Search form

Génesis 30

1C'alal laj yil Raquel ti mu x'alaj li stuque, lic sti'-o'nta li xvix Leae, jech laj yalbe li smalale:

—Ac'bun calab ec li vu'une, yu'un me mu'yuc col avu'une, ja' lec ac'o chamcun —xi.

2Li Jacobe i'ilin, jech laj yalbe:

—¿Me yu'un vu'un Diosun? Ja' Dios stuc ti mu xac' alajane —xut.

3Ja' yu'un jech lic yalbe li smalale:

—Q'uelavil, li' oy li jquiara Bilhae. Ic'o; chi'ino. C'alal me i'alaj avu'une, xco'laj xchi'uc vu'un li'alaj o ya'yel. Ja' col ta xc'ot o —xut.

4Li Raquele ja' jech la spas; laj yac'be xchi'in Jacob li squiarae, ja' li Bilhae. Li Jacobe la xchi'in sbaic xchi'uc li Bilhae. Co'ol c'u cha'al yajnil ic'ot o, 5jech ivoc' xnich'on ta sventa li Bilhae. 6Li Raquele jech laj yal: “Li olol li'i, Dan ta xcac'be sbi, yu'un li Diose laj ya'ibun li jc'ope. La spasbun li c'usi la jc'anbee, jech laj yac'bun jun col”, xi.

7Ts'acal ivoc' yan yol li Bilhae, jech oy yan xnich'on noxtoc li Jacobe. 8Li Raquele jech laj yal: “Li olol li'i, Neftalí ta xcac'be sbi yu'un la jtsal jbacutic jchi'uc li jvixe, pero tsalbil xa ic'ot cu'un”, xi.

9C'alal laj yil Lea ti mu xa x'alaje, laj yic' tal li squiara Zilpae. Laj yac'be xchi'in li Jacobe, jech co'ol ic'ot c'u cha'al yajnil. 10C'alal ivoc' yol li Zilpae, ja' li xnich'on Jacobe, 11li Leae jech laj yal: “Toj lec c'usi ic'ot ta jtojol. Ja' yu'un li quereme Gad ta sbiin”, xi.

12Ts'acal ivoc' yan yol noxtoc li Zilpae; ja' xnich'on noxtoc li Jacobe. 13Li Leae jech laj yal: “¡Toj xcuxet co'nton! Li antsetique xu' chalic ti lec xa xcuxet co'ntone. Ja' yu'un li olole Aser ta sbiin”, xi.

14Ta yan c'ac'al ibat ta te'tic li Rubene. Ja'o yorail tuch' trigoaltic. Te la sta tal sat te', mandrágora sbi; laj yich'be tal li sme'e. C'alal laj yil Raquel li sat mandragorae, jech laj yalbe li Leae:

—Avocoluc ac'bun jaybejuc ec li sat mandrágora ti laj yich'bot tal aquereme —xi.

15Itac'ov li Leae:

—¿Me yu'un mu ta'louc no'ox chava'ay ti apojojbun jmalale? Li' ta orae chac'an chapojbun noxtoc li sat mandrágora yich'ojbun tal cole —xi.

—Me xac'ane vo'ot chachi'in ta vayel ta ac'ubaltic tana li Jacobe; ja' xq'uexol me chavac'bun li mandrágora yich'oj tal avole —xi li Raquele.

16C'alal isut tal ta xanubal li Jacobe, ic' xa'ox osil. Li Leae ibat snup tal ta be li Jacobe, jech laj yalbe:

—Tanae vu'un xa chachi'inun ta vayel yu'un loc'bilot xa cu'un ta xq'uexol sat mandrágora ti yich'oj tal cole —xi.

Li jun ac'ubal le'e, ja' xa la xchi'in ta vayel Lea li Jacobe. 17Jech te ivoc' yo'bal xnich'on li Jacobe, yu'un i'aybat sc'op yu'un Dios li Leae. 18Li Leae jech laj yal: “Li olol li'i Isacar ta sbiin, yu'un li Diose laj yac'bun jmoton ta sventa ti laj cac'be xchi'in jquiara li jmalale”, xi.

19Ts'acal to li Leae ivoc' svaquibal xnich'on yu'un li Jacobe. 20Jech laj yal: “Li Diose laj yac'bun jun lequil matanal. Jech ech'em to xu' chic'uxubaj ta yo'nton li jmalale, yu'un oy xa vaquib xnich'on cu'un. Ja' yu'un li olole Zabulón, ta sbiin” xi.

21Li Leae ivoc' to jun xc'ox tseb. Dina laj yac'be sbi. 22Pero li Diose it'ab ta yo'nton ec li Raquele. Laj ya'ibe sc'op, jech laj yac' ti ac'o ayinuc yalab eq'ue. 23C'alal ivoc' li sba yole, jech laj yal: “Li Diose la smacbun jq'uexlal ta sventa ti mu'yuc calabe. 24Oy yic'al ta to xiyac'bun yan col”, xi. Ja' yu'un José laj yac'be sbi li yole.

Li Jacobe la slo'la sbaic xchi'uc Labán

25C'alal voq'uem xa'ox yol li Raquele, ja' li Josee, li Jacobe jech laj yalbe li Labane:

—Coltaun xa batel yu'un ta xisut ta cosilal. 26Ac'bun batel li jnich'nabe xchi'uc li cajniltaque yu'un tojbilic xa cu'un ta abtel. Coltauncutic batel, yu'un lec xana' ti c'u x'elan abtejemun avu'une —xut.

27Itac'ov li Labane:

—Avocoluc li' chi'inun oe yu'un la jna' ti vo'ot ta aventa yac'ojbun bendición li Muc'ul Diose. 28Albun c'u yepal chac'an atojol; xu' chajtojot —xut.

29Li Jacobe jech laj yalbe:

—Vo'ote, lec xana' ti c'u x'elan abtejemun avu'une, xchi'uc c'u x'elan la jchabi lec li ats'unub avovole. 30C'alal livule, mu'yuc to'ox ep c'usi oy avu'un. C'alal li' xa'ox oyune, laj yac'bot ep bendición li Muc'ul Diose, jech toj ep ibol avu'un. Pero li vu'une ¿baq'uin to ta xlic abtejcun jtuc ta sventa ta jta c'usi oy cu'un jchi'uc li cajnil jnich'nabe? —xut.

31Pero li Labane mu xlaj yo'nton.

—¿C'u yepal chac'an ta jtojot? —xut noxtoc.

—Mu'yuc chatojun. Ta jchabi achij yan velta me chach'unbun ec li c'usi chcalbote. 32Ac'bun ti xu' ch-ech' jq'uel li achijtaque, yu'un ta jvoc' loq'uel scotol li unin ic'al chijetique, xchi'uc scotol li tentsunetic ti oy spintoale, xchi'uc ti bu biq'uitic butumtic sba spintoale. Le'e ja' no'ox jtojol chc'ot o. 33Jech c'alal me chbat aq'uel c'u xa yepal li jchije, te chavil ti ja' melel c'usi chcale. Yan me laj avil oy te capal ta jchijtac ti mu ja'uc iq'ue, xchi'uc tentsunetic ti mu'yuc spintoale, ja' svinajeb ti ja' quelc'anojbot batele —xi li Jacobe.

34Itac'ov li Labane:

—Lec oy, ta jch'un li c'usi chavale —xi.

35Li Labane ta ora no'ox bat svoc' loq'uel stuc scotol li tot tentsunetic xchi'uc li me' tentsunetic ti oy spintoalique, xchi'uc ti bu biq'uitic no'ox butumtic sba spintoale, o ti sac vayanic no'oxe, xchi'uc scotol li ic'al chijetique. Ja' laj yac'be xchabiic li xnich'nabtaque. 36Li Labane ts'acal iloc' batel yo' bu oy li Jacobe. Te laj yic' batel li xchijtaque. Ja' oxib c'ac'al sbelal ti bu ibate.

Jech li Jacobe te to icom ta yac'ol xchabiel yan velta xchijtac li Labane. 37La sa' tal bic'tal yaxal te'etic, ja' álamo, almendro, xchi'uc castaño sbi. La silanbe loq'uel jujulec' spat, jech sac polanic ta q'uelel. 38-39C'alal cho'bilic xa yu'un li bic'tal te'etique, te bat slaman ta stuq'uil yo' bu chuch'ic yoxo' li chijetique. Jech li chijetique te lic cuchumajicuc. Ta sventa ti te chcuchumajic ta sts'el li bic'tal te'etique, jech puru oy spintoal ti c'alal ivoc'an yolique, oy biq'uitic butumtic sba spintoal xchi'uc basastic sba. 40Li Jacobe la svoc'an loq'uel li unin pinto chijetique. Te laj yac' ta stuq'uil li xchijtac Labane. Ja' jech la sliques stsobel xchijtac li Jacobe; slecoj laj yac' xchi'uc li xchijtac Labane. 41C'alal chcuchumajic ta jujun velta li chijetic ti bu lec jubenique, li Jacobe te ono'ox chbat slaman li bic'tal te'etic yo' bu chuch'ic yoxo'e, yu'un jech ac'o yilic li bic'tal te'etic c'alal chcuchumajique. 42Pero c'alal laj yil ti ja' chcuchumajic ti bu baquique, mu'yuc chbat yac' li bic'tal te'etique. Ti bu baquique, ja' yu'un li Labane; yan ti bu lec jubenique, ja' yu'un li Jacobe. 43Ja' no'ox jech ipas o ta jc'ulej li Jacobe. Jech la sta ep xchijtac, scamellotac, sburotac, smozotac, xchi'uc squiaratac.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index