Search form

Génesis 20

Sc'oplal c'usi ic'ot ta pasel yu'un Abimelec xchi'uc Abraham

1Li Abrahame iloc' batel ti bu to'ox nacale. Ibat ta yosilal Néguev. Te inaqui ta jun lum Gerar ti cacal ta o'lol yu'un Cades xchi'uc Xure. 2C'alal te xa oyique, laj yal ti ja' yixlal li yajnile, ja' li Sarae. C'alal laj ya'ay li Abimeleque, ja' li ajvalil ta lum Gerare, laj yal mantal ti ac'o ic'batuc batel li Sarae yu'un tsc'an ta xic'. 3Pero li Abimeleque te no'ox ta yac'ubalil ic'opanat ta xvayech yu'un li Diose. Jech i'albat: “Ta xacham, yu'un li ants laj aviq'ue oy smalal”, x'utat.

4Pero li Abimeleque mu'yuc to xchi'inoj li Sarae. Jech itac'ov: “Cajval, ¿me yu'un chanop chamil li boch'o mu'yuc c'usi chopol spasoje? 5Yu'un li Abrahame laj yal stuc ti ja' yixlale, jech ec li antse laj yal ta jamal ti ja' xi'mele. Ja' yu'un scotol co'nton la jch'un ti mu'yuc jmul ti jech la jpase”, xi.

6Jech itac'bat ta xvayech yu'un li Diose: “Jna' lec ti laj ach'un ti mu'yuc amul ti jech laj apase, jech mu'yuc laj cac' achi'in yu'un jech mu xata amul ta jtojol. 7Ja' yu'un li' ta orae ac'bo sutel yajnil li vinique, yu'un li stuque ja' jun j'alc'op. Ja' ta sc'an vocol ta atojol, yu'un ac'o to cuxian. Pero me mu xasutesbe li yajnile, ta me xacham achi'uc scotol li boch'otic oy avu'une”, x'utat.

8Ta yoc'omal sob ilic li Abimeleque. La stacan ta iq'uel li smozotaque. Laj yalbe ya'yic scotol li c'usi laj yil ta xvayeche. C'alal laj ya'yique, toj ep ixi'ic. 9Li Abimeleque la stac ta iq'uel li Abrahame, jech laj yalbe:

—Q'uelavil li c'usi laj apasbuncutique. ¿C'usi chopol la jpasbot ti tal avac'bun tsatsal mulil ta jtojol jchi'uc li boch'otic oy cu'une? Solel mu stac' pasel li c'usi laj apasbune. 10¿C'usi anopoj ti c'alal jech laj apase? —x'utat yu'un Abimelec li Abrahame.

11Itac'ov li Abrahame:

—Yu'un la jnop ti mu'yuc boch'o yich'oj ta muc' Dios li' ta lume, jech xu' chismilicun ta scoj li cajnile. 12Melel ono'ox ti ja' jchi'il ta voq'uele, yu'un ja' stseb li jtote. Ja' no'ox ti mu jmojuc jme'cutique, ja' yu'un laj quic'. 13C'alal laj yalbun Dios ti ac'o loc'cun batel ta sna jtote, li cajnile laj calbe ti ac'o yal ti ja' xi'melun c'alal me oy bu chic'otcutic ta jujun lume —xi.

14Jech yu'un li Abimeleque laj yac'be sutel yajnil li Abrahame. Pero ma'uc no'ox, laj yac'be ep smoton: chij, vacax, smozotac, xchi'uc squiaratac. 15Jech laj yalbe:

—Q'uelavil, te oy li cosilalcutique. T'ujo ti bu tsc'an avo'nton chanaquie —xut.

16Jech laj yalbe ec li Sarae:

—Ti c'u yepal laj cac'be li axi'mele, ja' co'ol xchi'uc jmil (1,000) ta sep saquil taq'uin. Jech chvinaj ta stojol scotol boch'otic te achi'uquic ti mu'yuc amule. Mu'yuc boch'o xu' chopol chc'opoj ta atojol —xut.

17Li Abrahame la sc'opanbe Dios ta stojol li Abimeleque. Li Diose la scolta li Abimelec xchi'uc yajnile xchi'uc li squiarataque yu'un jech xu' ch-alajic. 18Yu'un ja' ta scoj Sara ti la spas ox Muc'ul Dios ti mu xu' ch-alajic li antsetic te oyic ta sna Abimeleque.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index