Search form

Génesis 16

Sc'oplal Agar xchi'uc Ismael

1Li Saraie mu sna' x'alaj, jech mu'yuc bu xchi'inbe o xnich'on li smalale, ja' li Abrame. Pero li Saraie oy jun squiara; ja' egipto ants, Agar sbi. 2Ja' yu'un li Saraie jech laj yalbe li Abrame:

—Q'uelavil, li Muc'ul Diose mu'yuc chiyac'bun col. Avocoluc chi'ino li jquiara Agare. Oy yic'al ja' sna' x'alaj, jech ja' col chc'ot li yole —xi.

Li Abrame la xch'un c'usi i'albat yu'un li yajnile. 3Li Saraie laj yic' tal li egipto antse; laj yac'be yic' li Abrame. Slajunebal xa'ox jabil sc'otelic ta Canaán ti c'alal jech la spasique. 4Li Abrame la xchi'in sbaic xchi'uc li Agare, jech lic xchi'in yol. C'alal laj ya'ay ti oy xa'ox xch'ute, lic sna'le li Saraie, ja' li yajvale. 5Ja' yu'un li Saraie jech laj yalbe li Abrame:

—Vo'ot ta amul ti chisna'leun li Agare. Vu'un laj cac' ti ac'o aviq'ue, pero tana c'alal cha'ay ti oy xa xch'ute, mu'yuc xa jtu ta sat. Ac'o yal stuc Muc'ul Dios boch'o oy smul cu'untic, me vu'un, o me vo'ot —xi.

6Itac'ov li Abrame:

—Q'uelavil, li aquiarae oy ta ac'ob. Pasbo li c'usi tsc'an avo'ntone —xi.

Li Saraie tsots lic yuts'inta li Agare, jech ijatov batel yu'un. 7Li Agare te itaat yu'un yaj'almantal Muc'ul Dios ta xocol banamil ta jun nopol nio' ta sbelal Shur. 8Jech ijac'bat:

—Agar, vo'ot squiaraot li Saraie. ¿Bu lalic tal, xchi'uc bu chabat? —x'utat.

—Yu'un lijatov tal ta stojol li cajvale, ja' li Saraie —xi.

9Li yaj'almantal Muc'ul Diose jech laj yal:

—Sutan batel ta stojol li avajvale. Ch'unbo scotol li c'usitic chayalbote —xut.

10Jech i'albat noxtoc yu'un li yaj'almantal Muc'ul Diose:

“Ta xcac' boluc ep ayal'alabtac.

Mu'yuc boch'o xu' yu'un chat c'u yepal.

11A'yo ava'ay oy xa ach'ut; ta xavoq'ues jun querem.

Ismael chavac'be sbi,

yu'un li Muc'ul Diose laj ya'ay ti oy ep avocole.

12Li avol le'e simarón chbat jech chac c'u cha'al unin ch'ium te'tical ca'.

Ta scontrain scotol, xchi'uc ta xcontrainat yu'un scotolic.

Ac'o me mu xc'anat yu'un li xchi'iltaque,

pero te ono'ox chnaqui o”, x'utat yu'un li j'almantale.

13Ta sventa ti la sc'opan sbaic xchi'uc Muc'ul Dios li Agare, jech la sa'be sbi li Diose: “Ja' Dios ti chiyilune”, xi. Yu'un jech laj yal: “Ac'o me laj yilun li Diose pero cuxulun to”, xi. 14Jech noxtoc li nio'e, la sa'be sbi: “Ja' joc' yu'un cuxul Dios ti chiyilune”, xi. Li joq'ue te oy ta o'lol yu'unic li Cades xchi'uc Berede.

15Li Agare ivoc' li yole, ja' li xnich'on Abrame. Ismael laj yac'be sbi. 16Li Abrame yich'oj xa'ox vaquib yo'vinic (86) jabil ti c'alal ivoc' li Ismaele.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index