6Ti bu oyique, mu xve' o scotol li sts'unub yovolique yu'un toj ep. Jech mu xu' te co'ol nacalic. 7Yu'un li jchabivacaxetic yu'un Abrame laj yut sbaic xchi'uc li jchabivacaxetic yu'un Lote. Jech noxtoc te to'ox nacalic li canaanetique xchi'uc li ferezetique. 8Ja' yu'un li Abrame oy jun c'ac'al jech laj yalbe li Lote: “Li vu'utique cuts' calal jbatic. Mu lecuc ti oy c'op cu'untique, xchi'uc mu lecuc ti chut sbaic li jchabivacaxetic cu'untique. 9Li' oy scotol li banamile. Xu' chat'uj bu chac'an. Ja' lec jvoc' jbatic. Me vo'ot chabat ta xocon sloq'ueb c'ac'al ta nortee, vu'un chibat ta xocon smaleb c'ac'al ta Sur. Yan me vo'ot chabat ta xocon smaleb c'ac'al ta Sure, vu'un chibat ta xocon sloq'ueb c'ac'al ta norte”, xut.

10Li Lote la sq'uel batel li stenlejaltic ta ti' uc'um Jordán xchi'uc c'alal to ta biq'uit lum Zoare. Te ta stenlejaltique oy ep vo'etic. Toj lec yox jech chac c'u cha'al ts'unubaltic yu'un Muc'ul Dios., Jutuc mu co'oluc jech chac c'u cha'al Egipto. Ja' to'ox jech x'elan ti c'alal mu'yuc to'ox ta xules Muc'ul Dios li lum Sodoma xchi'uc Gomorrae. 11Li Lote iloc' batel yo' bu to'ox nacale; ibat ta sloq'ueb c'ac'al, yu'un ja' la st'uj li muc'ta stenlejaltic ta uc'um Jordane. Jech la svoc' sbaic o li Abram xchi'uc Lote. 12Li Abrame te icom nacluc ta Canaán. Yan li Lote te bat nacluc ta lumetic ta stenlejaltic ta nopol Sodoma, 13ja' ti bu nacalic li cristianoetic ti toj chopolique, ti puru jpasmuliletic ta stojol Muc'ul Diose.

14C'alal loq'uem xa'ox batel li Lote, li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Abrame: “Q'uelo batel avil ta jujujot yo' bu va'alote. Q'uelo muyel ta norte ta sur, ta sloq'ueb c'ac'al xchi'uc ta smaleb c'ac'al. 15Scotol li banamil chaq'uel batele vu'un chacac'bot. Ja' avu'un o xchi'uc amomnich'nabtac. 16Vu'un ta xcac' boluc ep amomnich'nab jech chac c'u cha'al spucucal banamil. Jech c'u cha'al mu stac' atel li pucuque, ja' jech mu stac' atel li amomnich'nabtaque. 17Lican; bat xano ava'ay c'u snatil, c'u sjamlej li banamil chacac'bote”, xut.

18Ja' yu'un li Abrame la stitun batel li scarpanae. Bat nacluc ta toyolal tulantic yu'un jun vinic Mamre sbi, te ta nopol lum Hebrón. Te la spas jun scajleb smoton Muc'ul Dios, yu'un chich' ta muc'.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index