Search form

Génesis 26

Li Isaaque ibat ta yosilal Gerar

1C'alal jech orae, ital tsots vi'nal ta scotol banamil yo' bu nacal li Isaaque. Co'ol jech chac c'u cha'al ital vi'nal c'alal cuxul to'ox li Abrahame. Ja' yu'un li Isaaque ibat nacluc ta Gerar yo' bu nacal li Abimelec, ja' li ajvalil yu'un filistaetique. 2Li Muc'ul Diose te laj yac' sba ta ilel ta stojol li Isaaque, jech laj yalbe: “Mu me xabat ta lum Egipto. Te no'ox xacom ti bu chacalbote. 3Li' no'ox xanaqui o ta lume. Vu'un chajchi'inot. Chacac'bot ep bendición. Scotol li banamil li'i, ta xcac'bot avich' achi'uc li amomnich'nabtaque. Ja' jech chc'ot o ta pasel cu'un li c'usi jchapanoj xchi'uc atote, ja' li Abrahame. 4Li amomnich'nabtaque ta xcac' epajuc jech c'u cha'al c'analetic ta vinajel. Ja' ta xcac'beic scotol li banamil li'i. Jech noxtoc ja' ta sventa amomnich'nab chich'ic bendición scotol li muc'tic lumetic ta banamile. 5Yu'un li Abrahame laj yich'un ta muc'. La spas li c'usitic laj calbee. La xch'un li mantaletic cu'une xchi'uc li chanubtasel cu'une”, x'utat.

6Ja' yu'un li Isaaque te inaqui o ta Gerar. 7Li Isaaque te lic jac'batuc yu'un jnaclumetic c'usi yutoj li Rebecae. Li Isaaque ixi', jech muc jamaluc laj yal ti ja' yajnile. Laj yal ti ja' yixlale. Yu'un li Rebecae toj c'upil sba, jech la snop Isaac ti xu' ta xmilat yu'un li viniquetic tee.

8C'alal ep xa'ox c'ac'al snaclej li Isaaque, li Abimeleque la sq'uel loq'uel osil ta ventana, laj yil ti ta sc'upin sbaic xchi'uc yajnil li Isaaque, ja' li Rebecae. 9Jech lic stac ta iq'uel, jech laj yalbe:

—Ja' avajnil li tsebe, ¿me mu jechuc? ¿C'u yu'un laj avalbun ti ja' avixlale? —xut.

—Yu'un la jnop ti xu' chimilat ta scoje —xi li Isaaque.

10Li Abimeleque jech laj yalbe:

—¿C'u yu'un ti jech laj apasbuncutique? Yu'un oy viniquetic li' ta lum ti c'an xa yiq'uic li avajnile. Laj xa jta jmulcutic avu'un ti jechuque —xut.

11Li Abimeleque tsots laj yalbe mantal scotol li xchi'iltaque:

—Me oy boch'o ta xuts'inta li vinic li'i, o me ja' li yajnile, ta xich' milel —xi.

12Li Isaaque ep c'usitic lic sts'un. Lec laj yac' sat li c'usitic la sts'une, yu'un i'ac'bat bendición yu'un li Muc'ul Diose. 13Jech ipas ta muc'ta jc'ulej, yu'un i'ayin ep c'usitic oy yu'un. 14Solel i'epaj li xchije, li xvacaxe, xchi'uc li smozotaque. Li filistaetique lic it'ixajuc yo'ntonic yu'un. 15C'alal cuxul to'ox stot li Isaaque, ja' li Abrahame, oy ono'ox sjoc'ojic comel joq'uetic li smozotaque. Pero li filistaetique lic smaquic; la snojesic ta lum. 16Ts'acal to, li Abimeleque jech lic yalbe li Isaaque:

—Loc'an batel li'i, yu'un vo'ot no'ox toj jc'ulejot cu'uncutic —xut.

17Li Isaaque iloc' batel. Bat spas scarpana ta stenlejaltic Gerar, ja' te inaqui o. 18Te lic xcha'joq'uic li joq'uetic ti joc'bil ono'ox yu'un stot c'alal cuxul to'oxe. Yu'un li filistaetique lic sbut'ic ti c'alal chamen xa'oxe. Li joq'uetique ja' jech laj yac'be sbi jech c'u cha'al yac'ojbe ono'ox li stote. 19Ta yan c'ac'al li smozotac Isaaque la sjoq'uic jch'oj joc' ta stenlejaltic; te la staic jun nio'. 20Pero li jchabichijetic te ta stenlejaltic ta Gerare laj yut sbaic xchi'uc li jchabichijetic yu'un Isaaque. Yu'un li stuquique laj yalic ti ja' yu'unic li nio'e. Ja' yu'un li Isaaque “Sa'um c'op” laj yac'be sbi li joq'ue, yu'un te laj yutilan sbaic ta sventa li nio'e. 21Li smozotac Isaaque lic sjoq'uic yan joc', pero ja' no'ox jech te lic yut sbaic noxtoc. Ja' yu'un li Isaaque “Contrainejbail” laj yac'be sbi li joq'ue.

22Li Isaaque iloc' batel; ibat nacluc ta nom. Te c'ot sjoc' yan joc' noxtoc. Ta sventa ti mu'yuc xa ilic c'op tee, jech “Xocol osil” laj yac'be sbi li joq'ue, yu'un jech laj yal: “Li' ta orae, Muc'ul Dios jech la sc'an ti lec xa xocol cosil li'i, yu'un jech ta jtacutic li c'usitic chtun cu'uncutique”, xi.

23Ts'acal to ibat ta Beerseba li Isaaque. 24Ta yac'ubalil laj yac' sba ta ilel ta stojol li Muc'ul Diose. Jech laj yalbe:

“Vu'un Diosun yu'un li atote, ja' li Abrahame.

Mu xaxi', vu'un chajchi'inot.

Ta sventa li cajtunel Abrahame

ta xcac'bot ep bendición; ta xcac' boluc amomnich'nabtac”, xut.

25Ja' yu'un li Isaaque la spas jun scajleb smoton Muc'ul Dios, laj yich' ta muc' li Muc'ul Diose. Te lic spas scarpana; te inaqui o. Li smozotaque te lic sjoq'uic jch'oj joc'.

Li Isaac xchi'uc Abimeleque oy c'usi la xchapanic

26Ta yan c'ac'al li Abimeleque iloc' tal ta Gerar yu'un bat sc'opan li Isaaque. Te la xchi'in batel Ahuzat ti lec sc'opan sba xchi'uque xchi'uc Ficol, ja' li banquilal soldado yu'une. 27Li Isaaque jech laj yalbe:

—Li vo'oxuque muc ono'ox xac'anicun. Laj ataquicun loq'uel tal te ta avosilalic. ¿C'u yu'un ti tal to aq'uelicune? —xut.

28Itac'ovic:

—Yu'un laj quilcutic ti chi'inbilot yu'un Muc'ul Diose, xchi'uc laj jnopcutic tal ti oy c'usi ac'o jchapantique. Li c'usi ta jc'an ta jchapantique ja' li'i: 29Ta jc'an ti mu c'usi chopol xapasbuncutic, yu'un li vu'uncutique mu'yuc ono'ox c'usi chopol la jpasbotcutic, lec ono'ox xquil jbatic. Ta lequilal laloc' tal; lec la jc'opanotcutic tal. Li' ta orae chayaq'uilanbot ep bendición li Muc'ul Diose —xiic.

30Ja' yu'un li Isaaque la spas lec muc'ta q'uin, lec ive'ic, i'uch'bajic. 31Ta yoc'omale sob iliquic. Te laj yalbe sbaic ta jamal ti lec chil sbaic oe. Li Isaaque jech laj yalbe: “Tsotsanic batel”, xut. Jech ec li stuquique lec la sc'opanic comel li Isaaque.

32Ja'o te italic smozotac li Isaaque; tal yalic ti laj xa staic vo' ti bu yochelic sjoq'uel li joq'ue. 33Li Isaaque Seba laj yac'be sbi li joq'ue. Ja' yu'un li lum tee yoquel to jech Beerseba sbi o.

34C'alal yich'oj xa'ox cha'vinic jabil (40) li Esaue, la sa' yajnil, Judit sbi. Ja' stseb Beeri hitita vinic. Jech noxtoc laj yic' yan yajnil, Basemat sbi. Ja' xnich'on Elón, Hitita vinic noxtoc. 35Li chib antsetic le'e tsots laj yac'beic svocol li Isaac xchi'uc Rebecae.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index