Search form

Génesis 18

Li Abrahame i'albat yu'un Dios ti ch-ac'bat jun xnich'one

1Li Muc'ul Diose laj yac' sba ta ilel ta stojol Abraham te yo' bu nacal ta toyolal tulantic ta Mamree. Ja'o te chcux yo'nton ta sti' scarpana ta o'lol c'ac'al.2C'alal la stoy sat li Abrahame, laj yil oy oxib viniquetic te va'alic ta stojol. C'alal laj yile, iva'i ta anil; bat snup ta be. La squejan spatan sba ta banamil. 3Jech laj yalbe:

—Tata, avocoluc mu to me xabatic. 4Ta xquich' tal jlec'uc vo' ta jpocboxuc avacanic. Ts'acal xu' chacuxic to jliqueluc ta yolon te'. 5Yu'un li' lajelov yo' bu nacal li avajtunele, chbat quich'boxuc tal jutuc ave'elic yu'un jech mu xa'alubic ta be ti bu chabatique —xut.

—Lec oy —xi itac'ovic.

6Li Abrahame i'och batel ta scarpana, jech laj yalbe li Sarae:

—Biso ta anil oxbisuc trigo ti bu ven leque; paso ta anil jayibuc pan —xut.

7Li Abrahame ibat ta anil ta scoralil xvacax. Laj st'uj jcot ch'ium tot vacax ti lec jubene. Laj yac'be ta sc'ob jun smozo yu'un ac'o smeltsanic ta ora li ve'lile. 8Li Abrahame ma'uc no'ox vacax laj yac'; laj yac' noxtoc ya'lel xchu' vacax ti lec spatoj sbae. C'alal ja'o te chve'ic ta yolon te' li jvu'laletique, li Abrahame te tsmala me oy c'usi yan tsc'anic.

9C'alal ilaj yo'ntonic ta ve'el li jvu'laletique, jech lic sjac'beic li Abrahame:

—¿Bu oy li avajnil Sarae? —xutic.

—Te oy ta yut jcarpanacutic —xi itac'ov.

10Oy jun yu'unic jech laj yalbe li Abrahame:

—C'alal jabile ta to xtal jvu'lanot, pero li avajnile oy xa'ox yol —xut.

C'alal jech chlo'ilajic xchi'uc jvu'laletic li Abrahame, li Sarae te yabinoj ta sti' scarpanaic ta spat li smalale. 11Li Abraham xchi'uc Sarae mol me'elic xa. Li Sarae i'ech' xa yorail ti chil jujun ue. 12Li Sarae te itse'in stuc. Jech la snop: “¿C'u x'elan xu' lec to chca'ay jech chc'ot ta pasel ti mol me'eluncutic xa xchi'uc li jmalale?”, xi. 13Pero li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Abrahame:

—¿C'u yu'un ta stse'in li Sarae? ¿Me mu xch'un ti xu' to ta x'alaj c'alal me'el xae? 14¿Me yu'un oy c'usi mu xu' yu'un tspas li Diose? Le' ta jun jabile ta xtal jvu'lanot yan velta, li Sarae oy xa'ox yol —xi.

15C'alal jech laj ya'ay li Sarae, ixi'. Mu sc'an xal ti itse'ine. Jech laj yal:

—Mu'yuc xitse'in —xi.

—Li vu'une la jna' ti latse'ine —xi li Muc'ul Diose.

Li Abrahame la sc'anbe Muc'ul Dios ti mu me slajes li lum Sodomae

16Li jvu'laletique iva'iic. Ixanovic batel yu'un chbatic ta Sodoma. Li Abrahame te la xchi'in loq'uel yu'un tsc'opan xa sbaic batel. 17Li Muc'ul Diose jech la snop: “Tsc'an chcalbe ya'ay Abraham li c'usi ta jpase. 18Yu'un li stuque ja' totil chc'ot yu'un jun muc'ta lum ti oy lec stsatsale. Yu'un calojbe ono'ox ti ja' ta sventa chich'ic bendición scotol li muc'tic lum li' ta banamile. 19Vu'un la jt'uj ta sventa ac'o yalbe ya'yic xnich'nab xchi'uc smomnich'nab ti ac'o yich'ic ta muc' li chanubtasel cu'une, xchi'uc ti ac'o spasic scotol c'usitic lec xchi'uc c'usitic tuq'ue, yu'un jech chcac' c'otuc ta pasel scotol li c'usitic calojbe ono'oxe”, xi. 20Ja' yu'un li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Abrahame:

—Li jnaclumetic ta lum Sodoma xchi'uc ta Gomorrae isoc xa sc'oplalic ta jyalel yu'un toj tsots li smulique. 21Li' ta orae te chibat, yu'un chbat jq'uel me melel ti toj tsots smulic jech c'u cha'al li'albate. Yu'un jech ta jna' o me melel —xi.

22Li chib jvu'laletique iloq'uic batel; ibatic ta lum Sodoma. Yan li Abrahame te to icom xchi'uc li Muc'ul Diose. 23Li Abrahame inopaj batel jutuc. Jech la sjac'be li Muc'ul Diose:

—¿Me te capal chavules li boch'o lequic xchi'uc li boch'otic oy smulique? 24C'alal me oy lajuneb yoxvinic (50) cristianoetic te ta lum ti tuc' yo'ntonique, ¿me chalajes li lume? ¿Me chapasbe perdón me oy lajuneb yoxvinic (50) tuc' yo'ntonique? 25Mu van xapas jech ti co'ol chavules li boch'o lequique xchi'uc li boch'o oy smulique, yu'un me jech chapase xco'laj xchi'uc co'ol oy smulic chc'ot. Mu me xapas jech, vo'ot ti muc'ul jchapanvanejot ta sbejel banamile. ¿Me mu ja'uc lec ti tuc' chachapane? —xi.

26Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Me oy ta jta lajuneb yoxvinic (50) tuc' yo'ntonic te ta lum Sodomae, ja' ta sventaic xu' ta jpasbeic perdón ti c'u yepal te nacalique —xi.

27Li Abrahame jech laj yal yan velta:

—Cajval cu'un, mu me chopoluc xava'ay ti li' no'ox xivulvun ta atojole. Li vu'une cristianoun no'ox. Pasbilun no'ox ta ts'u'ilum. 28Me sc'an to vo'ob ta lajuneb yoxvinic (45) tuc' yo'ntonique, ¿me chalajes li lum ti ja' xa no'ox vo'ob sc'ane? —xi.

Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Me oy ta jta vo'ob yoxvinic (45) tuc' yo'ntonique, mu'yuc ta jlajes li lume —xi.

29—¿Me ja' no'ox oy cha'vinic (40) chata tuc' yo'ntonique? —xi la sjaq'uilan li Abrahame.

—Me oy ta jta cha'vinique (40), mu'yuc ta jlajes li lume —xi li Muc'ul Diose.

30Li Abrahame jech la sjac' yan velta:

—Avocoluc mu me xa'ilin ti jun no'ox lo'il ep c'usi chajaq'uilanbote. Me ja' no'ox chata lajuneb xcha'vinique (30).

—Me oy ta jta lajuneb xcha'vinique (30), mu'yuc ta jlajes li lume —xi li Muc'ul Diose.

31Li Abrahame mu xlaj yo'nton ta sjaq'uilanel:

—Cajval cu'un, toj ep ta jtoyilan jba ta atojol ti ep c'usi chajaq'uilanbote. ¿C'usi chaval ti me ja' no'ox oy jtob (20) chata tuc' yo'ntonique? —xi.

Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Me oy ta jta jtobe (20), mu'yuc ta jlajes li lume —xi.

32Li Abrahame te to la sjaq'uilan:

—Cajval cu'un, avocoluc mu me xa'ilin ta jtojol. Ja' xa slajeb ta jac'bot li'i. Mu'yuc xa chacuts'intaot yan velta. ¿C'usi chapas c'alal me ja' no'ox lajuneb chata ti tuc' yo'ntonique? —xi.

Itac'ov li Muc'ul Diose:

—Me ja' no'ox ta jta lajuneb tuc' yo'ntonique, mu'yuc ta jlajes li lume —xi.

33C'alal laj yo'ntonic ta lo'il xchi'uc Dios li Abrahame, ibat li Muc'ul Diose. Li Abrahame isut batel ta scarpana.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index