Search form

Génesis 21

Ivoc' Isaac

1Li Muc'ul Diose muc xch'ay ta yo'nton c'usi yalojbe li Sarae. Jech ta persa laj yac' c'otuc ta pasel li c'usi yaloje. 2Li Sarae lic xchi'in yol, jech i'ayin jun xnich'on li Abraham ti c'alal mol xa'oxe. Li olole ja' jech ora ivoc' chac c'u cha'al yaloj Diose. 3Li Abrahame la sa'be sbi li xnich'on ti ivoc' yu'un Sarae; Isaac laj yac'be sbi. 4C'alal xvaxquibal xa'ox c'ac'al svoq'uele, laj yac'be yich' circuncisión jech c'u cha'al albil ono'ox yu'un Diose. 5Li Abrahame yich'oj xa'ox vo'vinic (100) jabil c'alal ivoc' li Isaaque. 6Li Sarae jech la snop: “Li Diose laj yac' tse'incun. Ja' no'ox jech li boch'otic ta xa'yic ti oy xa cole ta stse'inic ec. 7Mu'yuc boch'o sna' ti ta to x'ayin xnich'on cu'un li Abrahame. Ac'o me mol xa, pero i'ayin to xnich'on cu'un”, xi.

Li Agar xchi'uc Ismaele tacbil iloq'uic batel ta sna li Abrahame

8Li Isaaque imuq'uib xa'ox jutuc; te lic scomtsanbeic xchu'. C'alal la scomtsanbeic xchu'e, li Abrahame la spas jun muc'ta q'uin. 9Pero li Sarae laj yil ti chna'levan li xnich'on Abrahame, ja' li yol Agare, ja' li egipto antse. Ja' chna'leat li Isaaque. 10Jech bat yalbe li Abrahame: “Taco loq'uel xchi'uc yol li me' quiarae. Li col Isaaque mu xu' ta svoc'be sbaic c'usi oy avu'un xchi'uc li yol me' quiarae”, xi.

11Li Abrahame toj chopol laj ya'ay, yu'un ja' xnich'on. 12Pero jech i'albat yu'un li Diose: “Mu xavat avo'nton ta sventa li aquereme xchi'uc li aquiarae. Paso scotol c'usi chasc'anbot li Sarae. Yu'un ja' ta sventa Isaac ta jboles li amomnich'nabtaque. 13Jech noxtoc li yol aquiarae ta xcac' licuc jun muc'ta lum ta sventa, yu'un ja' anich'on”, x'utat.

14Li Abrahame sob ta yoc'omal laj yac'be batel pan xchi'uc jun yavil ya'al pasbil ta nucul noj ta vo'. Laj yac'be xcuch batel li Agare, xchi'uc laj yac'be batel li yole, ja' li Ismaele, jech ibat li Agare. Pero mu sna' bu chbat. Jech no'ox vontol xanubal la spas batel ta xocol banamil ta Beerseba. 15C'alal ilaj li ya'alic ch'olol ta yavil pasbil ta nucule, li Agare te laj yac' comel ta yolon jpets te' li squereme. 16Nom jutuc bat chotluc, yu'un mu sc'an sq'uel ta xcham li yole. C'alal te xa chotole, li quereme lic oc'uc.

17Li Diose laj ya'ay ti ta x'oc' li quereme, jech ic'opanat tal ta vinajel yu'un yaj'almantal Dios li Agare. Jech i'albat: “¿C'usi apas, Agar? Mu xaxi', yu'un li Diose laj ya'ay ti ta x'oc' li querem yo' bu oye. 18Batan, bat q'uelo li aquereme. Nitbo sc'ob yu'un ja' ta sventa ta xcac' licuc jun muc'ta lum”, x'utat.

19Ja' yu'un li Diose laj yac'be yil jun nio' li Agare. Jech te bat snojes tal li yavil ya'ale; laj yac'be yuch' li Ismaele. 20Li Diose la scolta li quereme jech ich'i. Te inaqui ta xocol banamil ta Parán. Lec sna' spiquel flecha ibat. 21Ts'acal to isa'bat yajnil yu'un li sme'e; i'ac'bat yic' jun egipto ants.

Li Abraham xchi'uc Abimeleque la xchap lec sc'opic

22Ja'tic van jech yorail ti c'alal ibat sc'opan Abraham li Abimeleque. Te xchi'inoj batel Ficol, ja' li banquilal soldado yu'une. Li Abimeleque jech laj yalbe li Abrahame:

—Scotol li c'usi chapase chquilcutic ti ja' Dios chascoltaote. 23Ja' yu'un albun ta jamal ta stojol Dios ti mu xapasbun c'usi chopol jchi'uc li jnich'nabe xchi'uc li jmomnich'nabtaque. Albun ta jamal ti me chac'uxubinun jech c'u cha'al la jc'uxubinot eq'ue, xchi'uc me chac'uxubin noxtoc li cristianoetic ta lum yo' bu nacalot li' ta orae —xut.

24Itac'ov li Abrahame:

—Jechuc, xu' chcal ta stojol Dios ti ta jc'uxubinoxuque —xi.

25Pero li Abrahame te laj yac'be sna' Abimelec sc'oplal li jch'oj joc' ti pojbil yu'un li smozotac Abimeleque. 26Li Abimeleque jech la stac':

—Me jutuc mu'yuc xca'ay li c'op le'e yu'un mu'yuc avalojbun. Mu jna' me oy boch'o jech spasoj —xi.

27Li Abrahame la stsac tal jaycotuc xchij xchi'uc sme' xvacaxtac. Laj yac'be li Abimeleque. Te no'ox ta jun sc'ac'alil oy c'usi la xchapan xchibalic. 28Li Abrahame la svoc' loq'uel yan vuccot xchijtac. 29Li Abimeleque jech lic sjac':

—¿C'u yu'un ti lavoc' loq'uel li vuccot achije? —xi.

30Itac'ov li Abrahame:

—Li vuccot jchije ja' sventa ta xcac'bot, yu'un ja' svinajeb ti ta melel vu'un la jpas li joc' li'i —xi.

31Ja' yu'un Beerseba la sbiin li banamil yo' bu ilo'ilajique, yu'un te laj yalic ta jamal ta stojol Dios xchibalic ti melel c'usi laj yalique.

32C'alal lec chapal icom li ya'yejic ta Beersebae, li Abimelec xchi'uc Ficol, ja' li banquilal soldado yu'un filistaetique, isutic batel ta yosilalic. 33Li Abrahame la sts'un jpets te' tamarisco te' ta Beerseba, ja' te laj yich' ta muc' li Muc'ul Dios ti cuxul sbatel osile. 34Li Abrahame jal te inaqui ta yosilal li filistaetique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index