Search form

Génesis 31

Li Jacobe la snopilan c'u x'elan chjatov loq'uel ta stojol Labán

1Pero li Jacobe laj ya'ay ti oy bu jech lic yalic li xnich'nabtac Labane: “Li Jacobe ja' laj yich'be scotol li c'usitic ja' yu'un jtotique, jech ipas o ta jc'ulej”, xiic. 2Jech noxtoc li Jacobe laj yil ti mu'yuc xa lec ch-ilat yu'un li Labane. Mu xa jechuc jech chac c'u cha'al lec to'ox i'ilat ta sliquebe. 3Ja' yu'un li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Jacobe: “Sutan batel ta yosilal atot ame' yo' bu oy li avuts' avalaltaque; vu'un chajchi'inot batel”, xut.

4Li Jacobe la stac ta iq'uel li Raquel xchi'uc Leae, yu'un ac'o baticuc te yo' bu oy xchi'uc xchijtaque. 5Jech laj yalbe:

—Li atotique laj xa quil ti mu'yuc lec chiyilun jech chac c'u cha'al ta sliquebe, pero li Dios yu'un jtote scotol c'ac'al xchi'inojun. 6Li vo'oxuque lec xana'ic ti tsots li'abtej yu'un atotique, ja' ti bu c'alal ivu' cu'une. 7Pero li stuque slo'laojun, yu'un ep xa ta velta la sjelilan ti c'u x'elan chistojune. Ac'o me jech la spasbun, pero li Diose mu xac' ti chipasbat c'usi chopole. 8Ac'o me jech laj yalbun: ‘Ja' no'ox ta xcac'bot atojolin li chijetic ti oy spintoale’, xiyutun. Pero scotol li me' chijetique puru oy spintoal ivoc' yalabic. C'alal jech laj yalbun noxtoque: ‘Ja' no'ox ta xcac'bot atojolin li chij ti basastic sbae’, xiyutun, scotolic li me' chijetique puru basastic sba ivoc' yalabic noxtoc. 9Ja' jech ipojbat yu'un Dios li xchijtaque yu'un vu'un laj yac'bun.

10“Ta yan c'ac'al c'alal ja'o yorail ta xcuchumajic li chijetique, livaychin. Ta jvayech laj quil li tot tentsunetic ti chcuchumajic xchi'uc li me' tentsunetique; puru basastic sba, oy spintoal xchi'uc oy biq'uitic no'ox butumtic sba li spintoale. 11Jech te tal sc'opanun ta jvayech li yaj'almantal Diose. Jech laj yalbun: ‘Jacob’, xiyutun. ‘Li' oyune’, xcut. 12Jech laj yalbun: ‘Q'uelo lec avil, scotol li tot tentsunetic ti chcuchumajic xchi'uc li me' tentsunetique, puru basastic sba, oy spintoal xchi'uc oy biq'uitic no'ox butumtic sba li spintoale, yu'un laj xa quil scotol c'usitic la spasbot li Labane. 13Vu'un Diosun ti laj cac' jba ta ilel ta atojol ta Betel yo' bu laj amalbe aceite li jbej tone, xchi'uc ti oy c'usi laj aval ta jamal ta jtojole. Lican, batic. Loc'an batel li' yo' bu oyote. Sutan batel ta avosilal ti bu lavoq'ue’, xiyutun li Diose —xut yajniltac li Jacobe.

14Li Raquel xchi'uc Leae itac'ovic:

—Vu'uncutique mu'yuc xa c'usi sc'oplal chquich'cutic te ta sna li jtotcutique. 15Xchi'uc yanuncutic xa ono'ox cha'ay. La xchonuncutic; ja' xa bal ya'ay te la sta c'usi oy yu'un ti laj atojuncutic ta abtel c'alal laj avic'uncutique. 16Scotol li sc'ulejal jtotcutic ti ipojbat yu'un Diose, ja' cu'untic xchi'uc li calab jnich'nabtique. Ja' lec paso me scotol li c'usi yalojbot Diose —xiic.

Li Jacobe iloc' batel ta Padan-aram

17-18Li Jacobe lic xchapan sba yu'un tsut batel ta Canaán yo' bu nacal li stote, ja' li Isaaque. Icajiic batel ta camelloetic li xnich'nabtaque xchi'uc li yajniltaque. La stsob scotol li c'usitic oy yu'une. Ixanovic batel xchi'uc scotol li sts'unub yovol laj yich' ta sventa stojol yabtel te ta Padan-arame. 19C'alal ja'o batem ta sloc'bel stsotsil xchijtac li Labane, laj yelc'anbe batel sloc'obaltac sdios stot li Raquele. 20Li Jacobe ja' jech la slo'la o li Labane, ja' li arameo vinique, yu'un mu'yuc laj yalbe ti chbate. 21Ta jatubal no'ox iloq'uic batel xchi'uc scotol li c'usitic oy yu'une. Ta ora no'ox ech' xtuch'ic li uc'um Eufratese; ibatic ta stuq'uil vitsetic te ta Galaad.

Li Labane bat snuts ta anil Jacob

22C'alal i'ech' xa'ox oxib c'ac'ale, li Labane laj ya'ay ti jatoven xa batel li Jacobe. 23Jech iloc' batel xchi'uc li yuts' yalaltaque; bat snutsic ta anil li Jacobe. Ta svucubal to c'ac'al te c'ot staic ta vitsetic ta Galaad. 24Pero ta yac'ubalil no'ox ic'opanat ta xvayech yu'un Dios li Labane, ja' li arameo vinique. Jech i'albat: “A'yo ava'ay, mu me xac'aq'uetuc xc'ot ac'opan li Jacobe”, x'utat.

25Li Labane te la sta ta vitsetic ta Galaad li Jacobe yu'un te no'ox la spas scarpanaic. Jech te c'ot spas scarpanaic xchi'uc xchi'iltac ec li Labane. 26Jech c'ot yalbe li Jacobe:

—¿C'u yu'un ti jech laj apase? ¿C'u yu'un ti laj alo'laune? Xco'laj xchi'uc chucbilic tal ta scoj pleito avu'un yilel li jtsebetique. 27¿C'u yu'un ti laj alo'laune? Yu'un ta mucul lajatov tal; me jutuc mu'yuc xavalbun ca'ay. Ti lajuc ca'ye, lec xcuxet co'ntontic. Ta son, ta vob, ta arpa laloq'uic tal cu'un ti jechuque. 28Me jutuc muc xavac'bun jts'uts' tal li jtsebetique xchi'uc li jmomnich'nabtaque. Xco'laj xchi'uc avich'oj chuvaj, yu'un mu'yuc lec li c'usi laj apase. 29Ti jechuc co'ntone xu' cu'un chajpasboxuc c'usi chopol acotolic. Pero li Dios yu'un atote la sc'opanun ta ac'ubaltic. Jech laj yalbun: ‘A'yo ava'ay, mu me xac'aq'uetuc xc'ot ac'opan li Jacobe’, xiyutun. 30Pero me toj chac sutan batel ava'ay ta sna atote, batan. Pero, ¿c'u yu'un ti laj avelc'anbun tal li sloc'obal diosetic cu'une? —xi li Labane.

31Li Jacobe jech la stac'be li Labane:

—Yu'un lixi', la jnop me chatsatsalpojbun comel li atsebetique. 32Pero me oy junuc boch'o li' yich'oj li sloc'obal diosetic avu'une, ac'o chamuc. Ta sat cuts' calaltac albun ti me oy c'usi quich'ojbot tale; ich'o sutel —xi li Jacobe.

Li Jacobe muc sna' me ja' yelc'anoj tal li Raquele.

33Li Labane i'och ta yut scarpana li Jacobe. Ts'acal te ibat sa' ta scarpana li Leae xchi'uc ta scarpana yo' bu oyic li quiaraetique, pero mu'yuc la sta li sloc'obaltac sdiose. C'alal iloc' ta scarpana li Leae, te ibat ochuc noxtoc ta scarpana li Raquele. 34Li Raquele ja' te yich'ojbe li sloc'obaltac sdiosique. Te laj yac' ta yolon smontura scamello; te la xchotlebin. Li Labane la st'un ta scotol yut carpana pero mu'yuc la sta. 35Li Raquele jech laj yalbe li stote:

—Tati, mu me xa'ilin ti mu'yuc chitots li'i yu'un ja' to yorail chquil u —xi.

Li Labane te xchajchun o ta st'unilanel li sloc'obaltac sdiose, pero mu'yuc la sta. 36Li Jacobe i'ilin, tsots la sc'opan li Labán jech chac li'i:

—¿C'usi chopol la jpasbot? ¿C'usi jmul avu'un ti ta sc'ac'al avo'nton tal anutsun ta bee? 37Yu'un laj achajbun scotol li c'usitic oy cu'une. ¿C'usi xa laj ata ti quelc'anojcutic tal ta anae? Ac'o li' ta sat li avuts' avalaltaque xchi'uc li cuts' calaltaque yu'un ac'o yalic ca'itic li boch'o mu lecuc c'usi tspas cu'untique. 38Li jtob (20) jabil li'abtej avu'une mu'yuc bu iyal yol li achijtaque xchi'uc li atentsuntaque. Xchi'uc me jcotuc mu'yuc la jti' li achijtaque. 39Mu'yuc bu jeche' no'ox ay jpoj tal li achij, o atentsun ti milbil ta jti'val bolome; la jtojbot. Ac'o me ta c'ac'altic o me ta ac'ubaltic laj yich' tsaquel li achije, laj avac'bun jtoj noxtoc. 40Ta c'ac'altique toj ven c'ux c'ac'al laj ca'ay; ta ac'ubaltique jutuc mu licham ta sic, xchi'uc ep laj ca'ay yavayel. 41Jtob (20) jabil te oyun ta ana. Chanlajuneb (14) jabil li'abtej avu'un ta sventa li chib atsebetique; vaquib jabil li'abtej ta sventa li ats'unub avovole. Pero ep ta velta laj ajelilan ti c'u x'elan chatojune. 42Ti manchuc te oy ta jtojol li Dios yu'un Abrahame, ja' li Dios ti yich'oj ta muc' li jtot Isaaque, me jutuc mu'yuc c'usi laj avac'bun tal ti jechuque. Pero li Diose laj yil ti abul jbae xchi'uc ti c'u x'elan li'abteje, ja' yu'un la spajesot ta ac'ubaltic samel —xut.

Li Jacobe oy c'usi la xchapan xchi'uc Labán

43Li Labane jech la stac'be li Jacobe:

—Li tsebetique ja' jnich'nab; li queremetique ja' jmomnich'nab; li chijetique ja' jchijtac. Scotol li c'usitic li' chavile ja' cu'un. Pero, ¿c'usi xu' ta jpas ta stojol li jtsebetic xchi'uc li yalabtaquique? 44Ja' lec la' jchapan lec jc'optic jchibaltic. Ja' chtun ta sventa svinajeb ti lec xa chquil jbatique —xi.

45Ja' yu'un li Jacobe la stam jbej ton; la spaj ta banamil. Ja' sna'ubil ti lec chapal icom sc'opique. 46Jech laj yalbe li yuts' yalaltaque:

—Tsobic tal tonetic —xut.

Scotolic la stsobic tal li tone; jmoj la stsopanic. Te ive'ic ta sba li tonetique. 47Li Labane la sa'be sbi ta sc'op stuc li banamile: “Jegar Sahaduta” laj yac'be sbi. Jech ec li Jacobe “Galaad” laj yac'be sbi ec.

48Li Labane jech laj yal:

—Li' ta orae ja' testigo chcom cu'untic li jtsop tonetic li'i —xi.

Ja' yu'un Galaad ic'ot sbi li banamile. 49Xchi'uc Mizpa yan sbi noxtoc, yu'un jech laj yal li Labane:

—C'alal me mu xa bu xquil jbatic oe, Muc'ul Dios ac'o sq'uel ti c'u x'elan ta jpastic batel jujunutique. 50Me oy c'usi chopol chapasbe li jtsebetique, o me chlic avic' yan antsetic ti c'alal cuxulic to li jtsebetique, manchuc me mu'yuc boch'o chijyilutic, pero ja' testigo stuc li Diose —xi.

51Li Labane jech to laj yalbe li Jacobe:

—Q'uelavil, li jtsop tonetic li'i xchi'uc li jbej ton li' va'al cu'untique 52ja' testigoetic cu'untic ti mu xu' c'usi chcalbe jbatic ta jujujote. Mu xu' chajelov tal li' ta jot ec. Jech mu xu' chijelov tal te ec, yu'un jech mu c'usi chopol ta jpasbe jbatic. 53Li Dios yu'un amoltot Abraham xchi'uc li jmoltot Nacore, ac'o spas li c'usi lec tsc'an yo'nton ta jtojoltique —xi.

Li Jacobe laj yal ta jamal ta stojol Dios ec ti ac'o jechuque, ja' li Dios ti yich'oj ta muc' li stote, ja' li Isaaque. 54Li Jacobe la smilbe smoton Dios ta jun vits; laj yic'an ta ve'el li yuts' yalaltaque. Scotolic ive'ic, jech te ivayic o ta vits.

55Ta yoc'omale sob ilic li Labane, la sts'uts'an comel li smomnich'nabtaque xchi'uc li stsebetique. Ts'acal la sc'anbe bendición ta stojolic. Jech isut batel ta yosilal.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index