Search form

Génesis 33

Li Jacobe la slecubtasbe sba yo'ntonic xchi'uc Esaú

1C'alal laj yil Jacob ti xchi'inoj tal chanib ciento (400) viniquetic li Esaue, la svoc' loq'uel li ololetique xchi'uc li Leae, xchi'uc li Raquele, xchi'uc li chib squiaraique. 2Ja' laj yac' batel ta ba'yucbe xchi'uc yalabtac li quiaraetique. Ja'o te italic ec li Lea xchi'uc yalabtaque. Ja' ta patil ibatic li Raquel xchi'uc Josee. 3Li stuque ijelov batel. Vucub velta la spatan sba ta banamil c'alal nopol xa'ox xtal li sbanquile. 4Li Esaue ta anil bat snup ta be li Jacobe. La smey; la sts'uts'. Te i'oc' xchibalic. 5Li Esaue la stoy sat; laj yil li antsetic xchi'uc ololetique. Jech la sjac'be li Jacobe:

—¿Boch'otic le'e? —xut.

—Ja' jnich'nab ac'bilun yu'un li Diose —xi.

6Li quiaraetic xchi'uc yalabique inopajic batel; la spatan sbaic ta banamil ec. 7Li Lea xchi'uc yalabe inopajic batel; ja' no'ox jech la spatan sbaic ta banamil ec. Li Raquel xchi'uc Josee inopajic batel; la spatan sbaic ta banamil ec. 8Li Esaue jech la sjac' ta ora:

—¿C'usi anopoj chapas ta sventa li jaytsob c'usitic atacanoj jelovel ta ba'yucbee? —xi.

—Ja' sventa ac'o lecubuc avo'nton ta jtojol —xi itac'ov li Jacobe.

9—Mu me xapas jech, quits'in. Oy ep cu'un ec. Ich'o me, ja' avu'un —xi li Esaue.

10Pero li Jacobe mu xlaj yo'nton.

—Me lecuben xa avo'nton cu'une, avocoluc ich'bun li amotone. Yu'un laj xa quil asat; xco'laj xchi'uc ja' laj quilbe sat ya'yel li Diose, yu'un ta lequilal no'ox tal anupun ta be. 11Ta jc'anbot vocol ti ac'o avich'bun li amoton quich'ojbot tale, yu'un Dios laj yac'bun li jc'ulejale, jech mu'yuc xa c'usi yan sc'an cu'un —xi.

Ta sventa ti mu xlaj yo'nton o li Jacobe, jech te la stsac smoton li Esaue. 12Li Esaue jech laj yal:

—Lec oy, batic cha'e. Vu'un ba'yucbe chibat avu'un —xi.

13Itac'ov li Jacobe:

—Banquil, lec xana' ti c'unc'un chanovic li ololetique, xchi'uc ti oy ep jchijtac, jvacaxtac ti ja' to no'ox ivoc' yolique. Yu'un me ilubtsajic ta jun no'ox c'ac'ale, xu' chchamic scotol li me' chijetique. 14Ja' lec me chajelov batele; vu'une c'unc'un chibat. Ja' ti c'u x'elan chanovic batel ta ba'yucbe li chijetique xchi'uc li ololetique; te chc'ot jtaot ta Seir —xi.

15—Lec oy, me chac'ane ta jcomtsan jayibuc li viniquetic jchi'inoj tale —xi li Esaue.

—Mo'oj, avocoluc mu xu' ta xcac'bot avocol —xi.

16Jech ta jun c'ac'al isut ta Seir li Esaue. 17Yan li Jacobe ibat ta Sucot. Te la spas scarpana, xchi'uc la spas yaxnaetic ta sventa li sts'unub yovole. Li banamil tee Sucot laj yac'be sbi.

18C'alal isut tal ta Padan-aram li Jacobe, lec tsots, lec jun yo'nton ic'ot ta Canaán. Te ic'ot spas scarpana ta yeloval lum Siquem. 19La smanbe jsep yosil li xnich'nabtac Hamore, ja' li stot Siqueme. Cien ta sep kesita taq'uin la stoj. Jech te la spas scarpana. 20Ts'acal la spasbe scajleb smoton Dios, jech El-Elohe-Israel laj yac'be sbi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index