Search form

Génesis 24

Li Abrahame la sa'be yajnil li Isaaque

1Li Abrahame mol xa'ox, pero ep ac'bil bendición yu'un li Muc'ul Diose. 2Oy jun smozo ti ven mol xae; ja' yac'ojbe sventain scotol li c'usitic oy yu'une. Jech laj yalbe:

—Ac'o ac'ob li' ta yolon co'e. 3Albun ta jamal ta stojol Muc'ul Dios, ja' ti la spas vinajel banamile, ti muc li'uc xasa'be yajnil li jnich'on Isaac li' ta Canaán banamil yo' bu nacalune. 4Ta jc'an te chabat ta jlumal yo' bu oy li cuts' calaltaque, yu'un ja' te chbat asa'bun tal junuc tseb sventa ta xic' li Isaaque —xi.

5Itac'ov li mozoe:

—Pero me mu sc'an xchi'inun tal li tsebe, ¿c'usi ta jpas? ¿Me ja' lec chquic' batel li anich'on ta alumal ti bu lalic tale? —xi.

6Itac'ov li Abrahame:

—Mo'oj, mu xavic' batel te li jnich'one. 7Li Muc'ul Diose, ja' li Dios ta vinajel ti la sloq'uesun tal ta sna li jtote xchi'uc ta yosilal li cuts' calaltaque, xchi'uc ti laj yalbun ta jamal ti chac'be jmomnich'nabtac li banamil li'i, ja' ta stacbot tal yaj'almantal, ja' ba'yucbe ta xbat avu'un ta sa'bel yajnil li jnich'one. 8Me mu sc'an xchi'inot tal li tsebe, muc xa vo'ocot ta aba chcom li c'usi laj calbote. Ja' no'ox ti mu me xavic'bun batel li jnich'on tee —xi.

9Ja' yu'un li mozoe laj yac' sc'ob ta yolon yo' li yajvale, ja' li Abrahame. Laj yal ta jamal ta stojol Dios ti ta spas li c'usi i'albate. 10Jech te la st'uj batel matanal, ja' li c'usitic ven lequic oy yu'un li yajvale. La yic' batel lajuncot camello, jech te ibat ta slumal Nacor ta Mesopotamia banamil. 11C'alal ic'ot ta nopol ti'lum li mozoe, bat xa'ox c'ac'al. Ja' xa yorail chtal slup ya'alic li antsetique. Li mozoe te laj yac'be xcux scamellotac ta nopol jch'oj joc'. 12Te lic sc'opan Muc'ul Dios: “Muc'ul Dios, vo'ot Diosot yu'un li cajval Abrahame, coltaun. Ac'o lecuc batuc cu'un li c'usi tal jpase. Ac'o ta ilel slequil avo'nton ta stojol li cajvale. 13Li' no'ox chicom ta nopol nio'. Li' ta jmala chtal slup ya'alic li tsebetic li' ta lume. 14Me oy jun tseb jech chcalbee: ‘Avocoluc yaleso aq'uib yu'un ta jc'an jlec'uc ava'al cuch'’, me xcute. Ti me jech chistac'bune: ‘Li' oye, uch'an; ta xcac'be yuch'ic ec li acamellotaque’, me xiyutune, jech ta jna' o ti ja' t'ujbil avu'un yu'un ta xic' li avajtunel Isaaque. Jech ta jna' o ti ta melel c'ux ta avo'nton li cajvale”, xi la sc'opan Dios.

15Mu'yuc to'ox chlaj yo'nton ta sc'opanel Muc'ul Dios, iloc' tal jun tseb, scajanoj tal ta snecub sq'uib. Ja' Rebeca, xnich'on Betuel. Li Betuele ja' yol li Milcae; ja' yajnil li Nacore, ja' li yits'in Abrahame. 16Li Rebecae toj lec c'upil sba, xchi'uc stsebal to; mu'yuc to yiloj vinic. Te iyal batel ta nio'. La xch'olbe ya'lel li sq'uibe; ta xa'ox sut batel. 17Li mozoe ibat ta anil, bat sc'opan. Jech laj yalbe:

—Avocoluc ac'bun jutebuc ava'al cuch' te ta aq'uibe —xut.

18—Uch'an, tata —xi itac'ov li tsebe.

Ta ora la syales, la spet ta sc'ob li sq'uine, laj yac'be yuch' li vo'e. 19C'alal laj yo'nton ta yuch'el vo' li mozoe, li Rebecae jech laj yal:

—Ta jlupbe tal vo' yuch'ic ec li acamellotaque, ja' to ti c'u yepal ch-ech' yo'ntonique —xi.

20Ta ora no'ox la sq'ueb comel ta jomte' li ya'lel sq'uibe. Ep ta velta ay slup loq'uel tal li vo' ta joq'ue, ja' to ti c'alal la slupbe yoxo' yuch'ic scotol li camelloetique. 21C'alal yochel slupel vo' li tsebe, li mozoe te ch'anxi sq'ueloj yil. Mu'yuc c'usi laj yal, yu'un te ta snopilan me ja' Muc'ul Dios laj yac' c'otuc ta pasel li c'usi talem spase. 22C'alal laj yo'ntonic ta yuch'el yoxo' li camelloetique, li mozoe te la sloq'ues jun staq'uinal ni'il pasbil ta c'anal taq'uin; laj yac'be ta sni' li tsebe. Ja' vaquib gramo yalal. Jech noxtoc laj yac'be chib yixtolal ste'el sc'ob pasbil ta c'anal taq'uin, ech'em ta vo'vinic (100) gramo yalal. 23Jech laj yalbe:

—Avocoluc albun ca'ay boch'o atot ame', xchi'uc me oy xocol sna atot jch'amancutic jvoyuc xchi'uc li jchi'iltaque —xut.

24Itac'ov li tsebe:

—Ja' jtot li Betuele. Li jtote ja' stot sme' li Nacor xchi'uc Milcae. 25Li jnacutique xocol; xu' te chbat vayanic. Jech noxtoc oy lec jobel slo' li acamelloique —xi li tsebe.

26Li mozoe la squejan sba; la stojbe ta vocol li Muc'ul Diose. 27Jech laj yal: “Muc'ul Dios, ich'bilucot ta muc', vo'ot Diosot yu'un li cajval Abrahame, yu'un toj ep slequil avo'nton ta stojol li cajvale, xchi'uc chc'ot ta pasel li c'usi chavale. Vo'ot labeiltasun tal ta sbelal sna li yuts' yalaltaque”, xi.

28Li Rebecae ibat ta anil ta sna. Bat yalbe ya'ay sme' scotol li c'usi ic'ot ta pasele. 29Li tsebe oy jun xi'mel, Labán sbi. Jech ibat ta anil ta nio'; bat sq'uel li vinique, 30yu'un laj yil li staq'uinal sni' xchi'uc li yixtolal ste'el c'obil xojol batel ta sc'ob yixlale. Xchi'uc laj ya'ay c'usi laj yal batel li vinique. Li Labane inopaj batel ta stojol li smozo Abraham ti te oy ta sts'el nio' xchi'uc li scamellotaque. 31Jech laj yalbe:

—Batic ta jna, vo'ot ti coltabilot yu'un Muc'ul Diose. Mu me xacomic li' ta osilaltique yu'un ch'ubabil xa lec cu'un li jnae, xchi'uc jsa'ojbe xa lec yavil bu xu' ta xvayic li acamellotaque —xut.

32Jech ibat ta na li mozoe. Li Labane te lic syalesbe yicats li camelloetique. Laj yac'be jobel slo'. Ts'acal laj yich' tal vo' sventa tspoc yacanic li smozo Abrahame xchi'uc li xchi'iltaque.

33C'alal ta xa'ox x'ac'bat sve'elique, li smozo Abrahame jech laj yalbe:

—Mu to xu' chive', yu'un mu'yuc to caloj li c'usi tal jpase —xi.

—Alo ca'itic cha'e —xi li Labane.

34Li mozoe jech lic yal:

—Vu'un yajtunelun li Abrahame. 35Li Muc'ul Diose yac'ojbe ep bendición li cajvale, xchi'uc yac'ojbe ep sc'ulejal. Ac'bil ep xchij, xvacax, c'anal taq'uin, saquil taq'uin, smozotac, squiaratac, scamellotac, xchi'uc sburotac. 36Jech noxtoc li Sarae, ja' li yajnil Abrahame, i'alaj to ti c'alal me'el xa'oxe. Ja' yu'un li cajvale ja' laj yac'be ta sc'ob xnich'on scotol li c'usitic oy yu'une. 37Li cajvale laj yalbun ti ac'o cal ta jamal ta stojol Diose, jech laj yalbun: ‘Alo ta jamal ti mu xasa'bun yajnil jnich'on li' ta Canaán banamil yo' bu nacalune. 38Ja' lec batan ta sna yalab xnich'nab li jtote. Bat sa'o tal junuc tseb ta stojol cuts' calaltac sventa chic' li jnich'one’, xiyutun. 39Li vu'une jech laj calbe: ‘Cajval, ¿ti me mu sc'an xchi'inun tal li tsebe?’, xcut. 40Jech la stac'bun: ‘Li vu'une scotol c'ac'al nabalun ta stojol li Muc'ul Diose. Ja' ta stacbot tal yaj'almantal yu'un jech lec chac'ot ti bu chabate, xchi'uc jech chata tal junuc tseb te ta stojol yuts' yalaltac li jtote, yu'un ja' ta xic' li Isaaque. 41Me ja' xa stuquic mu sc'an xac' tal stsebic li cuts' calaltaque, li vo'ote mu'yuc amul chcom ta sventa li c'usi laj avalbun ta jamal ta stojol Diose’, xiyutun tal li cajvale.

42“Ja' yu'un c'alal te livul ta nio' naxe, jech laj cal c'alal la jc'opan li Muc'ul Diose, ja' li Dios yu'un cajval Abrahame: ‘Me ta melel chac'an ac'o c'otuc ta pasel li c'usi tal jpas li'i, 43ta jc'anbot vocol ta atojol ti c'alal li' oyun ta nio'e, yu'un jech ac'o c'otuc ta pasel chac li'i: c'alal me chtal slup ya'al junuc tseb, me jech chcalbee: Avocoluc ac'bun jutebuc ava'al cuch' ta aq'uibe, me xcute, 44me jech chistac'bune: Uch'an, ta jlupbe tal yoxo' yuch'ic ec li acamellotaque, me xiyutune, ja'uc xa o li tseb ti t'ujbil avu'un sventa ta xic' li xnich'on cajvale’, xcut li Muc'ul Diose. 45Mu'yuc to'ox chlaj co'nton ta sc'opanel Muc'ul Dios c'alal laj quil te scajanoj batel sq'uib ta snecub li Rebecae. Jech te iyal batel ta nio'; bat slup tal li ya'ale. Jech laj calbe: ‘Avocoluc ac'bun jutebuc ava'al cuch'’, xcut. 46Jech te la syales ta ora li sq'uibe, jech laj yalbun: ‘Uch'an, ta xcac'be yuch'ic ec li acamellotaque’, xiyutun. Jech laj yac'bun li ya'ale, xchi'uc laj yac'be yuch'ic ec li jcamellotaque. 47Ts'acal jech la jac'be: ‘¿Boch'o atot ame'?’, xcut. Jech la stac'bun: ‘Ja' jtot li Betuele; ja' yol xnich'onic li Nacor xchi'uc Milcae’, xi. Jech te laj cac'be staq'uinal sni', xchi'uc la jxojbe ta ste'el sc'ob chib yixtolal sc'ob. 48Te la jpatan jba; laj quich' ta muc' li Muc'ul Diose la jtojbe ta vocol, ja' li Muc'ul Dios yu'un cajvale, ja' li Abrahame. Yu'un ja' la stojobtasun tal ta be, jech tuc' livul li'i sventa tal quic'be batel junuc stseb yuts' yalaltac li cajvale yu'un ja' ta xic' li xnich'one. 49Ja' yu'un li' ta orae ta jc'an chavalbicun ca'ay me oy slequil avo'ntonic, me chac'uxubinic li cajvale, o me mu'yuc, yu'un jech ta jnop c'usi ta jpas —xi.

50Li Labán xchi'uc Betuele jech itac'ovic:

—Scotol le'e ja' la spas stuc li Muc'ul Diose. Li vu'uncutique mu xu' chcalcutic me xu', o me mu xu'. 51Q'uelavil, li' oy li Rebecae. Ic'o batel, ac'o yic' li xnich'on avajval jech c'u cha'al xchapanoj Muc'ul Diose —xiic.

52C'alal laj ya'ay smozo Abraham c'u x'elan itac'ovique, te la squejan spatan sba ta banamil ta stojol li Muc'ul Diose. 53Ts'acal lic sloq'uesan ep ta chop matanaletic, ja' c'anal taq'uin, saquil taq'uin, xchi'uc c'u'il pac'aletic; laj yac'be li Rebecae. Jech noxtoc laj yac'be smotonic ec li me'il xchi'uc xi'melale. 54C'alal ilaj yo'ntonique, ja' to ive'ic xchi'uc li xchi'iltaque. Jech te ivayic. Ta yoc'omal c'alal isacub osile, sob iliquic. Jech laj yal li mozoe:

—Ac'uncutic sutel yu'un chibatcutic ta sna li cajvale —xi.

55Pero li xi'mel xchi'uc sme' Rebecae jech laj yalic:

—Ac'o to com xchi'inuncutic lajunebuc c'ac'al li tsebe. Ts'acal xu' chavic' batel —xiic.

56Pero li mozoe jech laj yal:

—Mu me xapajesuncutic. Yu'un li Muc'ul Diose ja' laj yac' ti lec ic'ot ta pasel li c'usi talem jpase, jech ac'uncutic sutel ta sna li cajvale —xi.

57Itac'ovic:

—Ja' lec quic'tic tal li tsebe. Chca'itic c'usi ta xal stuc —xiic.

58Jech laj yiq'uic tal li Rebecae, jech la sjac'beic:

—¿Me chac'an chbat achi'in li vinic li'i? —xutic.

—Xu' —xi itac'ov li tsebe.

59Jech te laj yiq'uic batel li Rebecae xchi'uc jun ants ti ja' ono'ox la sts'ites li tsebe. Te la xchi'inic batel li smozo Abrahame xchi'uc li xchi'iltaque. 60Laj yalbeic ti ac'o ac'batuc li Rebecae, jech laj yalbeic:

“Li vo'ote, tseb,

ac'o c'otuc ta pasel ti ep ta millón chbat avalabe.

Li ayal'alabtaque

ac'o vu'uc yu'unic stsalel li yajcontraique”, xutic.

61Jech icajiic batel ta camello li Rebeca xchi'uc squiarataque, la xchi'inic batel li smozo Abrahame. Li smozo Abrahame laj yic' batel li Rebecae jech ibatic.

62Li Isaaque sutem xa'ox batel ta joc' ti “Cuxul Dios chiyilun”, xi sbie, yu'un te xa'ox nacal ta yosilal Néguev. 63C'alal bat xa'ox c'ac'ale, li Isaaque iloc' batel ta paxal; ja' to laj yil ti oy camelloetic te chanovic batele. 64Li Rebecae laj yil li Isaaque, jech iyal ta ora ta scamello. 65Jech la sjac'be li smozo Abrahame:

—¿Boch'o li vinic le' xtal ta stenlejaltic ti li' tuc' chtale? —xi.

—Ja' li cajvale —xi itac'ov li mozoe.

Jech li Rebecae te lic smac sat ta jayal poc'.

66Li smozo Abrahame lic xcholbe ya'ay Isaac scotol li c'usi la spase. 67Li Isaaque laj yic' batel li Rebecae. Te ibatic yo' bu oy scarpana li anima sme'e, ja' li Sarae. Jech te laj yic' sbaic o. Li Isaaque lec la sc'an sbaic xchi'uc li Rebecae, jech te ich'ay ta yo'nton sna'el li anima sme'e.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index